Old Documents – New Meanings. Some Interpretations of Danish Privilege Charters for North Estonian Towns

Authors

  • Tiina Kala Tallinn City Archives, Tallinn University

DOI:

https://doi.org/10.12697/AA.2022.2-3.04

Keywords:

Lübeck Town Law, Danish Court, privilege charters, medieval scribes, urban history

Abstract

Keskaegsete linnade autonoomia õigusliku aluse moodustasid maahärra annetatud linnaõigus ja privileegid. Taaniaegse Põhja-Eesti linnades, Tallinnas, Rakveres ja Narvas, olid selleks Lübecki õigus ja Taani kuningate ürikud. Nende õiguste ja dokumentide annetamise asjaolud, muu hulgas aeg, ei ole aga alati selged. Annetamise protsessi ja dokumentide algset tähendust aitab osaliselt rekonstrueerida ürikute sõnastuse ja kirjutajate töö uurimine, privileegide hilisemal tõlgendamisel on aga abiks ürikute hiliskeskaegsed ja varauusaegsed koopiad ja tõlked.

Alates Friedrich Georg von Bungest on uurijad pidanud Lübecki õiguse Tallinnale annetamise alusdokumendiks Taani kuninga Erik Plovpenningi ürikut 15. maist 1248, milles Tallinna kodanikele lubati Lübecki kodanikega samu õigusi. Võimalik, et see ei tähendanud veel Lübecki õigust, vaid lihtsalt õigust linna elama asuda ja seal majandada. Selgesõnaliselt lubab Lübecki õigust (ius lubicense) Tallinnal kasutada alles kuningas Christoffer I ürik 1255. aastast. 1248. aasta ürikut hakkas Tallinna raad esitlema Lübecki õiguse esma-annetamisaktina alles Rootsi ajal, kui keskvõim püüdis linna autonoomiat kärpida, raad aga üritas tõendada oma õigust iseseisvatele otsustele võimalikult vana dokumendiga.

1248. aasta ürik ei ole originaalis säilinud. Selle tekst on tuntud Saksa ordu provintsiaali Burchard von Dreylebeni 1347. aastal kinnitatud transsumpti kaudu, mis sisaldab kokku 27 olulisema Tallinnale annetatud taaniaegse üriku ärakirja. Enamik neist ürikutest on säilinud ka originaalis. Transsumpti on kirja pannud Tallinna raekirjutaja ning võib arvata, et kopeeritavad ürikudki valis välja nimelt raad ja mitte orduprovintsiaal. Sama kirjutaja käega on lisaks arvukatele Tallinna raedokumentidele kirja pandud ka näiteks Saksa ordu Liivimaa käsknike, Rootsi kuninglike ametnike Soomes, Tallinna dominiiklaste ja tsistertslaste kloostri jt nimel väljastatud dokumente, kui neis on puudutatud Tallinna. Niisiis oli kirjutajal mitme eri võimukandja ja institutsiooni usaldus, ta oli hästi informeeritud erinevates administratiivsetes ja poliitilistes küsimustes ning tundis muu hulgas suurepäraselt Taani võimu ordule üleandmise asjaolusid Põhja-Eestis.

Rakvere sai Taani kuningalt privileegid 1302. ja 1345. aastal, Narva 1345. aastal. Nii Rakverel kui ka Narval lubati kasutada tallinlastega võrdseid õigusi. Nagu vanim Tallinna privileegiürik, nii ei ole ka neist kolmest dokumendist ükski originaalis säilinud. 1345. aastal Rakverele ja Narvale väljastatud ürikute kirjapanijaks võis olla kuningas Valdemar IV saadiku Stig Anderssoni sekretär, kelle kätt kohtab mitmetes teistes saadiku väljastatud ürikutes. Kuna 1345. aasta ürikus Narvale (nagu ka Rakverele) mainitakse kuningas Eriku aegseid õigusi, on osa uurijaid arvanud, et algselt sai Narva privileegid Erik Menvedi valitsemisajal, kuigi ühtki teist dokumenti peale 1345. aasta üriku selle kinnituseks ei ole. Võimalik, et kuningas Eriku nimi on Narva ürikusse sattunud seetõttu, et üriku kirjapanija kasutas osaliselt eeskujuna varem samal aastal Rakverele väljastatud üriku teksti, mille koostaja võis olla tema ise. Algse kirjutaja, samuti hilisemate ärakirjade valmistajate ja tõlkijate kasutatud sõnastus ja eeskujud võivad olla mõjutanud ka teiste privileegiürikute uusaegset tõlgendust.

Üldjoontes kujunes taaniaegse Põhja-Eesti linnade õiguslik seisund, mis võimaldas Lübecki õiguse kasutamist ja apellatsiooniõigust Lübeckisse või mõnda teise Lübecki õiguse linna, sama mustri alusel, nagu Taani võimu alla kuulunud Saksa aladel. Nagu Saksamaal, nii ka Eestis võis küllaltki oluline osa selles olla linnade endi algatusel.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tiina Kala, Tallinn City Archives, Tallinn University

Tiina Kala is Researcher at the Tallinn City Archives and Senior Researcher at the School of Humanities, Tallinn University.

Downloads

Published

2022-12-31