Demonstratiivpronoomenid ja -adverbid määratlejatena. Miks me oleme siin ilmas, selles olukorras?

Authors

  • Helen Hint Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool
  • Piia Taremaa Tartu Ülikool
  • Maria Reile Tartu Ülikool
  • Renate Pajusalu Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.1.03

Keywords:

demonstratiivpronoomen, demonstratiivadverb, definiitne määratleja, referents, konstruktsiooniline varieerumine, korpusanalüüs, eesti keel, demonstrative pronoun, demonstrative adverb, definite determiners, reference, constructional variation, corpus study, Estonian

Abstract

Kokkuvõte. Artiklis analüüsime eesti keele demonstratiivide referentsiaalseid omadusi sellistes konstruktsioonides, kus demonstratiivid kuuluvad definiitse määratlejana nimisõnafraasi koosseisu. Otsime vastust küsimusele, mille poolest erinevad demonstratiivadverb (nt siin, seal) ning demonstratiivpronoomen (see, too), kui need esinevad määratlejana koos kohakäändes nimisõnafraasiga (vrd siin koolis ja selles koolis). Oleme püstitanud hüpoteesi, et demonstratiivadverbid seostuvad ruumitähendust väljendavate substantiividega, demonstratiivpronoomenid esinevad aga nende substantiividega, mille referent on mitteruumiline. Uurimuse andmestik pärineb 2017. aasta eesti keele ühendkorpusest, kust oleme võtnud 100 lauset iga demonstratiivi kohta igas kohakäändes, seega kokku 2400 lauset. Materjali analüüsime kvantitatiivselt (tingimuslike otsustuspuude ja juhumetsadega) ning kvalitatiivselt. Uurimuse tulemused kinnitavad, et substantiivi semantilised omadused, täpsemalt substantiivi semantiline klass ning konkreetsus, on seotud määratleja valikuga. Kohatähenduses substantiividega esineb määratlejana sagedamini demonstratiivadverb, mittekoha tähenduses substantiivide määratlejana kasutatakse aga demonstratiivpronoomenit. Mittekohta tähistavate substantiivide korral mõjutab määratleja valikut omakorda sõna konkreetsus. Seega on võimalik demonstratiivseid määratlejaid eesti keeles kasutada referenti looval viisil.

Abstract. Helen Hint, Piia Taremaa, Maria Reile, Renate Pajusalu: Demonstrative pronouns and demonstrative adverbs as determiners in Estonian: why are we in “here world” in “this situation”? We investigate the variation of definite determiner constructions in Estonian: noun phrases with a demonstrative pronoun (see ‘this’, too ‘that’) or demonstrative adverb (siin ‘here’, seal ‘there’) as a determiner are contrasted. The question is what differentiates the use of a demonstrative pronoun and a demonstrative adverb if used in a determiner position in an NP. The data from Estonian National Corpus 2017 were tagged for semantic class of a noun, noun concreteness, and verb type. We collected 100 clauses for each sub-construction (six spatial cases crossed with four determiner forms), 2400 clauses in total. For statistical analysis, we used conditional random forests and inference trees. We show that nouns expressing spatial meaning prefer demonstrative adverbs as determiners, while non-spatial nouns combine with demonstrative pronouns. Spatiality-wise polysemous nouns exhibit more varied preferences. Adverbial determiners are more probably used with concrete nouns, and abstract nouns co-occur with pronominals. Overall, the frequency of demonstrative adverbs as NP attributes confirms that demonstrative adverbs are productive determiners in Estonian.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-09-06

How to Cite

Hint, H., Taremaa, P., Reile, M., & Pajusalu, R. (2021). Demonstratiivpronoomenid ja -adverbid määratlejatena. Miks me oleme siin ilmas, selles olukorras?. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 12(1), 79–111. https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.1.03

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>