Löytyä-verbin konstruktioiden yhteydessä esiintyvä subjektin sijanvaihtelu

Authors

  • Rodolfo Basile Tarton yliopisto, Turun yliopisto
  • Ilmari Ivaska Turun yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.1.01

Keywords:

subjektin sijanvalinta, partitiivi, konstruktiot, morfosyntaksi, regressioanalyysi, määrällinen tutkimus, korpusmenetelmät, suomen kieli, subject alternation, partitive, constructions, morphosyntax, regression analysis, quantitative research, corpus linguistics, Finnish language, subjekti käändevaheldus, partitiiv, konstruktsioonid, morfosüntaks, regressioonanalüüs, kvantitatiivne uurimus, korpuslingvistika, soome keel

Abstract

Abstrakti. Artikkeli tarkastelee löytyä-verbin konstruktioiden nominatiivi- ja partitiivisubjektin vaihtelua. Aineistona on korpuksista poimittu 779 havainnon satunnaisotos, jota tarkastellaan sekä kvantitatiivisesti tilastollisin menetelmin että kvalitatiivisesta näkökulmasta. Tutkimus pyrkii selvittämään, mitkä muuttujat vaikuttavat löytyä-verbin sisältävien lauseiden subjektien sijanvalintaan. Valikoidut muuttujat ovat subjektin luku, subjektin jaollisuus, subjektin sanaluokka, sanajärjestys, aikamuoto, subjektin ja verbin välinen kongruenssi sekä subjektin lemma, joka toimii satunnaismuuttujana. Regressioanalyysin keinoin subjektin sijanvalintaa ennustetaan mainittujen muuttujien ja niiden välisten vuorovaikutussuhteiden avulla. Laadullisessa analyysissa käsitellään myös näiden morfosyntaktisten ja semanttisten seikkojen vaikutusta lauseen eksistentiaalisuuden sekä subjektin kvantiteetin ja definiittisyyden tulkintaan.

Abstract. Rodolfo Basile, Ilmari Ivaska: Subject case alternation in constructions containing the Finnish verb löytyä. This article examines the nominative-partitive subject alternation occurring with constructions containing the Finnish verb löytyä. The material used is taken from corpora and consists of a random sample of 779 observations, analyzed both quantitatively by means of statistical methods, and from a qualitative point of view. The research aims at investigating which variables influence the case alternation of subjects of constructions containing the verb löytyä. The chosen variables are subject number, subject divisibility, subject part of speech, word order, tense, agreement and subject lemma, the only random variable. With the help of regression analysis, the subject case is predicted on the basis of said variables and of interactions between them. The qualitative analysis will also discuss the relationship these morphosyntactic and semantic variables have with the existential interpretations of the clause as well as with the subject quantity and definiteness.

Kokkuvõte. Rodolfo Basile, Ilmari Ivaska: Subjekti käändevaheldus löytyä-verbiga konstruktsioonides. Artiklis uuritakse nominatiivi- ja partitiivikujulise subjekti vaheldumist soome keele löytyä-verbi sisaldavates konstruktsioonides. 779 vaatlust sisaldavat korpustest pärinevat juhuvalimit analüüsitakse nii kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete meetoditega. Uurimuse eesmärk on välja selgitada, millised tegurid löytyä-verbi sisaldavate konstruktsioonide subjekti käändevalikut mõjutavad. Käsitletavad tegurid on subjekti arv, loendatavus, sõnaliik, konstruktsiooni sõnajärg, ajavorm ning subjekti ja verbi ühildumine. Juhusliku muutujana kaasatakse ka subjekti lemma. Regressioonanalüüsi abil ennustatakse subjekti käändevalikut mainitud tegurite ja nendevaheliste koosmõjude kaudu. Kvalitatiivse analüüsi käigus arutletakse ka selle üle, milline on nimetatud morfosüntaktiliste ja semantiliste tegurite mõju lause eksistentsiaalsele tõlgendusele ning subjekti kvantiteedile ja definiitsusele.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-09-06

How to Cite

Basile, R., & Ivaska, I. (2021). Löytyä-verbin konstruktioiden yhteydessä esiintyvä subjektin sijanvaihtelu. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 12(1), 11–39. https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.1.01