Emfaas ja fookus eesti keeles

Authors

  • Heete Sahkai Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
  • Meelis Mihkla Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
  • Mari-Liis Kalvik Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.04

Keywords:

eesti keel, fookus, lauserõhk, emfaas, kestus, põhitoon, intensiivsus, välde

Abstract

Artiklis tutvustatakse uurimust, mille eesmärk on selgitada välja lauselõpulist kitsast fookust laiast fookusest eristava emfaatilise primaarse lauserõhu akustilised korrelaadid eesti keeles. Tähenduseristust kandvat emfaasi vaadeldakse ka lause eelviimasel sõnal, kus selle realiseerumist ei mõjuta prosoodilise piiri korrelaadid. Uurimus täiendab varasemat uurimust, milles testiti emfaasi korrelaate piirieelses positsioonis. Uurimuse tulemusena leitakse, et piirieelses positsioonis ebaoluliseks osutunud põhitooniga seotud korrelaadid on mittepiirieelses kontekstis osaliselt olulised. Mõlemas kontekstis on oluline sihtsõna suhteline intensiivsus lauses. Lisaks vaadeldakse, kuidas emfaasi peamiseks korrelaadiks osutunud pikenemine sõnas realiseerub ning suhestub väldet signaliseerivate kestussuhetega jalas. Leitakse, et mittepiirieelses kontekstis toimub pikenemine kestussuhetele vastavalt (esimeses ja teises vältes) või seda suurendades ja vältetunnust võimendades (kolmandas vältes). Piirieelses positsioonis on emfaatiline pikenemine esimeses vältes kestussuhtele vastav, teises ja kolmandas vältes aga suurendab seda.

Abstract. Heete Sahkai, Meelis Mihkla, and Mari-Liis Kalvik: Emphasis and focus in Estonian. The paper examines the acoustic correlates of the emphatic nuclear accent that differentiates sentence-final narrow focus from broad focus in Estonian. The emphatic accent is also examined in pre-final position, where it is not affected by a prosodic boundary. The study complements a previous study testing the potential correlates of emphasis in pre-boundary context. The results show that F0-related correlates, which are not significant in final position, are partly significant pre-finally. A significant feature in both contexts is the relative intensity of the emphatic word in the clause. The study confirms lengthening as the primary correlate of emphasis and examines its realisation and interaction with the duration relations in the foot, which are the correlates of the Estonian three-way quantity distinction. The lengthening is mostly found either to correspond to the characteristic duration ratio of the quantity degree, or to increase it.

Keywords: Estonian, focus, sentence stress, emphasis, duration, fundamental frequency, intensity, the Estonian quantity

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-12-31

How to Cite

Sahkai, H., Mihkla, M., & Kalvik, M.-L. (2015). Emfaas ja fookus eesti keeles. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6(3), 97–122. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.04

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>