Semantilised rollid keeleuurimise vahendina

Authors

  • Liina Lindström Tartu Ülikool
  • Piia Taremaa Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.03

Keywords:

semantilised rollid, temaatilised rollid, rollihierarhiad, kontroll, mõjutatus, elusus, eesti keel, semantic roles, thematic roles, role hieararchies, control, affectedness, animacy, Estonian

Abstract

Semantilised rollid väljendavad semantilisi suhteid entiteetide ja sündmuste vahel ning on keeleteaduses laialt kasutatav vahend lause predikaadi ja tema argumentide omavaheliste suhete selgitamiseks semantilisel tasandil. Sellegipoolest ei ole keeleteaduses välja kujunenud ühest arusaama sellest, kui palju ja millised semantilised rollid on keele kirjeldamisel vajalikud. Käesolevas artiklis tutvustatakse olulisemat semantiliste rollidega seotud problemaatikat. Artiklis antakse ülevaade semantiliste rollide ajaloost, enamkasutatavatest semantilistest rollidest, rollide hierarhilisusest ning rolle eristavatest olulistest joontest (kontroll, mõjutatus, elusus), rollide markeerimisest ja kuhjumisest eesti keele näidete varal.

Semantic roles as a linguistic tool. Semantic roles are widely used in linguistics to analyse and describe language and are most commonly understand as semantic concepts which show how participants and events are related. However, there is no general agreement about the number of semantic roles; the definitions of semantic roles vary from study to study likewise. In this paper we provide an overview of the history of semantic roles and also give a short list of main semantic roles. Our purpose is to highlight some key aspects of establishing semantic roles, such as narrow vs. wide definitions of semantic roles, the hierarchies of semantic roles, and the main features (namely, control, volitionality, and affectedness) that are related to the content of semantic roles. We also address an issue concerning expressing semantic roles, that is, how a particular semantic role may be lexicalised with different linguistic means and how semantic roles may be conflated.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrews, Avery D. (2007) [1985] “The major functions of the noun phrase”. Timothy Shopen, ed. Language typology and syntactic description. Vol. 1: Clause structure, 132–223. Cambridge: Cambridge University Press.

Chomsky, Noam (1957). Syntactic structures. The Hague/Paris: Mouton.

Chomsky, Noam (1993) [1981] Lectures on government and binding. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. http://dx.doi.org/10.1515/9783110884166

Chomsky, Noam (1996) [1995] The minimalist program. Cambridge, MA.: The MIT Press.

Dowty, David (1991) “Thematic proto-roles and argument selection.” Language 67, 547–619.

EKG II = Erelt, Mati, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare (1993) Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut.

EKK = Erelt, Mati, Tiiu Erelt, Kristiina Ross (2007) Eesti keele käsiraamat. 3., täiend. tr. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Fillmore, Charles J. (1968) “The case for case”. In Emmon Bach, Robert T. Harms, eds. Universals in linguistic theory, 1–88. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Fillmore, Charles J. (1971) “Types of lexical information”. In Danny D. Steinberg, Leon A. Jakobovits, eds. Semantics: an interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

Fillmore, Charles J. (2003) Form and meaning in language. Vol. 1: Papers on semantic roles. Chicago: University of Chicago Press.

Foley, William A., Robert D. Van Valin, Jr. (1984) Functional syntax and universal grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

Frawley, William (1992) Linguistic semantics. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.

Goldberg, Adele E. (1995) A construction grammar approach to argument structure. Chicago: University of Chicago Press.

Gruber, Jeffrey (1965) Studies in lexical relations. Cambridge, MA: MIT dissertation.

Jackendoff, Ray (1972) Semantic interpretation in generative grammar. Cambridge, MA: The MIT Press.

Jackendoff, Ray (1983) Semantics and cognition. Cambridge, MA: The MIT Press.

Kittilä, Seppo, Katja Västi, Jussi Ylikoski (2011) “Introduction to case, animacy and semantic roles”. In Seppo Kittilä, Katja Västi, Jussi Ylikoski, eds. Case, animacy and semantic roles, 1–26. (Typological Studies in Language, 99.) Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Klavan, Jane, Kaisa Kesküla, Laura Ojava (2010) “Eesti keele adessiivi ja kaassõna peal kasutus kahes keelelises katses”. Emakeele Seltsi Aastaraamat 55, 63–86.

Klavan, Jane, Kaisa Kesküla, Laura Ojava (2011) “The division of labour between synonymous locative cases and adpositions: the Estonian adessive and the adposition peal ‘on’”. In Seppo Kittilä, Katja Västi, Jussi Ylikoski, eds. Studies on case, animacy and semantic roles, 111–134. Amsterdam: John Benjamins.

Langacker, Ronald W. (1987) Foundations of cognitive grammar. Vol. 1: Theoretical prerequisites. Stanford, California: Stanford University Press.

Lehmann, Christian (2006) “Participant roles, thematic roles and syntactic relations”. In Tasaku Tsunoda, Taro Kageyama, eds. Voice and grammatical relations: in honor of Masayoshi Shibatani, 153–174. Amsterdam: John Benjamins.

Lindström, Liina (2004) “Sõnajärg lause tuumargumentide eristajana eesti keeles”. Liina Lindström, toim. Lauseliikmeist eesti keeles, 40–49. (Tartu ülikooli eesti keele õppetooli preprindid, 1.) Tartu.

Lindström, Liina, Ilona Tragel (2007) “Eesti keele impersonaali ja seisundipassiivi vahekorrast adessiivargumendi kasutamise põhjal”. Keel ja Kirjandus, 7, 532–553.

Næss, Ǻshild (2007) Prototypical transitivity. Amsterdam: John Benjamins.

Pajusalu, Renate (2009) Sõna ja tähendus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Payne, Thomas E. (2006) Exploring language structure: a student’s guide. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511806483

Payne, Thomas E. (2007) [1997] Describing morphosyntax: a guide for field linguists. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Talmy, Leonard (2000a) Toward a cognitive semantics. Vol. 1: Concept structuring systems. Cambridge: The MIT Press.

Talmy, Leonard (2000b) Toward a cognitive semantics. Vol. 2: Typology and process in concept structuring. Cambridge, MA: The MIT Press.

Van Valin, Robert D. Jr. (2001) An introduction to syntax. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139164320

Van Valin, Robert D. Jr. (2005) Exploring the syntax-semantics interface. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511610578

Van Valin, Robert D. Jr., Randy J. LaPolla (2004) Syntax: structure, meaning and function. Cambridge: Cambridge University Press.

Õim, Haldur, Heili Orav, Piia Taremaa (2010) “Lausesemantikast üldkeeleteaduse ja eesti keele kontekstis”. Emakeele Seltsi Aastaraamat 55, 201–223.

Zúñiga, Fernando, Seppo Kittilä, eds. (2010) Benefactives and malefactives: typological perspectives and case studies. (Typological Studies in Language, 92.) Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Downloads

Published

2013-06-19

How to Cite

Lindström, L., & Taremaa, P. (2013). Semantilised rollid keeleuurimise vahendina. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4(1), 35–52. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.03

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>