<i>Võima</i>, <i>saama</i> ja <i>suutma</i> prantsuse modaalverbi <i>pouvoir</i> vastetena. Võimalikkuse määratlemine ja rõhutamine eituses

Authors

  • Marge Käsper Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.04

Keywords:

modaalsus, polüseemia, eitus, adverbid, evidentsiaalsus, intensiivsus, eesti keel, prantsuse keel

Abstract

Kokkuvõte. Artiklis analüüsitakse eesti-prantsuse paralleelkorpuse (www.estfra.ee) põhjal, kuidas jagunevad prantsuse keeles võimalikkuse väljendamisega seotud modaalverbi pouvoir peamised modaalverbilised vasted eesti keeles (võima, saama, suutma). Lausungis väljenduvat tähendust analüüsitakse eituse, määruste tüüpide, verbisemantika ning rõhupartiklite kasutuse kaudu, jälgides modaalsust määravate elementide kombineerumist lausekontekstides. Käsitades eitust kui vormi, mis toob esiplaanile lausungis väljendatavad võimalikkuse piirangud, keskendutakse sageli eitavatena esinevate saama ja suutma tähenduspotentsiaalide määratlemisele, vastandamaks neid sagedaimale tõlkevastele võima, mille kasutuskontekst on enamasti jaatav. Võima kasutuskontekste kirjeldatakse kui tingimuskonstruktsioonide kaudu kujutatavat võimalikkust. Saama puhul näitab analüüs võimalikkuse tingimuste määratlemist ruumiliste vms konkretiseerivalt määratlevate adverbiaalsete konstruktsioonide kaudu, tingivas kõneviisis toetavad selle verbi evidentsiaalsusega seotavat tähenduspotentsiaali leksikaalsed või deiktiliselt osutavad lausekomponendid. Eitavas vormis verbiga suutma koos esinevate ajamääratluste ning rõhupartiklite analüüs näitab ühelt poolt suutlikkuse seost väliste tingimuste muutumise või rõhutatud mittemuutumisega ja teisalt verbiga suutma väljenduvat intensiivistavat tähendusvarjundit tegevussubjekti reaalsusega suhestumisel.

Abstract. Marge Käsper: The verbs võima, saama and suutma as equivalents of the French modal verb pouvoir. Definition and intensification of possibility in negation. The article studies three Estonian modal verbs (võima, saama, suutma) as they correspond to the French modal verb pouvoir in examples collected from the Estonian-French parallel corpus (www.estfra.ee). The meaning of possibility is studied by examining variables in expression: negation, adverb types, verb semantics, modal particles. The analysis focuses on the verbs saama and suutma, occurring mainly in negation in the corpus, to determine their meaning potential in contrast to the most frequent equivalent võima. While the possibility expressed by the verb võima appears to be constructed as hypothetical or evaluative, the verb saama is mainly characterized by the presence of spatial or other such determining adverbial constructions. The analysis of the temporal indications occurring with the verb suutma, analysed in its negation forms, shows the importance of external temporally determined conditions in regard to capacity, but also the participant sourced subjectivity of these indications. The analysis of modal particles accompanying suutma shows an effect of intensification in expression in the relation between the participating subject and its reality.

Keywords: modality; polysemy; negation; adverbs; evidentiality; intensification; Estonian; French

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-31

How to Cite

Käsper, M. (2016). <i>Võima</i>, <i>saama</i> ja <i>suutma</i> prantsuse modaalverbi <i>pouvoir</i> vastetena. Võimalikkuse määratlemine ja rõhutamine eituses. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7(2), 75–92. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.04