Future time reference in Lule Saami, with some remarks on Finnish

Authors

  • Jussi Ylikoski Department of Language and Culture, UiT The Arctic University of Norway

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.09

Keywords:

future tense, future time reference, converbs, potential mood, prospective aspect, Lule Saami, Finnish

Abstract

Abstract. The paper provides an account of future time reference (FTR) in Lule Saami. While previous accounts of the language claim that the Lule Saami galggat ‘shall; must; intend’ is a future auxiliary, there are two other potential candidates for what might be called a future tense as well. On the basis of actual language use, the potential mood in Lule Saami does not always refer to states of affairs to be understood as uncertain or only possible, but is also used to refer to future events with no visible shades of possibility or other modalities. Special attention is given to another grammaticalized construction, a periphrastic form consisting of the copula liehket ‘be’ and a purposive converb (supine). Further, it is shown that the Lule Saami supine construction has a formal and functional analogue in the previously undescribed, future-like aspectual functions of the purposive converb in Finnish.

Kokkuvõte. Jussi Ylikoski: Tuleviku väljendamise vahendid Lule saami keeles mõnede märkustega soome keele kohta. Käesolevas artiklis antakse ülevaade tuleviku väljendamise vahenditest Lule saami keeles. Kuigi varasemad ülevaated kinnitavad, et Lule saami galggat (‘pidama, kavatsema’) on tuleviku abiverb, on keeles ka kaks teist võimalikku kandidaati, mida võiks samuti nimetada grammatiliseks tulevikuks. Tegeliku keelekasutuse põhjal on näha, et nn potentsiaal ehk võimalikkuse kõneviis Lule saami keeles ei väljenda alati olukordasid ebakindlana või ainult võimalikuna, vaid seda kasutatakse ka tulevikule viitamiseks ilma selge võimalikkuse või teiste modaalsuste tähenduseta. Erilist tähelepanu leiab artiklis teine grammatiseerunud tarind, perifrastiline vorm, mis koosneb koopulast liehket (‘olema’) ning nn supiinist ehk finaalsest konverbist. Viimaks juhitakse tähelepanu aspektile, et Lule saami keele supiintarindil on formaalne ja funktsionaalne analoog soome keeles, mille finaalse konverbi futuurisarnaseid aspektuaalseid ülesandeid pole varem kirjeldatud.

Märksõnad: tulevik; tuleviku väljendamise vahendid; konverbid; võimalikkuse kõneviis; prospektiivne aspekt; Lule saami keel; soome keel

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-31

How to Cite

Ylikoski, J. (2016). Future time reference in Lule Saami, with some remarks on Finnish. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7(2), 209–244. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.09