Literary multilingualism in translation: texts, contexts, agents. Introduction / Kirjanduslik mitmekeelsus tõlkes: tekstid, kontekstid, agendid. Sissejuhatus

Authors

  • Daniele Monticelli Tallinn University
  • Maris Saagpakk Tallinn University / Tallinna Ülikool
  • Anna Verschik Tallinn University / Tallinna Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v25i31-32.23311

Keywords:

literary multilingualism, translation, translators, heterolingualism, self-translation, postcolonialism, kirjanduslik mitmekeelsus, tõlkimine, tõlkijad, enesetõlkimine, postkolonialism

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Daniele Monticelli, Tallinn University

Daniele Monticelli – Professor of semiotics and translation studies at Tallinn University. His research focuses on translation in contexts of radical cultural and social change with particular focus on the role of translation in the (de)construction of national identities in the 19th and 20th century, and translation under communism in the USSR and Eastern Europe. He is the co-editor of Between Cultures and Texts: Itineraries in Translation History (2011), Translation under Communism (2022) and the forthcoming Routledge Handbook of the History of Translation Studies (2024). He has authored several literary translations from Estonian into Italian. 

 

Daniele Monticelli – Tallinna Ülikooli semiootika ja tõlkeuuringute professor. Ta uurib tõlkimist radikaalsete kultuuriliste ja sotsiaalsete muutuste kontekstis, keskendudes eelkõige tõlkimise rollile rahvusliku identiteedi (de)konstrueerimisel 19. ja 20. sajandil ning tõlkimisele kommunismi ajal NSV Liidus ja Ida-Euroopas. Ta on raamatute „Between Cultures and Texts: Itineraries in Translation History“ (2011), „Translation under Communism“ (2022) ja peagi ilmuva Routledge’i tõlkeuuringute ajaloo käsiraamatu (2024) kaastoimetaja. Ta on tõlkinud mitmeid ilukirjandusteoseid eesti keelest itaalia keelde.

Maris Saagpakk, Tallinn University / Tallinna Ülikool

Maris Saagpakk – Associate Professor of German Cultural History and Literature at Tallinn University. Saagpakk’s research interests include Culture and Literature Didactics, Translation Studies, Baltic German Culture and History, German Literature, and Methods of Foreign Language Teaching. She is currently engaged in the Translation in History, Estonia 1850–2010: Texts, Agents, Institutions and Practices research project.

 

Maris Saagpakk – Tallinna Ülikooli saksa kultuuriloo ja kirjanduse dotsent. Tema uurimisvaldkonnad on kultuuri- ja kirjandusdidaktika, tõlketeadus, baltisaksa kultuur ja ajalugu, saksa kirjandus ja võõrkeeleõppe meetodid. Osaleb uurimisprojektis „Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850–2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad“.

Anna Verschik, Tallinn University / Tallinna Ülikool

Anna Verschik – Distinguished Professor of General Linguistics at Tallinn University. Her research interests include contact linguistics and multilingualism, especially language in the Baltic region. She has also written on translations of Yiddish literature into Estonian and Lithuanian. She is active as a translator of Ukrainian poetry into Estonian, and is currently engaged in the Translation in History, Estonia 1850–2010: Texts, Agents, Institutions and Practices research project.

 

Anna Verschik – Tallinna Ülikooli üldkeeleteaduse professor. Tema uurimisvaldkonnad on kontaktlingvistika ja mitmekeelsus, eriti Baltikumi regioonis. Ta on kirjutanud ka jidiši kirjanduse tõlgetest eesti ja leedu keelde. Ta on tegev ukraina luule eesti keelde tõlkijana ning praegu osaleb uurimisprojektis „Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850–2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad“.

Downloads

Published

2023-12-15

Most read articles by the same author(s)