The relationship between Salaca Livonian and Courland Livonian dialects

Authors

  • Karl Pajusalu Institute of Estonian and General Linguistics, University of Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.08

Keywords:

Livonian dialects, Estonian, Latvian, historical linguistics, language contacts

Abstract

The article examines the relationship between the two prominent forms of Livonian: Salaca Livonian, spoken on the territory of historical Livonia, and Courland Livonian. Salaca Livonian is compared to the two main dialects of Courland Livonian – the eastern and western dialects. Based on the Salaca Livonian data, the article focuses on the comparison of phonological and grammatical features, also presenting a brief comparison of core vocabulary. The form of Livonian spoken in the Salaca River region of northern Latvia differed in several respects from Courland Livonian. Some Salaca Livonian phonological features, grammatical forms and vocabulary differ from all Courland Livonian dialects, while other features are shared between Salaca Livonian and one of the Courland Livonian dialects. Despite the greater geographical distance between them, Salaca Livonian shares more features with the western Courland Livonian dialect. The article attempts to explain these similarities. First, Latvian influence was stronger in the Salaca and western Courland Livonian dialect regions. Second, the peripheral location of these regions favored the preservation of archaic features. Third, the eastern dialect of Courland Livonian has been more innovative in several ways.

Kokkuvõte. Karl Pajusalu: Salatsi liivi vahekorrast kuraliivi murretega. Artiklis vaadeldakse kahe liivi keele põhikuju, ajaloolisel Liivimaal kõneldud Salatsi liivi ja Kuramaa liivi keele vahekorda. Salatsi liivi keelt võrreldakse mõlema Kuramaa liivi keele peamise kujuga – ida- ja läänemurdega. Lähtudes Salatsi liivi ainestikust, keskendutakse iseloomulike häälikuliste ja grammatiliste joonte võrdlusele, mõnevõrra võrreldakse ka põhisõnavara. Põhja- Lätis Salatsi jõe piirkonnas kõneldud liivi keel on erinenud mitmeti Kuramaa liivi keelest. Ühisjoonte kõrval leidub Salatsi vorme ja sõnu, mis erinevad mõlemast kuraliivi peamurdest, mõnikord aga sarnanevad vaid ühega neist. Seejuures on hoolimata suuremast maa-alalisest kaugusest rohkem ühisjooni Salatsi liivi ja Kuramaa liivi läänemurde vahel. Artiklis püütakse leida ka nende sarnasuste põhjusi. Ilmneb, et ühelt poolt on Salatsi ja Kuramaa läänemurde alal olnud tugevam läti keele mõju, teiselt poolt on perifeerne areng soosinud mitmete arhailiste joonte säilimist. Kuraliivi idamurre on olnud mitmeti uuenduslikum.

Märksõnad: liivi keele murded, eesti keel, läti keel, keeleajalugu, keelekontaktid

Kubbõvõttõks. Karl Pajusalu: Salāts līvõ kīel siḑīmõd Kurāmǭ līvõ kīelkõks. Kēra vaņţlõb kǭdtõ līvõ kīel pūojvīțõ – Salāts līvõ kīeldõ ja Kurāmǭ līvõ kīeldõ. Salāts līvõ kīeldõ ītlõb mȯlmõd Kurāmǭ līvõ kīel vīțõd – mǭgõr- ja vežgõrmūrdõdõks. Kēras um pǟažālistõz ītõltõd ilāpierīži fonētiži ja gramatik tǟtõkši, rǭžki ka pūojsõnāvīļļõ. Pūoj-Lețmǭl Salāts joug immõrkouts kȭlbatõd līvõ kēļl um setmiņ tuoisti äbku Kurāmǭ līvõ kēļ. Um ītiži tǟtõkši, bet um ka formidi ja sõņḑi, mis ātõ tuoistizt ku Kurāmǭ līvõ pǟmūrdis agā īdsõ pǟmūrds. Jemīņim um īdvīțiži tǟtõkši Salāts līvõ kīel ja Kurāmǭ līvõ kīel mǭgõrmūrd vail äbvaņțlõs sīe pǟlõ, ku ne ātõ īdtuoizõst kougõn. Kēra vȯtšūb pūojḑi, mikš se nei um. Jagīņ um lețkēļ mȯj vȯnd kangtimi, jaggõld um aigāli kazāndimi äbțõn vȯidõ muinliži tǟtõkši. Kurāmǭ līvõ kīel vežgõrmurd um vȯnd ūdlimi.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-01

How to Cite

Pajusalu, K. (2014). The relationship between Salaca Livonian and Courland Livonian dialects. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(1), 149–171. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.08

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>