Conditional converb of the verb ‘say’ as a conditional marker in Forest Enets

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2024.15.1.04

Keywords:

conditional constructions, conditional converb, speech verbs, grammaticalization, Forest Enets, discourse marker, tingimuslikud konstruktsioonid, konditsionaalne konverb, kõneverbid, grammatiseerumine, metsaeenetsi keel, diskursusemarker

Abstract

In Forest Enets conditional constructions, the protasis clause is typically headed by a conditional converb. The conditional converb of the verb man- ‘say’ also serves as a conditional marker in the form mab or mabut, which is typically used along with the lexical predicate in a finite form. This corpus-based study aims to explore the properties of the marker mab(ut). I analyse the differences in its use by Forest Enets speakers of two generations and propose a scenario for the development of this marker. I examine its distribution with respect to phonological form, possessive marking, and position in the clause, as well as the aspectual properties of the constructions in which it features. The proposed source of the marker is a construction with the meaning ‘you might say’, which originally introduced an event in the following clause as a potential example and later developed into a clause-connecting particle.

Kokkuvõte. Maria Ovsjannikova: Konditsionaalne konverbivorm tegusõnast ‘ütlema’ kui tingimuslik marker metsaeenetsi keeles. Metsaeenetsi keeles on tingimuslikes konstruktsioonides esineva tingimuslause peasõnaks harilikult konditsionaalne konverb. Tegusõna man- ‘ütlema’ konditsionaalne konverb võib konditsionaalse markerina esineda ka kujudel mab või mabut, mida kasutatakse tüüpiliselt koos leksikaalse öeldisverbi finiitse vormiga. Siinne korpuspõhine uuring keskendub markeri mab(ut) omadustele. Analüüsin selle markeri kasutuserinevusi kahe põlvkonna metsaeenetsi keele rääkijate vahel ja pakun välja selle markeri võimaliku arengutee. Uurin markeri distributsiooni selle järgi, mis on tema fonoloogiline vorm, possessiivne markeering, ning positsioon osalauses, ka uurin nende konstruktsioonide aspektilisi omadusi. Mainitud markeri arvatav allikas on konstruktsioon tähendusega ‘võib öelda’, mis on algselt sisse juhatanud järgnevas osalauses esinevat olukorda kui potentsiaalset näidet, ja mis on hiljem arenenud osalauseid ühendavaks partikliks.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Ovsjannikova, M. (2024). Conditional converb of the verb ‘say’ as a conditional marker in Forest Enets. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 15(1), 127–153. https://doi.org/10.12697/jeful.2024.15.1.04