Livonian place names: documentation, problems, and opportunities

Authors

  • Valts Ernštreits Livonian Institute, University of Latvia, Kronvalda 4–220, Rīga, LV-1010

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.09

Keywords:

place names, onomastics, linguistic landscape, language status, Livonian, kohanimed, onomastika, keelemaastik, keele staatus, liivi keel

Abstract

Livonian is one of the most endangered languages in Europe. Place names of Livonian origin are found not only where Livonian was recently spoken, but also in territories historically inhabited by Livonians across Latvia. Collection and study of place names in Livonian, however, has been fragmentary and largely occurred as part of other research. Documenting place names through field work is no longer possible, as few Livonian speakers remain and most of them know only already documented place names. This article gives an overview of previous work on research of place names in Livonian and grammatical features of such place names, examines techniques for collecting and reconstructing place names in Livonian using innovative approaches with existing data sources (e.g., harvesting place names from metadata), and explains the need for an authoritative source so Livonian place names can be used on official signage to visually demarcate the Livonian areas of Latvia and restore the Livonian place name landscape.

Kokkuvõte. Valts Ernštreits: Kohanimed liivi keeles: kogumine, uurimine, probleemid ja võimalused. Liivi keel on üks ohustatumaid Euroopa keeli. Liivi päritoluga kohanimesid leidub mitte ainult kohtades, kus veel hiljuti on räägitud liivi keelt, vaid ka kõikjal liivi ajalooliselt asustatud aladel Lätis. Liivikeelsete kohanimede kogumine on siiski olnud fragmentaarne ja enamjaolt tehtud muude uurimistööde (nt üldise sõnavara kogumise, etnograafiliste ekspeditsioonide jms) kõrvalt. Liivikeelsete kohanimede dokumenterimine välitööde käigus enam pole võimalik, kuna liivi keelejuhte on jäänud väga vähe ja nende kohanimede tundmine on ajaloolistel põhjustel vaid väga üldine. Käesolev artikkel annab ülevaate eelnevast tööst liivikeelsete kohanimede dokumenteerimise alal, kohanimede grammatilistest iseärasustest, samuti vaatleb võtteid, mida saab kasutada liivikeelsete kohanimede kogumiseks, sh innovatiivselt lähenedes olemasolevatele andmekogudele ja kogudes kohanimesid nende metaandmetest, käsitleb liivikeelsete kohanimede loomise ja rekonstrueerimise vajadust ja võimalusi, selgitab vajadust ametliku liivikeelsete kohanimede allika järele ametlike viitade paigaldamiseks liivi areaali visuaalseks märgistamiseks ja liivikeelse kohanimede maastiku taastamiseks.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

Ernštreits, V. (2020). Livonian place names: documentation, problems, and opportunities. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11(1), 213–233. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.09