Digikultuuri väljakutseid. Kultuuripärandi kasutamine humanitaarteaduses ja hariduses / The Challenges of Digital Culture. Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education

Authors

  • Marin Laak Eesti Kirjandusmuuseum / Estonian Literary Museum
  • Piret Viires Tallinna Ülikool / Tallinn University
  • Mari Sarv Eesti Kirjandusmuuseum / Estonian Literary Museum

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseum / Estonian Literary Museum

Marin Laak – PhD, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur. Uurimisvaldkonnad: 20. sajandi eesti kirjandus, diasporaa, digihumanitaaria, kultuuripärand.

 

Marin Laak – PhD, Estonian Cultural History Archives at the Estonian Literary Museum, Senior Research Fellow. Research fields: 20th-century Estonian literature and diaspora, digital humanities, cultural heritage.

Piret Viires, Tallinna Ülikool / Tallinn University

Piret Viires – PhD, Tallinna Ülikooli eesti kirjanduse ja kirjandusteooria professor.

Uurimisvaldkonnad: tänapäeva eesti kirjandus, postmodernism ja post-postmodernism;

kirjanduse ja tehnoloogia suhted, digitaalne kirjandus.

 

Piret Viires – PhD, Professor of Estonian literature and literary theory at Tallinn University, the School of Humanities. Research interests: contemporary Estonian literature, postmodernism and post-postmodernism, relationships of literature and technology, digital literature.

Mari Sarv, Eesti Kirjandusmuuseum / Estonian Literary Museum

Mari Sarv – Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur. Tema peamiseks uurimisteemaks on eesti regilaul. Sel teemal on ta avaldanud kaks monograafiat (2000, 2008), korraldanud konverentse, toimetanud artiklikogumikke, samuti osalenud regilaulude andmebaasiga seotud töödes. Lisaks regilaulu-uurimisele on ta korraldanud välitöid, pannud aluse Eesti digitaalhumanitaaria konverentside seeriale ning osalenud Eesti Kirjandusmuuseumi digitaalarhiivi rajamisel.

 

Mari Sarv – senior researcher at the Estonian Folklore Archives (Estonian Literary Museum). Her main subject of study is Estonian runosong tradition. She has published two monographs on the topic, organized the conferences, edited the proceedings, and participated in compiling and developing the database of Estonian runosongs. She has also organized several folkloristic fieldworks, has initiated Estonian DH conference series, and has contributed to the establishing of the digital archival system of the Estonian Literary Museum.

Downloads

Published

2020-12-15

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>