Isetehtud või riiklik ainekava? Probleemid ja lahendused gümnaasiumi usundiõpetuse õppesisu valikutes

Authors

  • Silja Härm
  • Olga Schihalejev

Keywords:

Religious education, teaching content, Estonia

Abstract

Self-made or National Curriculum? The Selection of Learning Content by the Teachers of Religious Education in Upper Secondary Schools
This article is based on two studies. In 2011–2018, a study was conducted on the number of schools teaching religious education (RE). The study was based on data of the Estonian Education Information System and also on questionnaires sent to the teachers. For the second study, in 2015–2016, 22 interviews were conducted with upper secondary school teachers, being concerned mostly with the syllabuses of the RE. The interviews were analysed by means of inductive content analysis. According to the findings, teaching RE is much more common in upper secondary schools than in basic schools. As RE is an elective subject, the number of schools where it is taught vary each year, as well as the exact name of the subject, and the number of courses vary from one school to another. This makes implementing of national curricula for RE heavily reliable on the choices of RE teachers. Development of the syllabus and compiling of new textbooks is necessary to improve the quality of teaching. But first and foremost, there is a need to develop training and in-service training of the teachers, as they are the main decision-makers about what and how to teach.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buchanan, Michael T. 2006. „Textbooks in Religious education“. International Handbook of the Religious, Moral and Spiritual Dimension in Education, edd. Marian de Souza et al.: 749–762. Dordrecht: Springer.

Gümnaasiumi riiklik õppekava. 2011. Riigi Teataja I, 14.01.2011, 2.

Halme, Lasse; Parviola, Jarno; Sjöblom, Tom; Vaaramo, Riitta. 2010. Usundid. Müüdid, jumalad, tavad, sümbolid. III kooliastme usundiõpetuse õpik. Tallinn: Koolibri.

Hattstein, Markus. 2007. Maailmareligioonid. Tallinn: Koolibri.

Holt, James D. Religious Education in the Secondary School. An Introduction to teaching, learning and the World Religions. London, New York: Routledge.

Härm, Silja. 2018. „Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse eesmärgid õpetajate pilgu läbi“. Usuteaduslik Ajakiri, 2: 112–131.

Jürgenstein, Toomas. 1997. Piibliõpik ja dogmaatika alused. Tallinn: Koolibri.

Jürgenstein, Toomas; Ruut, Riina; Friedenthal, Tiina-Erika. 1999. Kiriku ajalugu ja tänapäev. Kristlik eetika. Religiooniõpetuse õpik gümnaasiumile. Tallinn: Koolibri.

Jürgenstein, Toomas; Schihalejev, Olga. 2011. Usundimaailma suured küsimused. Ideed. Kogemused. Arvamused. Vastused. Gümnaasiumi usundiõpetuse õpik. Tallinn: Koolibri.

Mauranen, Maija-Liisa. 1990. Maailma usundid. Keuruu: Otava.

Mauranen, Maija-Liisa. 1991. Maailma usundid. Õpik keskkoolile. Tallinn: Eesti Õppekirjanduse Keskus.

Mikk, Jaan. 2000. Textbook: Research and Writing. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang.

Orsini, Francesca. 2006. „Cannons and rubber boats. Oriana Fallaci and the „Clash of Civilizations““. International Journal of Postcolonial Studies, 3: 444–460.

Põhikooli riiklik õppekava. 2011. Riigi Teataja I, 14.01.2011, 1.

Sakaranaho, Tuula; Salmenkivi, Eero. 2009. „Tasavertaisen katsomusopetuksen haasteet: Pienryhmäisten uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus Suomessa“. Teologinen Aikakauskirja, 5: 450–470.

Saldaña, Johnny. 2013. The coding manual for qualitative researchers. Los Angeles etc.: Sage.

Schihalejev, Olga. 2009. Estonian Young People, Religion and Religious Diversity: Personal Views and the Role of the School. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Schihalejev, Olga. 2012. „Kas usundiõpetust peaks kartma?“. Eesti piirkondlik areng. 2012. Regional Development in Estonia, ed. Ene Narusk: 135−150. Tallinn: Statistikaamet.

Schihalejev, Olga; Ringvee, Ringo. 2017. „Silent Religious Minorities in Schools in Estonia“. Religion, Education and Human Rights. Theoretical and Empirical Perspectives, edd. Anders Sjöborg, Hans-Georg Ziebertz: 63–76. Cham: Springer.

Tammo, Joosep; Kond, Meelis; Nigola, Tiiu, edd. 1993. Usuõpetuse õppekava. Tallinn: Riigi Kooliamet.

Thomas, Andrew; Rolin, Alf. 2019. „Reading religion in Norwegian textbooks: are individual religions ideas or people?“. British Journal of Religious Education, 1: 41–53.

Valk, Pille. 2008. „Religiooniõpetusest Eestis“. Töid religioonipedagoogikast I, ed. Valk, Pille: 81−122. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Vestøl, Jon Magne. 2014. „Text interpretation and educational design in Norwegian”. British Journal of Religious Education, 1: 88–101.

Zilliacus, Harriet. 2014. Supporting students’ identities and inclusion in minority religious and secular ethics education: A study on plurality in the Finnish comprehensive school. (PhD diss) University of Helsinki.

Veebiviited

Erakooliseadus. 2010. Riigi Teataja I osa, nr 42, art 240. https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410.

Fallaci, Orlana. 2015. “Islam ja Euroopa. Kiirkursus”. Objektiiv, http://objektiiv.ee/islam-kui-kultuurikandja-ja-pommipanija/ (31.03.2019).

Haridus- ja Teadusministeerim. 2010. Seletuskiri gümnaasiumi riikliku õppekava määruse eelnõu juurde, https://www.hm.ee/sites/default/files/2010._aasta_gumnaasiumi_oppekava_seletuskiri.pdf (31.03.2019).

Haridus- ja Teadusministeerium. 2016. 2016/17 õppeaasta arvudes. https://www.hm.ee/sites/default/files/2016-2017-oppeaasta_arvudes.pdf (21.02.2019)

Haridus- ja Teadusministeerium. 2018. 2018/19 õppeaasta arvudes. https://www.hm.ee/sites/default/files/2018-2019_oppeaasta_arvudes.pdf (21.02.2019)

Kallip, Kadri. 2016. „Valikkursuste pakkumisest gümnaasiumides“. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2015/2016. õppeaastal: 68–74. Tartu: Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond, https://www.hm.ee/sites/default/files/ulevaade_haridussusteemi_valishindamisest_2015-2016_oa.pdf.pdf (31.03.2019).

Lamesoo, Katri; Ader, Angela. 2016. Muutunud õpikäsituse rakendamise ja selleks erinevate valikute pakkumise seire korraldamine, sh gümnaasiumis valikkursuste rakendamise osas. Projekti raport. Tartu: Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus, https://www.ht.ut.ee/sites/default/files/ht/valikainete_raport_2016_lamesoo_ader.pdf (24.03.2019).

Meede „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“. Riigi Teataja I, 04.10.2012, 4. https://www.riigiteataja.ee/akt/110102014006 (19.02.2019).

Rikka, Mariann; Semidor, Kristi. 2017. „Õppematerjal – teadlik nõudlus, kättesaadavus ja õpetajate ühenduse kasvav roll“. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2016/2017. õppeaastal: 82–83. Tartu: Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond, https://www.hm.ee/sites/default/files/ulevaade_haridussusteemi_valishindamisest_2016-2017_oa.pdf (31.03.2019).

EHIS 2005. EHIS pedagoogide alamregister 15.12.2005. Religiooniõpetus Eesti üldhariduskoolides (sh filosoofia) 2005/2006. õppeaastal. Vastus Olga Schihalejevile saadetud päringule.

EHIS 2007. EHIS pedagoogide alamregister 10.11.2007. Usuõpetus või sellesarnaste valikainete õpetamine 2007/2008. õppeaastal. Vastus Olga Schihalejevile saadetud päringule.

EHIS 2008. EHIS 10.11.2008. 2008/09. õa koolide nimekiri, kus õpetatakse religiooniõpetust või sellega lähedasi aineid. Vastus Olga Schihalejevile saadetud päringule.

EHIS 2009. EHIS 10.11.2009. Koolid, kus õpetati 2009/10. õa usundi-, religiooniõpetust ja nendega sarnaseid õppeaineid. Vastus Olga Schihalejevile saadetud päringule.

EHIS 2011. EHIS 10.11.2011 seis 10.01.2012 väljavõtte alusel. 2011/12. õa religiooniõpetust ning sellega seotud õppeaineid õpetavate üldhariduskoolide nimekiri. Vastus Olga Schihalejevile saadetud päringule.

EHIS 2012. EHIS 10.11.2012 seisu alusel (21.01.2013 väljavõte). Religiooniõpetus – nii religiooniõpetuse kui ka usundiõpetuse õpetajad – kõik üldhariduskoolides õpetatavad valikõppeained, mille nimetuses on sõnad „religioon“, „usu(ndi)õpetus“. Vastus Olga Schihalejevile saadetud päringule.

EHIS 2013. EHIS 10.11.2013 seis 08.01.2014 väljavõtte alusel. Andmed üldhariduskoolides valikainetena õpetatavate õppeainete kohta, mis on nimetuse alusel seotud usu, usundi, religiooniõpetuse, filosoofia ning kultuurilooga. Vastus Olga Schihalejevile saadetud päringule.

EHIS 2014. EHIS 10.11.2014 seisuga, 15.12.2014 väljavõtte alusel. Üldhariduskoolide nimekiri, kus õpetati 10.11.2014 seisuga usuga seotud õppeaineid. Vastus Olga Schihalejevile saadetud päringule.

EHIS 2015. EHIS õpetajate ja õppejõudude alamregister 10.11.2015 seisuga, 11.11.2015 väljavõtte alusel. Usu- või religiooniõpetus või sellega seotud õppeaineid õpetavate üldhariduskoolide nimekiri 2015/16. õa-l.

EHIS 2016. EHIS 10.11.2016 seisuga, 02.12.2016 väljavõtte alusel. Lepingutega õpetajate poolt antavad usundiõpetusega seotud õppeaineid. Vastus Olga Schihalejevile saadetud päringule.

EHIS 2017. EHIS 10.11.2017 seisuga, 13.11.2017 väljavõtte alusel. Lepingutega õpetajate poolt antavad usundiõpetusega seotud õppeaineid. Vastus Olga Schihalejevile saadetud päringule.

EHIS 2018. EHIS 10.11.2018 seisuga, 30.11.2018 väljavõtte alusel. Lepingutega õpetajate poolt antavad usundiõpetusega seotud õppeaineid. Vastus Olga Schihalejevile saadetud päringule.

Downloads

Published

2019-06-01

Issue

Section

Artiklid / Articles