Teaduslik teooria kui teadusfilosoofia kategooria

  • Rein Vihalemm Department of Philosophy, University of Tartu
Keywords: teaduslik teooria, teooria ja eksperiment, teooria matemaatiline komponent, keemilise struktuuri teooria, mudelite populatsioon, scientific theory, theory and experiment, mathematical component of theory, theory of chemical structure, population of models

Abstract

Artiklis arendatakse alternatiivset kontseptsiooni niihästi traditsioonilisele füüsikakesksele teadusliku teooria käsitlusele kui ka seisukohale, et füüsikateooriat ei saa teadusfilosoofias mõista teadusliku teooria mudelina, sest erinevates teadustes on teooriad oma loomult erinevad. Ollakse seisukohal, et teaduslik teooria on ikkagi teadusfilosoofia kategooriana teadusliku distsipliini eripärast sõltumatu. Käsitletakse põhiliselt kahte punkti: (1) miks on teadusfilosoofias põhjust kritiseerida traditsioonilist, füüsika põhjal saadud ettekujutust teaduslikust teooriast? (2) miks ei ole põhjendatud seisukoht, et nt keemias on teaduslik teooria (nt klassikaline keemilise struktuuri teooria) oma loomult füüsikateooriast (nt klassikalisest mehhaanikast) erinev? Traditsioonilise füüsikakeskse lähenemisviisi puhul ei ole piisavalt uuritud, miks õieti füüsikateooria on saanud teadusliku teooria etaloniks. Teoreetilise füüsika keskne teadusekontseptsioon on olnud ühekülgselt orienteeritudmatemaatikale ja loogikale. Kui aga lähtuda teooriast kui mudelite populatsioonist, nagu Ronald Giere on seda teinud ka klassikalise mehhaanika - füüsikakeskse teooriakäsituse traditsioonilise näite - korral, siis osutub see teooriakäsitus tõepoolest invariantseks teatavale tunnetustüübile, mida on alust nimetada teaduslikuks ja mis on selgesti omane ka nt keemiale.

In this paper an alternative conception is proposed both to (1) the traditional physics-based conception of scientific theory, and (2) the view that a physical theory cannot be regarded as the model for scientific theory in philosophy of science in general because scientific theories are discipline-dependent. It is argued that scientific theory as a category of philosophy of science is independent of a particular scientific discipline. The main focus of the paper is on two questions: (1) Why is the traditional physics-based conception of scientific theory subject to criticism in philosophy of science? (2) Why is it unjustified to consider a scientific theory in chemistry (e.g., the classical chemical structure theory, which is probably the most characteristic theory of chemistry) to be different in character from a physical theory (e.g., classical mechanics, which is a prototypical example of a theory in the philosophy of science)? In case of the traditional physics-based approach not enough research has been done as to why theories of physics have become the etalon of scientific theory. The accepted view of science, centered on theoretical physics, has been one-sidedly oriented towards mathematics and logic. But when proceeding from a conception of a scientific theory as a population of models, as Ronald Giere has done for the case of classical mechanics - the traditional example of a physical theory -, this conception of a theory really does prove the invariance of a certain type of cognition that can justifiably be called scientific and that is clearly characteristic of, e.g., chemistry as well.

Published
2009-08-26
How to Cite
Vihalemm, R. (2009). Teaduslik teooria kui teadusfilosoofia kategooria. Studia Philosophica Estonica, 32-46. https://doi.org/10.12697/spe.2009.2.1.03
Section
Articles