Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse eesmärgid õpetajate pilgu läbi

Authors

  • Silja Härm

Keywords:

usundiõpetus, usundiõpetuse õpetajad, Eesti, diskursusanalüüs

Abstract

Artikkel keskendub usundiõpetuse õppe-eesmärkidele Eesti gümnaasiumides ja põhineb 22 intervjuul usundiõpetuse õpetajatega.  Intervjuude analüüsimiseks on kasutatud sisuanalüüsi ning neis kajastuvate paradigmade konstrueerimiseks diskursusanalüüsi. Intervjuudes tulevad esile kolm õppe-eesmärkide diskursust: maailmakodaniku kasvatamise, eurooplase identiteedi kasvatamise ja enesetundja kasvatamise diskursus. Need diskursused kajastuvad ka riiklikus usundiõpetuse ainekavas. Selgeid seoseid õpetajate eluloolise tausta ja eri diskursuste kasutamise vahel intervjuudest ei ilmne, nt ei näi olevat seotud religioosne kuuluvus ja kasutatud diskursused. Ent õpetajate hariduslik taust paistab mõjutavat seda, milline diskursus on õppe-eesmärkide puhul esiplaanil.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bakker, Cok. 2016. „Professionalization and the quest how to deal with complexity“. Complexity in education: from horror to passion, edd. Cok Bakker, Nicolina Montesano Montessori: 9–29. Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers.

Bråten, Oddrun Marie Hovde. 2014. „Are oranges the only fruit? A discussion of comparative studies in religious education in relation to the plural nature of the field internationally“. Religious education at schools in Europe. Part 3: Northern Europe, edd. Martin Rothgangel, Geir Skeie, Martin Jäggle: 19–43. Göttingen: V&R unipress, Vienna University Press.

Buchardt, Mette. 2014. „Religious education at schools in Denmark“. Religious education at schools in Europe. Part 3: Northern Europe, edd. Martin Rothgangel, Geir Skeie, Martin Jäggle: 45–74. Göttingen: V&R unipress, Vienna University Press.

Grimmitt, Michael. 2000. „Introduction: the captivity and liberation of religious education and the meaning and significance of pedagogy“. Pedagogies of religious education: case studies in the research and development of good pedagogic practice in RE, ed. Michael Grimmitt: 7–23. Great Wakering, Essex: McCrimmon.

Hjelm, Titus. 2014. „Discourse analysis“. The Routledge handbook of research methods in the study of religion, edd. Michael Stausberg, Steven Engle: 134–150. London, New York: Routledge.

Jürgenstein, Toomas; Schihalejev, Olga. 2011. Usundimaailma suured küsimused. Tallinn: Koolibri.

Rothgangel, Martin; Jackson, Robert; Jäggle, Martin (edd.). 2014. Religious education at schools in Europe. Part 2: Western Europe. Göttingen: V&R unipress, Vienna University Press.

Rothgangel, Martin; Jäggle, Martin; Schlag, Thomas (edd.). 2016. Religious education at schools in Europe. Part 1: Central Europe. Göttingen: V&R unipress, Vienna University Press.

Rothgangel, Martin; Skeie, Geir; Jäggle, Martin (edd.). 2014. Religious education at schools in Europe. Part 3: Northern Europe. Göttingen: V&R unipress, Vienna University Press.

Saldaña, Johnny. 2013. The coding manual for qualitative researchers. Los Angeles etc: Sage.

Schihalejev, Olga. 2015. „Shifting borders in religious education in Estonia“. Crossings and crosses: borders, educations, and religions in Northern Europe, edd. Jenny Berglund, Thomas Lundén, Peter Strandbrink: 85–104. Boston, Berlin: De Gruyter.

Schihalejev, Olga; Ringvee, Ringo. 2017. „Silent religious minorities in schools in Estonia“. Religion, education and human rights: theoretical and empirical perspectives, edd. Anders Sjöborg, Hans-Georg Ziebertz: 63–76. Cham: Springer.

Schreier, Margrit. 2012. Qualitative content analysis in practice. Los Angeles etc: Sage.

Skeie, Geir; Bråten, Oddrun Marie Hovde. 2014. „Religious education at schools in Norway“. Religious education at schools in Europe. Part 3: Northern Europe, edd. Martin Rothgangel, Geir Skeie, Martin Jäggle: 209–236. Göttingen: V&R unipress, Vienna University Press.

Taylor, Stephanie. 2013. What is discourse analysis? London etc: Bloomsbury.

Want, Anna van der; Bakker, Cok; Avest, Ina ter; Everington, Judith (edd.). 2012. On the edge: (auto)biography and pedagogical theories on religious education. Rotterdam: Sense Publishers.

Veebiviited

Eesti Hariduse Infosüsteem, www.ehis.ee (15.12.2014).

Gümnaasiumi riiklik õppekava lisa 8, valikaine „Usundiõpetus“. 06.01.2011, https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1002/VV2_lisa8.pdf (7.01.2018).

Lamesoo, Katri; Ader, Angela. 2016. Muutunud õpikäsituse rakendamine ja selleks erinevate valikute pakkumise seire korraldamine, sh gümnaasiumis valikkursuste rakendamise osas. Projekti raport. Tartu: Tartu Ülikool Haridusuuenduskeskus, https://www.ht.ut.ee/sites/default/files/ht/valikainete_raport_2016_lamesoo_ader.pdf (8.01.2018).

Põhikooli riiklik õppekava lisa 9, valikaine „Usundiõpetus“. 06.01.2011, https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1001/VV1_lisa9.pdf (7.01.2018).

Downloads

Published

2018-06-01

Issue

Section

Artiklid / Articles