Oblique and nominative nominal possessors in Forest Enets

Authors

  • Maria Ovsjannikova Institute for Linguistic Studies RAS, St. Petersburg

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.2.03

Keywords:

possession, topic, predicative possessive construction, Enets, external possessor, nominative possessor, omamine, topik, predikatiivne omajakonstruktsioon, eenetsi keel, väline omaja, nimetavakäändeline omaja, посессивность, топикальность, предикативная посессивная конструкция, энецкий язык, внешний посессор, номинативный посессор

Abstract

Two types of possessor encoding are distinguished in Forest Enets, the nominative and the oblique. Elicited data show that the oblique possessor is a part of the noun phrase headed by the possessee, whereas the nominative possessor shows the properties both of a detached topicalized constituent and of an external possessor. The main focus of the study is on the use of these strategies in texts. I examine their distribution in terms of the syntactic function and semantic class of the possessee and the predicate type. The nominative possessor encoding is shown to be strongly associated with constructions that describe 1) various types of possessive relations (predicating possession, stating the possessor’s age and name) and 2) the state of the possessor’s body part. Oblique possessors typically serve as referential anchors and are less determined by constructional semantics, in particular they are more common when the possessee is agentive and animate.

Kokkuvõte. Maria Ovsjannikova: Metsaeenetsi keele obliikvakäändelised ja nimetavakäändelised nominaalsed omajad. Metsaeenetsi keeles eristatakse kaht tüüpi omajakodeeringut: nimetavakäändeline ja obliikvakäändeline. Küsitlemise teel kogutud andmed näitavad, et obliikvakäändeline omaja on osa noomenifraasist, milles omatav esineb põhisõnana, samas kui nimetavakäändelisel omajal on nii eraldatud topikaliseeritud moodustaja kui ka välise omaja tunnused. Selle töö eesmärk on uurida nende omajastrateegiate kasutamist tekstis. Uurin nende distributsiooni omatava süntaktiliste funktsioonide ja semantilise klassi ning predikaadi tüübi mõttes. Nimetavakäändeline omajakodeering näib olevat tugevalt seotud konstruktsioonidega, mis kirjeldavad 1) erinevat tüüpi omajasuhteid (omamise väljendamine predikaadi kaudu, omaja vanuse ja nime väljendamine) ja 2) omaja kehaosade olukorda. Obliikvakäändelised omajad toimivad tüüpiliselt referentsiaalsete ankrutena ja ei ole konstruktsioonisemantika poolt nii määratletud, täpsemalt on nad sagedasemad siis, kui omatav on agentiivne ja elus.

Аннотация. Мария Овсянникова: Косвенное и номинативное кодирование именного посессора в лесном диалекте энецкого языка. В лесном диалекте энецкого языка выделяются два способа кодирования посессора: косвенная форма и форма номинатива. Данные элицитации показывают, что посессор в косвенной форме является частью именной группы обладаемого, в то время как номинативный посессор обладает сходством как с вынесенным топиком, так и с внешним посессором. Основное внимание уделяется употреблению двух способов кодирования в текстах. Рассматривается их распределение в зависимости от синтаксической позиции и семантического класса обладаемого, а также от типа предиката. Номинативное кодирование связано прежде всего с конструкциями, которые описывают 1) различные посессивные отношения (такими как собственно предикативная посессивная конструкция и конструкции, называющие возраст и имя посессора), а также 2) состояние части тела посессора. Посессор в косвенной форме обычно служит «референциальным якорем» и менее избирателен к типу конструкции, в частности такое кодирование чаще встречается при агентивном одушевленном обладаемом.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

Ovsjannikova, M. (2020). Oblique and nominative nominal possessors in Forest Enets. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11(2), 57–98. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.2.03