Are corpus-based predictions mirrored in the preferential choices and ratings of native speakers? Predicting the alternation between the Estonian adessive case and the adposition <i>peal</i> ‘on’

Authors

  • Jane Klavan Department of English Studies, University of Tartu, Lossi 3, 51003 Tartu
  • Ann Veismann Institute of Estonian and General Linguistics, University of Tartu, Jakobi 2, 51014 Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.2.03

Keywords:

alternating constructions, corpus linguistics, forced choice task, rating task, statistical modelling, Estonian

Abstract

Recent work in usage-based linguistics stresses the importance of combining corpus-based analyses with experimental studies. A number of studies have compared the performance of a corpus-based statistical model against the behaviour of native speakers in a linguistic experiment. The present paper takes this line of analysis further by combining corpus-based work with two sources of experimental data. A mixedeffects logistic regression model is fitted to the corpus data of the Estonian adessive case and the adposition peal ‘on’ in present-day written Estonian. In order to evaluate the goodness of the corpus-based model, its performance is compared to the behaviour of native speakers in a forced choice task and a rating task.

Kokkuvõte. Jane Klavan ja Ann Veismann: Kas keelekasutajate valikud ja hinnangud peegeldavad korpuspõhiseid tõenäosushinnanguid? Eesti keele adessiivi ja kaassõna peal kasutus tänapäeva kirjakeeles. Tänapäevases kasutuspõhises keeleteaduses rõhutatakse vajadust kombineerida korpusandmetele toetuvat analüüsi katseliste uuringutega. Mitmed uurimused on võrrelnud korpusel põhineva statistilise mudeli headust emakeelsete kõnelejate käitumisega keelelistes katsetes. Käesolev artikkel jätkab seda uurimisliini, pannes võrdlusesse korpusandmetega kaks keelelist katset. Artiklis hinnatakse korpuspõhise segamudeli headust, võrreldes seda eesti keelt emakeelena kõnelejate käitumisega sunnitud valiku katses ja hinnangukatses. Uuritavaks nähtuseks on eesti keele adessiivi ja kaassõna peal rööpne kasutus kohasuhete väljendamisel tänapäeva kirjakeeles.

Võtmesõnad: konstruktsioonilised alternatsioonid; korpuslingvistika; sunnitud valiku katse; hinnangukatse; statistiline mudeldamine; eesti keel

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-09-06

How to Cite

Klavan, J., & Veismann, A. (2017). Are corpus-based predictions mirrored in the preferential choices and ratings of native speakers? Predicting the alternation between the Estonian adessive case and the adposition <i>peal</i> ‘on’. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(2), 59–91. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.2.03

Most read articles by the same author(s)