Eimiski-kunst. Nihilistlikust loomest eesti luule näitel

Authors

  • Leo Luks

DOI:

https://doi.org/10.12697/spe.2009.2.1.05

Keywords:

nihilism, eimiski, luule, ootus, luhtumus, langus, surm, hullus, nothingness, poetry, anticipation, failure, decay, madness, death

Abstract

Artiklis käsitletakse nihilistliku kirjandusloome võimalusi eesti luule näitel. Nihilismi ei mõisteta artiklis väärtusprobleemina, vaid ontoloogilise probleemina. Nihilistlikku kirjandusloomet käsitletakse taotlusena tuua sõnasse teine, eimiski. Artikli teoreetiline raamistik toetub põhiliselt Gianni Vattimo languse ontoloogia kontseptsioonile, aga ka Friedrich Nietzsche, Martin Heideggeri ja Maurice Blanchot' töödele. Samuti analüüsitakse artikli teoreetilises osas eimiski väljendamise võimalusi eesti keeles, tuginedes Uku Masingu ning Jaan Kaplinski mõttekäikudele. Luuletajatest käsitletakse artiklis enim Jaan Oksa ja Juhan Liivi. Analüüsi käigus tuuakse esile järgmised eimiskiga seotud poeetilised figuurid: ootus ja luhtumus, langus ja loojak, hullus, surm. Analüüsi tulemusena selgub, et nihilistlik loome on eesti luules tugevalt esindatud, kuid ei filosoofias ega luules pole võimalik saavutada otsest juurdepääsu eimiskile, tuleb piirduda aimamisega, vihjamisega.

The paper discusses the possibilities for creating nihilistic literary works, using Estonian poetry as an example. The paper regards nihilism as an ontological problem, and not as a problem of values. Nihilistic literary creativity will be treated as an attempt to introduce nothingness. The theoretical framework is provided by Gianni Vattimo's ontology of decline, as well as by the works of Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger and Maurice Blanchot. The paper also analyzes, relying on the ideas put forward by Uku Masing and Jaan Kaplinski, the possibilities of expressing nothingness in the Estonian language. As to Estonian poets, the paper will focus on the works of Juhan Liiv and Jaan Oks. The analysis of their works highlights the following poetic figures related to nothingness: anticipation and failure, decay and decline, madness, death. The analysis will demonstrate that nihilism is strongly present in Estonian poetry. However, since neither philosophy nor poetry has direct access to nothingness, one must remain content with presentiments and allusions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Leo Luks

Eesti Maaülikool, lektor

References

Alliksaar, A. (1997). Päikesepillaja, Ilmamaa, Tartu.

Blanchot, M. (1982). The Space of Literature, University of Nebraska Press, Lincoln, London.

Blanchot, M. (1995). Waiting. M. Holland (toim.), The Blanchot Reader, Blackwell, Oxford, Cambridge, lk 272-278.

Courtine, J.-F. (1993). Phenomenology and/or tautology. J. Sallis (toim.), Reading Heidegger. Commemorations, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis, lk 241-257.

Deleuze, G. ja Guattari, F. (2004). Rhizome, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizoprenia, Continuum, London, New York, lk 3-28.

Derrida, J. (1997). Cogito and the history of madness, Writing and difference, Routledge, London, lk 31-63.

Felman, S. (1975). Madness and philosophy in literature’s reason, Yale French Studies 52:206-228.

Foucault, M. (1990). Maurice Blanchot: The thought from outside, Foucault/Blanchot, Zone Books, New York, lk 7-58.

Foucault, M. (2003). Hullus ja arutus. Hullumeelsuse ajalugu klassikalisel ajastul, Ilmamaa, Tartu. Glicksberg, C.-I. (1975). The Literature of Nihilism, Bucknell University Press, Lewisburg.

Hassan, I. (2004). Painting a content or nothing: A personal essay on a theme in contemporary Australian art., Religion and the Arts 8:159-173.

Heidegger, M. (1977). Vier Seminare, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main.

Heidegger, M. (1978). Wasist Metaphysik, Wegmarken, Klostermann, Frankfurt am Main, lk 103-121.

Heidegger, M. (1988). Zeit und Sein, Zur Sachedes Denkens, Neske, Pfullingen, lk 1-25.

Heidegger, M. (1989). Küsimus tehnika järele, Akadeemia 6:1195-1222.

Heidegger, M. (1992). Spiegel’i kõnelus Martin Heideggeriga, Akadeemia 5:942-968.

Heidegger, M. (1999). Das Wesen des Nihilismus, Gesamtausgabe, Vol. 6 Klostermann, Frankfurt am Main, lk 177-267.

Hillebrand, B. (1991). Ästhetik des Nihilismus, Metzler, Stuttgart.

JÜnger, E. (1950). Überdie Linie, Klostermann, Frankfurt am Main.

Kafka, F. (2009). Päevikud 1910-192 Verb, Tallinn.

Kangur, K. (1994). Sõna sees olek: värsse 1946-198 Eesti Raamat, Tallinn.

Kaplinski, J. (1975). Mis on luule?, Looming 12:2069-2079.

Kaplinski, J. (1997). Heidegger, emakeel ja keeleema, Vikerkaar 10-11:187-190.

Kaplinski, J. (2004). Soome-ugrikeeled ja filosoofia, Kõikonime, Ilmamaa, Tartu, lk 194-220.

Kaplinski, J. (2009). Paralleele ja parallelisme, Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu.

Kõiv, M. (2005). Möödunu ootamine, Luhta-minek, Ilmamaa, Tartu, lk 641.

Krull, H. (1996). Katkestusekultuur, Vagabund, Tallinn.

Krull, H. (2000). Negatiivne märk. negatiivne pilt eestist kirjanduses ja uskumustes, Millimallikas, Vagabund, Tallinn, lk 131-141.

Kundera, M. (1998). Romaanikunst, Vol. 11/12 Loomingu Raamatukogu, Akadeemia Trükk, Tallinn.

Liiv, J. (1956). Teosed. Proosa. Luule, Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn.

Liiv, J. (1989). Sinuga ja sinuta, Eesti Raamat, Tallinn.

Loog, A. (2006). Transtsendents teispool trükipressi: Kirjandus kui metafüüsilise algupära ja vundamendiga institutsioon, Vikerkaar 3:48-70.

LÜtkehaus, L. (1999). Nichts. Abschied vom Sein, Endeder Angst, Haffmans Verlag, Zürich.

Luks, L. (2002). Nihilism metafüüsikana ja metafüüsikajärgse mõtlemisena. Uurimus nihilismi mõiste Üle Martin Heideggeri ja Gianni Vattimo Nietzsche-tõlgitsuste võrdluse kaudu, magistritöö, Tartu Ülikool. Luks, L. (2006a). Eesti luule loomusest, Eklektika, EYS Veljesto Kirjastus, Tartu, lk 75-85.

Luks, L. (2006b). Teis pool kirjandust ja filosoofiat – Friedrich Nietzsche eksperimentaalkirjutust eel Üleinimese poole, Eklektika, EYS Veljesto Kirjastus, Tartu, lk 161-170.

Luks, L. (2008). Filosoofia ja kirjanduse Ühtesulamine nihilismi mõtlemises, Looming 11:1704-1711.

Lyotard, J.-F. (2000). Vastus küsimusele: mis on postmodernsus?, Akadeemia 7:1419-1430.

Masing, U. (1993). Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt, Ilmamaa, Tartu

Masing, U. (1995). Pessimismipõhjendus, Ilmamaa, Tartu.

Masing, U. (1998). Meil on lootust, Ilmamaa, Tartu.

Masing, U. (2004). Keelest ja meelest, Ilmamaa, Tartu.

Merilai, A. (2006). Pragmapoeetika kui kirjandusfilosoofia, Studia Philosophica V:72-84.

Nietzsche, F. (1988). Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabein 15 Einzelbänden. G. Colli ja M. Montinari (toim.), Deutscher Taschenbuch Verlag, München.

Nietzsche, F. (2004). Fragmente nihilismist, Akadeemia 8:1793-1832.

Nietzsche, F. (2006). Nõnda kõneles Zarathustra. Raamat kõigile ja eikellelegi, Olion.

Oks, J. (2003). Otsi ja metsas, Ilmamaa, Tartu.

Ristikivi, K. (2003). Inimese teekond: luuletusi, Varrak, Tallinn.

Rooste, J. (2006). Läbi rüveduse jumaliku poole, Sirp 02.02:6.

Rosiek, J. (2000). Mantaining the Sublime, Peter Lang, Bern.

Runnel, H. (1982). Punaste õhtute purpur, Eesti Raamat, Tallinn.

Runnel, H. (2003). Kõnelus eesti filosoofia seminaril Valgemetsas 13.mail 2000.aastal, Tõttöelda, Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, lk 134-143.

Talvik, H. (2004). Legendaarne, Ilmamaa.

Tomberg, J. ja Lipping, J. (2006). Teispool punast ja sinist tabletti: virtuaalsus tegelikkuse substantsina, Kunstiteaduslikke Uurimusi 4:11-26.

Undusk, J. (1998). Maagiline müstiline keel, Virgela, Tallinn.

Vahing, V. (2005). Vaimuhaiguse müüt, Ilmamaa, Tartu.

Vattimo, G. (1985). Aesthetics and the end of epistemology. J.McCormick (toim.), The Reasons of Art: Artworks and the Transformation of Philosophy, University of Ottawa Press, Ottawa, lk 287-294.

Vattimo, G. (1986). Jen seits vom Subjekt, BÖhlau, Wien.

Vattimo, G. (1994). The death or decline of art, The end of modernity: nihilism and hermeneutics in postmodern culture, Polity Press, Cambridge, lk 51-64.

Vattimo, G. (1995). Nihilism ja postmodernsus filosoofias, Akadeemia 7:1445-1460.

Vattimo, G. (1998). Die Grenzender Wirklichkeits auflösung. G. Vattimoja W. Welsch (toim.), Medien–Welten Wirklichkeiten, Wilhelm Fink Verlag, München, lk 15-26.

Vattimo, G. (2003). Vastulanguse ontoloogiale, Akadeemia 7:1445-1463.

Vercellone, F. (1998). Ein führung in den Nihilismus, Fink, München.

Üdi, J. ja Viiding, J. (1998). Kogutud luuletused, Tuum, Tallinn.

Yeats, W.B. (1990). Hull Jane ajab juttu piiskopiga, Luulet, Eesti Raamat, Tallinn, lk 115.

Downloads

Published

2009-10-28

How to Cite

Luks, L. (2009). Eimiski-kunst. Nihilistlikust loomest eesti luule näitel. Studia Philosophica Estonica, 85–111. https://doi.org/10.12697/spe.2009.2.1.05

Issue

Section

Articles