The North Samoyedic interrogative verb meaning ‘say what’

Authors

  • Nikolett Mus MTA Research Institute for Linguistics

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.2.05

Keywords:

interrogative verb, wh-object incorporation, object agreement, interrogative mood, multiple question, North Samoyedic languages, küsiverb, küsisõnalise objekti inkorporatsioon, objektiühildumine, küsiv kõneviis, kompleksküsimus, põhja-samojeedi keeled, вопросительный глагол, инкорпорация вопросительного объекта, согласование с объектом, вопросительное наклонение, сложный вопрос, северносамодийские языки

Abstract

A cross-linguistically rare interrogative category (i.e., an interrogative verb with the meaning ‘say what’) is observed in the North Samoyedic (Uralic) languages. The interrogative verb in these languages is used in content questions, and functions as the predicate of the main or the embedded clause. It takes the regular verb morphemes with two exceptions: it (i) does not display object agreement, and (ii) cannot combine with the regular past tense morpheme. Furthermore, there is also an ordering restriction on multiple questions containing the interrogative verb. The morphosyntactic evidence suggests that the North Samoyedic interrogative verb is analyzed as a result of a wh-object incorporation.

Kokkuvõte. Nikolett Mus: Põhjasamojeedi keelte küsiverb tähendusega ‘mida ütlema’. Põhjasamojeedi (uurali) keeltes esineb keeleüleselt haruldane küsiv kategooria (st küsiverb tähendusega ’mis asja’). Nendes keeltes kasutatakse küsiverbi sisuküsimustes ja küsiverb toimib pea- või kõrvallauses predikaadina, liitudes tavaliste verbimorfeemidega, välja arvatud kahel juhul: küsiverb (i) ei väljenda objektiühildumist, ja (ii) ei kombineeru lihtmineviku morfeemiga. Lisaks on küsiverbil teatavad järjestuspiirangud küsiverbi sisaldava kompleksküsimuse korral. Morfosüntaktilised andmed viitavad, et põhjasamojeedi küsiverb on analüüsitav kui küsisõnalise objekti inkorporatsiooni tulemus.

Аннотация. Николетт Муш: Северосамодийский вопросительный глагол ‘что сказать’. В северосамодийских языках (уральская языковая семья) есть типологически редкий вопросительный глагол со значением ‘что сказать’. Этот глагол используется в частных вопросах в качестве предиката главного или подчиненного предложения. Он принимает обычные словоизменительные суффиксы за двумя исключениями: он не сочетается (i) с объектным спряжением и (ii) с показателем прошедшего времени индикатива. Кроме того, существуют ограничения на относительный порядок вопросов с вопросительным глаголом. Данные морфосинтаксиса свидетельствуют о том, что северносамодийский вопросительный глагол возник в результате инкорпорации объекта — вопросительного местоимениия.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

Mus, N. (2020). The North Samoyedic interrogative verb meaning ‘say what’. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11(2), 119–136. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.2.05