How the Concept of Performativity Travels: between People and Media / Kuidas performatiivsuse mõiste rändab: inimeste ja meedia vahel

Authors

  • Mieke Bal

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v22i27/28.18440

Keywords:

adaptation, concepts, image-thinking, interdisciplinarity, intermediality, performance, performativity, theatricality, adaptatsioon, mõisted, visuaalne-kujundlik mõtlemine, interdistsiplinaarus, etendus, performatiivsus, teatraalsus

Abstract

Abstract: This article examines how the concepts of performance and performativity can neither be merged nor firmly distinguished. The author calls on her own practice as a video-maker and academic thinker, establishing a dialogue between the two activities. She borrows extensively from the work of a colleague, with examples from photography, considering collegiality also a form of performativity. The conceptualisation helps argue for a shift from activist to activating art.

 

Resümee: Artikkel uurib, kuidas etenduse ja performatiivsuse mõisteid ei saa ühitada ega selgelt eristada. Autor tugineb oma kogemusele videorežissööri ja akadeemilise mõtlejana, luues dialoogi nende kahe tegevuse vahel. Kolleegi fotograafia-alastest töödest lähtudes arutleb ta kolleegiaalsuse kui performatiivsuse ühe vormi üle. See kontseptsioon viib tõdemuseni, et kunsti kui aktivismi juurest tuleks liikuda aktiveeriva kunsti juurde.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mieke Bal

Mieke Bal – author of 45 books and supervisor of 81 finished PhDs, the cultural theorist, critic, video artist and curator. Bal writes in an interdisciplinary perspective on cultural analysis, literature and art, focusing on gender, migratory culture, the critique of capitalism, and political art. In 2002 she began to also make films as a different (more in-depth and more contemporary) mode of cultural analysis. Since then, writing, filmmaking and curating go together. In her 2022 book Image-Thinking (UP Edinburgh) she develops her ideas about how to integrate academic and artistic thinking. As a filmmaker, she made a number of experimental documentaries, mostly about migratory situations, and “theoretical fictions,” films and installations in which fiction helped developing difficult ideas. Madame B (2014) was exhibited in the Munch Museum in Oslo in combination with works by Edvard Munch. Reasonable Doubt (2016), on René Descartes and Queen Kristina of Sweden, also travelled. Then she made a 16-channel video-installation Don Quijote: Sad Countenances (2019) and a short essay film It’s About Time! Reflections on Urgency (2020). www.miekebal.org

 

Mieke Bal – 45 raamatu autor ja 81 kaitstud doktoritöö juhendaja, kultuuriteoreetik, kriitik, videokunstnik ja kuraator. Bal kirjutab interdistsiplinaarsest perspektiivist kultuurianalüüsist, kirjandusest ja kunstist, keskendudes sugupoolele, rändavale kultuurile, kapitalismi kriitikale ja poliitilisele kunstile. Aastal 2002 hakkas ta tegema ka filme, mida peab kultuurianalüüsi spetsiifiliseks (sügavamaks ja nüüdisaegsemaks) viisiks. Sellest alates on kirjutamine, filmide tegemine ja näituste kureerimine käinud käsikäes. Raamatus „Visuaalne-kujundlik mõtlemine“ (2022, UP Edinburgh) arendas ta edasi oma ideed, kuidas ühendada akadeemilist ja kunstilist mõtlemist. Režissöörina on ta teinud mitmeid eksperimentaalseid dokumentaalfilme, peamiselt rännuolukordadest, ja „teoreetilisi fiktsioone“ – filme ja installatsioone, kus väljamõeldis aitas arendada keerulisi ideid. Filmi „Proua B“ („Madame B“, 2014) näidati Munchi muuseumis Oslos koos Edvard Munchi töödega. Dokumentaaldraamat „Mõistlik kahtlus“ („Reasonable Doubt“, 2016) René Descartes’ist ja Rootsi kuninganna Kristiinast näidati samuti mitmel pool. Lisaks sellele on Bal teinud 16-osalise videoinstallatsiooni „Don Quijote: kurvad ilmed“ („Don Quijote: Sad Countenances“, 2019) ja lühikese esseefilmi “Aeg on käes! Mõtted/peegeldused pakilisusest“ („It’s About Time! Reflections on Urgency“, 2020). www.miekebal.org

Downloads

Published

2021-12-15