The verb vajadzēt ‘to need, must’ in Latvian: its Livonian origins, modal and distributional features

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.04

Keywords:

modal verb, deontic modality, epistemic modality, evidentiality, paradigm, distribution, Latvian, Livonian, modaalverb, deontiline modaalsus, episteemiline modaalsus, evidentsiaalsus, paradigma, distributsioon, läti keel, liivi keel

Abstract

The focus of this study is on the Latvian modal verb vajadzēt ‘to need, must’ derived from the noun vajaga ‘need, necessity’ believed to be a borrowing from Livonian vajag, vajāg ‘need, necessary’. The objective of this study is to provide a full, comprehensive description of the grammatical forms and distribution of the verb vajadzēt, and an analysis of its modal and evidential semantics. This is essential, first and foremost, for contrastive language studies (vis-à-vis Livonian and Estonian counterparts of the verb vajadzēt) and will help to lay the necessary foundation for further research on modal verbs and their associated syntactic constructions in Latvian (Baltic) and Finnic language contacts.

The verb vajadzēt is part of a larger system of Latvian impersonal modal verbs taking a dative experiencer/agent/possessor; it is also, by virtue of its semantics and functions, one of the primary lexical means for expressing deontic modality in contemporary Latvian.

This study takes a closer look at the distribution, semantics of the verb and its syntactic constructions, which are clearly related to the expression of deontic, sometimes also epistemic, and evidential meanings. In addition, the study provides an overview of the grammatical forms of the verb vajadzēt and its parallel uses with the debitive mood.

Kokkuvõte. Andra Kalnača, Ilze Lokmane: Läti verb vajadzēt ‘vajama, pidama’: selle liivi juured ning modaalsuse ja distributsiooni eripärad. Selle uurimuse keskmes on läti modaalverb vajadzēt ‘vajama, pidama’, mis on tuletatud nimisõnast vajaga ‘vajadus, tarvidus’, mida omakorda peetakse laenuks liivikeelsest sõnast vajag, vajāg ‘vajadus, vajalik’. Uurimuse eesmärk on anda kõikehõlmav ülevaade verbi vajadzēt grammatilistest vormidest ja distributsioonist ning analüüsida selle modaalset ja evidentsiaalset semantikat. See on oluline eelkõige kontrastiivse keeleuurimise jaoks (verbi vajadzēt võrdlemisel liivi ja eesti vastetega) ning aitab luua vajaliku aluse modaalverbide ja nendega seotud süntaktiliste konstruktsioonide edasiseks uurimiseks seoses läti (balti) ja läänemeresoome keelekontaktidega.

Verb vajadzēt on osa suuremast läti üldisikuliste modaalverbide süsteemist, kus kogeja/agent/valdaja ühildub daativis; samuti on see oma semantika ja funktsioonide tõttu üks peamisi leksikaalseid vahendeid deontilise modaalsuse väljendamiseks tänapäeva läti keeles.

Käesolevas uurimuses vaadeldakse lähemalt verbi distributsiooni, semantikat ja selle süntaktilisi konstruktsioone, mis on selgelt seotud deontiliste, mõnikord ka episteemiliste ja evidentsiaalsete tähenduste väljendamisega. Lisaks antakse uurimuses ülevaade verbi vajadzēt grammatilistest vormidest ja selle paralleelsest kasutusest debitiiviga.

Kubbõvõttõks. Andra Kalnača, Ilze Lokmane: Lețkīel verb vajadzēt: sīe līvõd jūrd, modalitāt ja distribūtsij eņtšsuglit. Sīe tuņšlimiz sidāms um lețkīel modāli verb vajadzēt ‘um vajāg’, mis alīzõks um nimsõnā vajaga ‘vajāgõm’, mis tegīž um täpīņtõd līvõ kīel sõnāst vajāg. Tuņšlimiz merk um tǟmikšõ iļvaņtlõks iļ verb vajadzēt formõd ja distribūtsij, ja tuņšlõ sīe modāliz ja evidentsiāliz semantik. Se um tǟdzi amā jeds kontrastīviz kīel tuņšlimiz pierāst (ītlõs verb vajadzēt līvõ ja ēsti kīelkõks) ja äbțõb lūodõ tārpaliz alīz modālizt verbõd ja näntkõks sidtõd sintaks konstruktsijd jeddõpēḑiz tuņšlimiz pierāst lețkīel (baltõd) ja vāldamiersūomõ kīeld kontaktõd kontekstõs. Verb vajadzēt um ikš jag jo sūrst lețkīel modālizt verbõd sistēmst; nei īž eņtš semantik ja funktsijd pūolst tämpizõs lețkīels se um ikš tǟdzi leksikāli vaindõks deontiliz modalitāt nägțimiz pierāst. Sīes tuņšlimizõs jo ležgõld sōbõd vaņtõltõd verb distribūtsij, semantika ja sīe sintaks konstruktsijd, mis ātõ sieldist sidtõd deontiliz, vaišti ka epistēmliz ja evidentsiāliz tǟntõks nägțimizõks. Nei iž tuņšlimi tǟmikšõb iļvaņtlõks iļ verb vajadzēt formõd ja sīe paralēliz kȭlbatimiz īdskubs debitīvõks.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-09-05

How to Cite

Kalnača, A., & Lokmane, I. (2022). The verb vajadzēt ‘to need, must’ in Latvian: its Livonian origins, modal and distributional features. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 13(1), 91–120. https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.04