Theoretical Philosophy and Philosophy of Science in the Soviet Times: Some Remarks on the Example of Estonia, 1960-1990

Authors

  • Rein Vihalemm Department of Philosophy, University of Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/spe.2015.8.2.10

Keywords:

dialectical materialism, dialectics, Soviet philosophy, Fundamental Question of Philosophy, practice, 'epistemologists', 'ontologists', 'Foreword Marxism'

Abstract

This part of the Soviet philosophy that corresponds approximately to theoretical philosophy and philosophy of science on the example of Estonia and proceeding from the University of Tartu is discussed. The author concentrates on the period of approximately 1960–1990, when he himself was engaged in the field, i.e. the time before 1960 is not included. The aim of this paper is not to provide an overview of the individual philosophers in Estonia at the time and their works, but to give a more general description of the philosophy of the Soviet era. The Soviet and the East European philosophy of the time have received rather little critical treatment in literature in English. However, a few general overviews trying to prove that this Soviet and East European philosophical legacy is worth studying have still been published. This paper is focused on the question what kind of philosophical researches it was possible to engage oneself in under the abnormal conditions at the time and whether some starting points and problem issues in theseresearches might be viable also today. Estonian experience confirms the general conclusion of these authors who, analyzing the legacy of Marxism, have found that although Marxism is nowadays—not to mention how it existed in the Soviet totalitarian regime—mainly not considered a serious philosophy but rather an ideological basis of a failed political doctrine, it has nevertheless quite something to offer when treated in a more depoliticized manner, in the general context of philosophical quests.

 

Teoreetiline ja teadusfilosoofia Nõukogude ajal: mõned märkused Eesti näitel 1960-1990 (Resümee)

Vaatluse all on Eesti näitel ja lähtudes Tartu ülikoolist see osa Nõukogudeaegsest filosoofiast, mis vastab umbes teoreetilisele filosoofiale ja teadusfilosoofiale. Autor peatub ajavahemikul umbes 1960–1990, mil ta ka ise tegev oli, st 1960-ndate aastate eelset aega ei käsitleta. Artikli eesmärgiks ei ole ülevaate andmine Eestis sel ajal tegutsenud filosoofidest ja nende töödest, vaid Nõukogudeaegse filosoofia üldisem iseloomustamine. Nõukogude ja selleagset Ida-Euroopa filosoofiat on ingliskeelses kirjanduses üsna vähe kriitiliselt uuritud. Üksikuid ülevaateteoseid, milles on püütud näidata, etsee Nõukogude ja Ida-Euroopa filosoofiline pärand väärib uurimist, on siiski ilmunud. Käesolevas artiklis on keskendutud eelkõige küsimusele, mis laadi filosoofilise uurimistööga sai tolle aja ebanormaalsetes tingimustes tegelda ja kas mõned lähtekohad ja probleemipüstitused selles on elujõulised ka veel nüüd. Eesti kogemus kinnitab nende autorite üldist järeldust, kes marksismi pärandit uurides on leidnud, et kuigi marksismi tänapäeval — rääkimata sellest, missugune see oli Nõukogude totalitaarses režiimis — enamasti ei peeta tõsiseltvõetavaks filosoofiaks, vaid pigem läbikukkunud poliitilise õpetuse ideoloogiliseks aluseks, on tal siiski nii mõndagi öelda, kui teda käsitleda depolitiseeritumalt, filosoofiliste otsingute üldises kontekstis. 

 

Märksõnad: dialektiline materialism, dialektika, ‘eessõna-marksism’, filosoofia põhiküsimus, Nõukogude filosoofia, ‘ontologistid’ ja ‘epistemologistid’, praktika

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alexeyev, I. S. (1978). The Conception of Complementarity: An Historical and Methodological Analysis [in Russian] = Alekseev I. S. Kontseptsiya dopolnitelp1nosti: istoriko-metodologicheskii analiz, Nauka, Moskva.

Alexeyev, I. S. (1995). The Activity Conception of Cognition and Reality: Selected Works on Methodology and Philosophy of Physics [with the bibliography of Works and memories about him] [in Russian] = Alekseev I. S. Deyatelp1nostnaya kontseptsiya poznaniya i realp1nosti. Izbrannye trudy po metodologii ziki (s bibloigraei trudov i vospominaniya o nem), Russo, Moskva.

Bakhurst, D. (1991). Consciousness and Revolution in Soviet Philosophy: From the Bolsheviks to Evald Ilyenkov, Cambridge University Press, Cambridge.

Bannon, L. (1997). Activity theory. URL: http://www.irit.fr/ACTIVITES/GRIC/cotcos/pjs/TheoreticalApproaches/Actvity/ActivitypaperBannon.htm

Bhaskar, R. (1978). A Realist Theory of Science, The Harvester Press, Sussex.

Chalmers, A. F. (1982). What is this thing called Science? An assessment of the nature and status of science and its methods, Open University Press, Milton Keynes and Philadelphia.

Cornforth, M. (1967). Marxism and the Linguistic Philosophy, Lawrence & Wishart, London.

Cornforth, M. (1968). The Open Philosophy and the Open Society: A Reply to Dr. Popper's Refutation of Marxism, Lawrence & Wishart, London.

Curthoys, J. and Suchting, W. (1977). Feyerabend's discourse against method: A Marxist critique, Inquiry 20: 243-371.

Dumain, R. (2001). Salvaging Soviet philosophy (1). URL: http://www.autodidactproject.org/bib/ussrphil.html

Dumain, R. (2003). Soviet historiography of philosophy: Review essay. URL: http://www.autodidactproject.org/my/sovphilhist.html

Engels, F. (1877). Anti-DÜhring. URL: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/antiduhring/

Engels, F. (1883). Dialectics of Nature. URL: http://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1883/don/ch07c.htm

Engels, F. (1886). Ludwig Feuerbach and the Outcome of Classical German Philosophy. URL: http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Ludwig_Feurbach_and_the_End_of_German_Classical_Philosop.pdf

Engeström, Y., Miettinen, R. and Punamäki, R.-L. (eds) (1999). Perspectives on Activity Theory, Cambridge University Press, Cambridge.

Feyerabend, P. (1977). Marxist fairytales from Australia, Inquiry 20: 372-397.

Giere, R. N. (1988). Explaining Science: A Cognitive Approach, The University of Chicago Press, Chicago.

Graham, L. R. (1987). Science, Philosophy and Human Behavior in the Soviet Union, Columbia University Press, New York.

Groisman, B. (2007). What is dialectic? Some remarks on Popper's criticism. URL: http://philsci-archive.pitt.edu/3980/1/What_is_Dialectic_110408.pdf

Hacking, I. (1983). Representing and Intervening, Cambridge University Press, Cambridge.

HarrÉ, R. (1986). Varieties of Realism: A Rationale for the Natural Sciences, Basil Blackwell Ltd, Oxford.

Heidegger, M. (1977). The end of philosophy and the task of thinking in D. F. Krell (ed.), Basic Writings, Harper and Row, New York, pp. 373-392.

Hook, S. (1976). From Hegel to Marx: Studies in the Intellectual Development of Karl Marx, The University of Michigan Press, Ann Arbor.

Johanson, I. (1975). A Critique of Karl Popper's Methodology, AkademifÖrlaget, Lund.

Kard, P. (1952). About the theory of relativity [in Russian] = Kard P. O teorii otnositelp1nosti, Voprosy losoi 5: 240-247.

Kedrov, B. M. (1963). The Unity of Dialectics, Logic and the Theory of Knowledge [in Russian] = Kedrov B. M. Edinstvo dialektiki, logiki i teorii poznaniya, Gospolitizdat, Moskva.

Lektorski, V. A. and Shvyrev, V. S. (1972). Methodological analysis of science (the types and levels) [in Russian] = Lektorskii V. A., Shvyrev V. S. Metodologicheskii analiz nauki (tipy i urovni), Filosoya, metodologiya, nauka, Nauka, Moskva.

Lenin, V. I. (1895-1916). Philosophical Notebooks, Vol. 38 of Collected Works. URL: http://www.marxists.org/archive/lenin/works/cw/volume38.htm

Lenin, V. I. (1908-1909). Materialism and Empirio-Criticism, Vol. 14 of Collected Works. URL: http://www.marxists.org/archive/lenin/works/cw/volume14.htm

Loone, E. (1982). Philosophical problems of historical science [in Russian] = Loone E1. Filosofskie problemy istoricheskoi nauki, Tartu Ülikooli toimetised. Töid losooa alalt 599: 3-26.

Loone, E. (1983). The Theory of Socio-Economic Formations [in Estonian] = Ühiskondlik-majanduslike formatsioonide teooria, Eesti Raamat, Tallinn.

Loone, E. (1992). Soviet Marxism and Analytical Philosophies of History, Verso, London.

Loone, E. (1993a). Between West and East: The case of philosophy in Estonia, in K. Siilivask (ed.), 17th Baltic Conference on History of Science: Baltic science between the West and the East, Tartu University Press, Tartu, pp. 18-20.

Loone, E. (1993b). Estonian philosophy on the boundary between East and West [in Estonian] = Eesti filosoofia ida ja lääne piiril, Studia Philosophica 1: 129-155.

Loone, E. (1994). The rise and decay of the Estonian philosophy of history [in Estonian] = Eesti ajaloofilosoofia tõus ja hääbumine, in R. Vihalemm et al. (ed.), Teadusfilosoofia ja teadusmetodoloogia Eestis: olukord ja perspektiivid, Teaduslugu ja nüüdisaeg IX, TTEÜ ja TÜ filosoofia osakond, Tallinn, pp. 53-62.

Määttänen, P. (2002). Experimental practice and the problem of realism, in E. Alvarez, R. Bosch and L. Villamil (eds), Volume of Abstracts. 12th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Departemento de Filosoa. Universidad de Oviedo, Oviedo, pp. 212-213.

Makarov, M. (1973). Categories of Materialist Dialectics [in Estonian] = Materialistliku dialektika kategooriad, 2nd edn, Eesti Raamat, Tallinn.

Marx, K. (1845). Theses on Feuerbach. URL: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/index.htm

Marx, K. (1867). Preface to the first German edition, Capital, Vol. 1. URL: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p1.htm

Maxwell, N. (2001). The Human World in the Physical Universe: Consciousness, Free Will, and Evolution, Rowman & Littleeld Publishers, Inc.

Naan, G. (1948). Contemporary 'physical' idealism in the USA and England at the service of clergy and reaction [in Russian] = Naan G. Sovremennyi "zicheskii" idealizm v SShA i Anglii na sluzhbe popovwiny i reaktsii, Voprosy losoi 2: 287-308.

Naan, G. (1951). On the question of the principle of relativity in physics [in Russian] = Naan G. K voprosu o printsipe otnositelp1nosti v zike, Voprosy losoi 2: 57-77. Niiniluoto, I. (1999). Critical Scientic Realism, Oxford University Press, New York.

Nugayev, R. (2007). A leading paradigm of modern Russian philosophy of science, Journal for General Philosohy of Science 38: 403-406.

Ollman, B. (2003). Dance of the Dialectic: Steps in Marx's Method, University of Illinois Press.

Pappademos, J. and Lumpkin, B. (1974). The scientific outlook-Under attack, Political Affairs 11.

Pihlström, S. (1996). Structuring the World: The Issue of Realism and the Nature of Ontological Problems in Classical and Contemporary Pragmatism, Societas Philosophica Fennica, Helsinki.

Popper, K. (1992). A letter to my Russian readers [in Russian] = Popper K. Pisp1mo moim russkim chitatelem, Otkrytoe obwestvo i ego vragi, Feniks, Moskva.

Popper, K. (2002). Conjectures and Refutations: The Growth of Scienti c Knowledge, Routledge Classics, London.

Remmel, M. and Kaevats, Ü. (1987). On the role of the methodology of science in the history of science of the Estonian SSR [in Estonian] = Teadusmetodoloogia osast Eesti NSV teadusloos, Teaduslugu ja nüüdisaeg IV, Valgus, Tallinn, pp. 137-148.

Rosenthal, M. and Yudin, P. (1967). A Dictionary of Philosophy, Progress Publishers, Moscow.

Rouse, J. (1987). Knowledge and Power: Toward a Political Philosophy of Science, Cornell University Press, Ithaca.

Rouse, J. (1996). Engaging Science: How to Understand Its Practices Philosophically, Cornell University Press, Ithaca.

Rouse, J. (2002). How Scientific Practices Matter: Reclaiming Philosophical Naturalism, The University of Chicago Press, Chicago.

Rouse, J. (2003). Kuhn's philosophy of scientific practice, in T. Nickles (ed.), Thomas Kuhn, Cambridge University Press, Cambridge.

Scanlan, J. (1985). Marxism in the USSR: A Critical Survey of Current Soviet Thought, Cornell University Press, Ithaca.

Sheehan, H. (1993). Marxism and the Philosophy of Science: A Critical History, Humanities Press International, Atlantic Highlands.

Stepin, V. S. (1976). Becoming of Scientific Theory: Substantial Aspects of Construction and Genesis of Theoretical Knowledge of

Physics [in Russian] = Stepin V. S. Stanovlenie nauchnoi teorii. Soderzhatelp1nye aspekty stroeniya i genezisa teoreticheskih znanii ziki, Izdatelp1stvo BGU im. V. I. Lenina, Minsk.

Stepin, V. S. (2005). Theoretical Knowledge, Springer, Dordrecht.

Stepin, V. S. and Tomilchik, L. M. (1970). The Practical Nature of Cognition and Methodological Problems of Contemporary Physics [in Russian] = Stepin V. S., Tomilp1chik L. M. Prakticheskayapriroda poznaniya i metodologicheskie problemy sovremennoi ziki, Nauka i tehnika, Minsk.

Suchting, W. A. (1972). Marx, Popper and 'historicism', Inquiry 15: 235-266.

Taras, R. (ed.) (1992). The Road to Disillusion: From Critical Marxism to Postcommunism in Eastern Europe, M. E. Sharpe, Inc., Armonk.

Tezisy (1966). Abstracts of the presentations at the symposium "Method of modelling in natural science" (May 23-2 1966) [in Russian] = Tezisy dokladov i vystuplenii na simpoziume "Metod modelirovaniya v estestvoznanii" (23-24 maya 1966), Tartuskii gosudarstvennyi universitet, Tartu.

Valt, L. (1964). The Cognitive Importance of Thought Models in Physics [in Russian] = Valp1t L. O. Poznavatelp1noe znachenie modelp1nykh predstavlenii v zike (Uch. zap. Tartuskogo gos. unta, vyp. 165. Trudy po losoi, VIII), Tartuskii gosdarstvennyi univesitet, Tartu.

Valt, L. (1994). On the resistance of Estonian philosophy of science to the Communist Party ideology [in Estonian] = Eesti teadusfilosoofia vastuseisust parteiideoloogiale, in R. Vihalemm et al. (ed.), Teadusfilosoofia ja teadusmetodoloogia Eestis: olukord ja perspektiivid, Teaduslugu ja nüüdisaeg IX, TTEÜ ja TÜ losooa osakond, Tallinn, pp. 53-62.

Vihalemm, R. (1979a). On the problem of scientific theory in historical cognition [in Russian] = Vihalemm R. O probleme nauchnoi teorii v istoricheskom poznanii, Sovremennye problemy losooi istorii: Tezisy dokladov mezhvuzovskoi nauchnoi konferentsii, 16- 18 aprelya 1979 Tartu, pp. 91-93.

Vihalemm, R. (1980). Concept of scientificity and social determination of the formation of a science (on the basis of the history of chemistry) [in Russian] = Vihalemm R. Ponyatie nauchnosti i sotsialp1naya determinatsiya formirovaniya nauki (na materiale istorii himii), in A. B. Bazhenov and M. D. Ahundov (eds), Nauka v sotsialp1nyh, gnoseologicheskih i tsennostnyh aspektah, Nauka, pp. 345-358.

Vihalemm, R. (1981). The history of the formation of a science: On the development of chemistry [in Estonian] = Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest, Valgus, Tallinn.

Vihalemm, R. (1982). The dilemma of "aprioristic rationality" and "historiographic positivism" in the Western philosophy of science [in Russian] = Vihalemm R. Dilemma "apriornoi ratsionalp1nosti" i "istoriogracheskogo pozitivizma" v zapadnoi losoi nauki, Voprosy losoi 8: 55-65. [Summary in English, p. 174].

Vihalemm, R. (1983a). On the philosophical foundations of different programs concerning the rational reconstruction of the history of science, Logic, methodology and philosophy of science Papers of Soviet scientists adopted by the Soviet National organization committee

for the VII International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science, Institute of Philosophy of the USSR Academy of Sciences, Moscow, pp. 185-188.

Vihalemm, R. (1983b). On the problem of specificity of historical cognition (in the occasion of the paper by E. N. Loone) [in Russian] = Vihalemm R. K voprosu o spetsike istoricheskogo poznaniya (po povodu statp1i E1. N. Loone), Tartu Ülikooli toimetised. Töid losooa alalt 653: 53-67.

Vihalemm, R. (2001a). Introduction: Estonian science studies, in R. Vihalemm (ed.), Estonian Studies in the History and Philosophy of Science, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht, pp. vii-xiv.

Vihalemm, R. (2001b). Philosophy of science in Estonia: The background and the situation of today, Historiae Scientarium Baltica, Abstracts of XX Baltic Conference on the History of Science, pp. 45-46.

Vihalemm, R. (2006). On the conception of the practical nature of science: Reflecting on the development of philosophy of science in Estonia, Historia Scientarium Baltica, Abstracts of XXII Baltic Conference on the History of Science, pp. 116-117.

Vihalemm, R. (2008). Theoretical philosophy and philosophy of science in the Soviet times: Some remarks on the example of Estonia in 1960-199 in J. Stradinš and A. Zigmunde (eds), Nova Miscellanea Historia Scientiarum Baltica 5 RTU Publishing House, Riga, pp. 23-24.

Vihalemm, R. (ed.) (1979b). Methodology of science [in Estonian] = Teaduse metodoloogia, Eesti Raamat, Tallinn.

Vihalemm, R. and Müürsepp, P. (2007). Philosophy of science in Estonia, Journal for General Philosophy of Science 38: 167-191.

Vihalemm, R. and Näpinen, L. (1986). On dialectical nature of synergetic theories (philosophical meaning of studies of I. Prigogine's school) [in Russian] = Vihalemm R., Nyapinen L. O dialekticheskoi prirode sinergeticheskih teorii (losofskoe znachenie issledovanii

shkoly I. Prigozhina), Tartu Ülikooli toimetised. Töid losooa alalt 731: 108-124.

Vihalemm, R. and Näpinen, L. (1987). The principle of historicity in I. Prigogine's scientic programme (on contradiction between classical scientic world picture and historical reality) [in Russian] = Vihalemm R., Nyapinen L. Printsip istorizma v nauchnoi

programme I. Prigozhina (o protivorechii mezhdu klassicheskoi nauchnoi kartinoi mira i istoricheskoi deistvitelp1nostp1yu, Tartu Ülikooli toimetised. Töid losooa alalt 786: 24-38.

Wartofsky, M. W. (1979). Models: Representation and the Scientific Understanding, Reidel, Dordrecht.

Zweerde, E. v. d. (1997). Soviet Historiography of Philosophy: Istoriko-losofskaja Nauka, Kluwer Academic Publishers, Boston.

Downloads

Published

2016-03-11

How to Cite

Vihalemm, R. (2016). Theoretical Philosophy and Philosophy of Science in the Soviet Times: Some Remarks on the Example of Estonia, 1960-1990. Studia Philosophica Estonica, 8(2), 195–227. https://doi.org/10.12697/spe.2015.8.2.10