Võimalikkus hispaania keele modaalverbi <i>poder</i> ja eesti keele modaalverbide semantikas. Tõlkevastete analüüs

Authors

  • Triin Lõbus Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.06

Keywords:

episteemiline modaalsus, võimalikkus, subjektiivsus, modaalverbid, eesti keel, hispaania keel

Abstract

Kokkuvõte. Artiklis uuritakse episteemilist modaalsust hispaania ja eesti keele võimalikkusmodaalverbide semantikas. Võrdlus lähtub hispaania keele modaalverbist poder, vaadeldes selle episteemilise kasutuse tõlkevasteid ilukirjandusteostes. Analüüsi aluseks on episteemilise modaalsuse tähendusala täpsem määratlemine. Prototüüpset kõnelejakeskset (subjektiivset) võimalikkushinnangut eristatakse objektiivsest situatsioonilisest võimalikkusest, mis on episteemilise/mitte-episteemilise modaalsuse piiripealne vaheaste. See eristus võimaldab modaalverbide tähendusalasid paremini eritleda ja omavahel kontrastiivses vaates suhestada, kirjeldada episteemilise võimalikkuse semantikat modaaltähenduste kontiinumi skaalal selle olemuslikus seoses mitte-episteemiliste tähendusvaldkondadega ning vaadelda modaalverbe neile omase mitmetähenduslikkuse perspektiivist. Prototüüpne episteemiline tähendus esineb nii poder’i kui ka võima semantikas sulamina koos objektiivse situatsioonilise tähendusega ning näib analüüsitud materjali põhjal olevat viimase kõrval nõrgem tähendus. Samas näib subjektiivsel hinnangulisusel olevat võima semantikas suurem roll kui poder’i puhul. Saama semantikas panen prototüüpse episteemilise tähenduse kahtluse alla; saama näib ühemõtteliselt väljendavat objektiivset situatsioonilist võimalikkust. Pakun välja, et objektiivsus määratleb saama semantikat ka laiemas modaaltähenduste skaalas: võimalikkust ei väljendata tegevusosalise agentiivsuse (või kõneleja subjektiivsuse) keskselt – nagu võima puhul –, vaid situatsiooni asjaolude perspektiivist.

Abstract. Triin Lõbus: Possibility in the semantics of the Spanish modal verb poder and the Estonian modal verbs saama and võima. Analysis of translation equivalents. This article deals with epistemic modality in the semantics of the modal verbs of possibility in Spanish and Estonian. The contrastive analysis is centred on the Spanish modal verb poder in its epistemic use and explores the translation equivalences appearing in a corpus of literary texts. The analysis is based on a narrower definition of the semantic domain of epistemic modality. The prototypical speaker-oriented (subjective) modality judgement is differentiated from the objective situational possibility, the last one being a border case between the areas of epistemic and nonepistemic modality. This distinction makes it possible to better differentiate between different meaning areas of the modal verbs and to establish their relationships to each other in a contrastive perspective, to describe the semantics of the epistemic possibility along the continuum of modal meanings in its inherent connection with non-epistemic meaning areas, and to observe the modal verbs from the perspective of the semantic ambiguity characteristic of them. In the semantics of poder as well as of võima, prototypical epistemic meaning merges with the objective situational meaning and, according to the material analysed here, seems to be the less prominent of the two meanings. At the same time, the meaning of a subjective judgement seems to have a more important part in the semantics of võima compared to that of poder. As for saama, the prototypical epistemic meaning is called into question here: saama seems to unequivocally express objective situational possibility. The article suggests that objectivity is what also defines the semantics of saama in a wider range of modal meanings: in case of saama possibility is not expressed as participant’s agentivity (or speaker’s subjectivity) oriented but as conceptualized from the perspective of situational circumstances.

Keywords: epistemic modality; possibility; subjectivity; modal verbs; Estonian, Spanish

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-31

How to Cite

Lõbus, T. (2016). Võimalikkus hispaania keele modaalverbi <i>poder</i> ja eesti keele modaalverbide semantikas. Tõlkevastete analüüs. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7(2), 125–158. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.06

Most read articles by the same author(s)