Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

JUHISED AUTORILE

Avaldamiseks võetakse vastu nii empiirilisi uurimusi tutvustavaid artikleid kui ka teoreetilisi ülevaateartikleid. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega).

ARTIKLI STRUKTUUR

Annotatsioon. Annotatsioon ehk artikli ülevaade esitatakse kahes keeles. Igal artiklil on pikem ingliskeelne kokkuvõte (summary, maht 6000–9000 tähemärki koos tühikutega) ning sisutihe lühike eestikeelne ülevaade (annotatsioon, 1000 tähemärki koos tühikutega). Ingliskeelne ülevaade peab andma ammendava ja põhjaliku ülevaate kogu eestikeelse artikli sisust. Eestikeelne annotatsioon edastab uuringu eesmärgi, uurimismeetodid, olulisemad tulemused ja järeldused. Päisesse kirjutatakse artikli pealkiri vastavas keeles.

Võtmesõnad. Võtmesõnade loend esitatakse annotatsiooni järel (kuni 6 märksõna), samas keeles kui on annotatsioon (eesti või inglise). Võtmesõnade valikul võiks kasutada "Eesti üldist märksõnastikku" aadressil http://ems.elnet.ee/, mis hõlmab muuhulgas haridus- ja piirnevate valdkondade märksõnu koos ingliskeelsete vastetega.

Põhitekst. Empiirilist uuringut kajastav artikkel sisaldab üldjuhul järgmisi põhiosi.

Sissejuhatus. Esitatakse uuritav probleem, antakse ülevaade teoreetilisest taustast ning seni ilmunud teemakohastest uurimustest. Välja tuuakse uurimuse jaoks olulised aspektid ning näidatakse seost teooriate, varasemate uurimuste ja käsitletava töö vahel. Sõnastatakse uurimuse eesmärk, hüpoteesid või uurimisküsimused.

Meetod. Kirjeldatakse, millist uurimisstrateegiat/ metodoloogiat kasutatakse ja kuidas on uuring läbi viidud. Antakse ülevaade uuringu valimist, kasutatud mõõtevahenditest ja empiirilise uurimuse läbiviimisest. Lühidalt kirjeldatakse andmetöötluse põhimõtteid ja kasutatud meetodeid.

Tulemused. Andmed ja analüüsi tulemused esitatakse selgelt koos nende usaldusväärsuse hinnangutega. Esitada tuleb kõik olulisemad tulemused, kaasa arvatud need, mis on hüpoteesidega vastuolus.

Arutelu/järeldused. Saadud tulemusi interpreteeritakse uurimisküsimuste ja/või hüpoteeside valgusel ning seostatakse sissejuhatuses esitatud seisukohtadega. Tuuakse välja sarnasused ja erinevused käsitletavas töös saadud tulemuste ja kirjanduses esitatu vahel, arutletakse järelduste kehtivuse ning uurimuse tugevuste ja piirangute üle. Võimaluse korral osutatakse tulemuste rakendatavusele ning antakse soovitusi edasisteks uurimusteks. Osa kvalitatiivsete kaastööde puhul on põhjendatud tulemuste ja arutelu esitamine ühes peatükis.

Lisad. Esitatakse tähistatult käsikirjas viidatud järjekorras: A, B, jne.

Tänusõnad. Üles loetletakse kõik inimesed, kelle abi kasutati kaastöö valmimisel. Samuti märgitakse ära töö teostamiseks saadud uurimistoetused.

AUTHOR GUIDELINES

Both empirical research and review articles will be accepted. The volume of the manuscript is 40,000 – 60,000 characters with spaces together with a longer summary in English (6,000 – 9,000 characters with spaces).

ARTICLE STRUCTURE

Summary and abstract. A summary is required in two languages: a longer summary in English (6,000–9,000 characters with spaces) and a concise abstract in Estonian (1000 characters with spaces). The summary should provide a precise and exhaustive overview of the Estonian article. The abstract should include the objective of the study, the methods used, the most important results obtained and the conclusions based on the results. Both the abstract and summary should contain the title of the article in the relevant language.

Keywords. The list of a maximum of six keywords is presented immediately after the abstract  (summary). The list could be based on “General Keywords in Estonian” (For more detailed information see: http://ems.elnet.ee/index.php?lkeel=2). The referred list contains education related keywords in Estonian with their corresponding equivalents in English. 

Main text. The body of the empirical research article should include the following sections:

Introduction. This section should state the purpose of the study, the research problem and hypotheses (research questions) as well as provide a theoretical background and literature review on relevant studies. The most important aspects of the research should be emphasised and connections between the current and earlier research discussed.

Method. This section should describe what research methodology was used and how the research was conducted. An overview of the sample and research instrument(s) along with the strategies used to collect and analyse the data should be provided.

Results. The results should be based on reliable and valid data and presented clearly. All significant results should be given, including those which did not confirm the hypotheses.

Discussion/ Conclusions. This section should interpret the results in the light of research questions and/ or hypotheses as well as to show how the results connect with or interrupt current understanding and knowledge of the issue under review. The validity of the conclusions as well as the strengths and limitations of the study are also to be identified. If applicable, potential for practical application of the results and recommendations for further research should be provided. In the case of qualitative research, combining the results and discussion into a single section may be advisable.

Appendices. The appendices should be listed in the order they are mentioned in the text and should be identified as A, B, etc.

Acknowledgements. All contributors who provided help during the research should be listed in this section. If the research has been supported by grants, a funding acknowledgement statement should be included.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. NÕUDED KÄSIKIRJA ESITAMISEKS

  EETIKANÕUDED 

  Avaldamiseks võetakse vastu kaastöid, mida ei ole varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Käsikiri peab olema kooskõlas teadustöö eetika nõuete ja heade akadeemiliste tavadega. Teiste autorite ja toetajate panusele tuleb korrektselt viidata, vältides nii võimalike huvide konflikte ja plagiaati.

  ETHICAL GUIDELINES

  Submission of a manuscript implies that the paper has not been submitted to or published in any other journal. The manuscript has to meet the current ethics and research standards. The author must ensure that all those who have contributed to the manuscript are properly acknowledged to avoid possible conflicts of interest and plagiarism.

 2. KÄSIKIRI RETSENSEERIMISEKS

  Kutses autoritele on esitatud eri- või vabanumbri toimetaja nimi ja e-posti aadress, millele palume saata kaastöö kahe eraldi failina: (1) põhifail ja (2) autori(te) andmetega fail. Põhifail koosneb artiklist ilma ühegi osunduseta autori(te)le, eestikeelsest annotatsioonist ja pikemast ingliskeelsest kokkuvõttest (summary). Autori(te) andmetega fail sisaldab autori(te) nimesid, töö- ja ametikohta ning põhiteksti koos korrektsete viidetega autori(te) varasematele töödele; samuti viidet uurimistoetustele ja -projektidele.

  MANUSCRIPT FOR REVIEW PROCESS 

  Manuscripts should be submitted electronically to the editor’s address shown in the invitation for submission for special or free issues. The manuscript should be submitted in the form of two separate files: (1) the complete manuscript containing the biographical information of the author(s) and the article text with all the references and acknowledgements, and (2) the anonymised manuscript containing only the article text without summaries and no mention of the name(s) of the author(s).

 3. AUTORI ANONÜÜMSUS

  Autori anonüümsuse tagamiseks retsenseerimisel on oluline, et esitatud kaastöö ei sisaldaks autori(te) nimesid ega äratuntavat teavet autori(te) varasemate tööde kohta. Kõik viited autorite töödele tuleks põhitekstis asendada sõnadega „Autor, 2011“, „Autor et al., 2011“. Kasutatud kirjanduses on soovitatav kasutada vormi „Autor 2011 (teave eemaldatud eelretsenseerimiseks)“.

  ANONYMITY OF THE AUTHOR 

  To guarantee the authors’ anonymity in the process of blind reviewing the submitted manuscripts should not reveal the authors’ identity or information about their earlier work. All references to the earlier work should be given as “Author, 2011“ or “Author et al., 2011. In the reference list the following should be used: “Author, 2011 (information concealed for the blind-reviewing process)”.

 4. KEELEKASUTUS 

  Kaastööd tuleb vormistada korrektses eesti keeles, kooskõlas teadusteksti keelekasutuse ja stiili nõuetega. Eestikeelsele artiklile lisatakse pikem ingliskeelne kokkuvõte. Keelevigade vältimiseks soovitame kasutada tekstitöötlusprogrammi Word õigekirjakontrolli.

  LANGUAGE

  Manuscripts should be written in grammatically correct Estonian and conform to the standards and style of scientific writing. The article in Estonian should include a longer summary in English. To avoid spelling mistakes Microsoft Word's spell check should be used.

 5. ABIKS ELEKTROONILISEL VORMISTAMISEL

  1. Käsikiri esitatakse elektrooniliselt MS Wordi dokumendina (sobivad formaadid on doc, doxc või rtf).
  2. Teksti vormistamisel kasutatakse Times New Roman kirjatüüpi (Normal), tähe suurus 12 p, reavahe 1,5.
  3. Tekst joondatakse vasaku serva järgi ja sõnade poolitamist ei kasutata.
  4. Lehekülje paremasse ülaserva kirjutatakse läbiv pealkiri ja lehekülje number, mis märgitakse araabia numbriga.
  5. Artikli vormistamisel kasutatakse ühtset pealkirjade, alapealkirjade ja põhiteksti stiili.
  6. Kõigil võrdse tähtsusega teemadel ja alateemadel on läbi kogu teksti samatasemelised pealkirjad. Tasemete eristamiseks kasutatakse detsimaalsüsteemi, lisades peatükkidele numbrid käsitsi järgneval viisil. 1. Pealkiri, 1.1. Alapealkiri, jne.
  7. Iga järgnev peatükk ja alapeatükk eraldatakse eelnevast tekstist ühe tühja reaga.
  8. Igat uut lõiku tekstis alustatakse esireataandega (1,27 cm).
  9. Sõnade ja nimede rõhutamiseks tekstis soovitatakse kasutada italic-kirjatüüpi.
  10. Loetelurühmad soovitatakse nummerdada numbritega 1, 2, 3, ... või tähtedega a, b, c, … Kõik loendid tuleks vormindada eelistatavalt käsitsi (et vältida toimetamisel ja küljendamisel tekkivaid vigu).
  11. Tekstis kasutatakse kahe erineva pikkusega kriipsu (side- ja mõttekriipsu). Sidekriips on lühike -, mõttekriips pikk –. Mõttekriipsu kasutatakse näiteks sõna kuni asendamiseks: 4.–6. klass, 5–10 cm. Kriipsu ees ega taga ei ole tühikuid.

  ELECTRONIC ARTWORK

  1. The manuscript should be submitted electronically as a word file (.doc., .docx. or .rtf. ).
  2. All text in manuscripts should be in 12-point Times New Roman font with 1.5 line spacing.
  3. Papers should be left-justified and words should not be hyphenated at the end of a line.
  4. The running head should be placed in the right-hand upper corner  on the same line as the page number in Arabic numerals.
  5. Headings and subheadings should be in the same font as the body text of the article.
  6. Headings of equally important topics should be of the same level throughout the text. The decimal system of headings should be used: Heading, 1.1 Subheading etc.
  7. One-line space should be left between sections and subsections.
  8. The first line of each paragraph should be indented by 1.27 cm.
  9. Italics should be used to emphasise single words or names in the text.
  10. Lists should be numbered (1, 2, 3 ...) or alphabetized (a, b, c...).
  11. Both hyphens and dashes are used in the text. The latter can be used to replace a word: 4–6 grade, 5–10 cm. There is no space before and after the dash.
 6. VORMISTAMISJUHENDID

  Kaastööde vormistamisel palume juhinduda Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhistest (APA; Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition). Üksikasjalikud reeglid on aadressil http://www.apastyle.org ja http://blog.apastyle.org .

  Allpool tabelis on esitatud peamiste kirjete näited.

  Viitamine tekstis
  Tekstis viidatakse kõikidele autoritele, kelle ideid või seisukohti artiklis kirjeldatakse. Tekstisisene viide peab vastama kirjanduse loetelus esitatud allikale.
  Sulgudes teksti seesTeksti sees ümarsulgudes esitatakse autori(te) perenimi ja teose ilmumise aasta (tsitaadi puhul ka leheküljed). Viidates samades sulgudes mitmele allikale, esitatakse need tähestikulises järjekorras (arvestatakse esimest autorit). Allikad eraldatakse üksteisest semikooloniga.

  Näited

  (Anson & Schwegler, 2005)
  (Anson & Schwegler, 2005, lk 24)
  (Anson & Schwegler, 2005; Bergman & Wangby, 2014)
  Autoreid on üks või kaksKui autoreid on üks või kaks, kirjutatakse perenimed alati välja. Kahe autori puhul ühendatakse tekstis perenimed sidesõnaga ja; sulgudes kasutatakse &-märki.

  Näited

  (Toomela, 2014)
  (Anson & Schwegler, 2005)
  Autoreid on kolm kuni viisKui autoreid on kolm kuni viis, kirjutatakse esimesel korral välja kõik autorid, edaspidi ainult esimene autor ja lisatakse tekstis lühend jt. Sulgudes kasutatakse lühendit et al.

  Näited

  (Schepens, Aeltermann, & Van Keer, 2007)
  Schepens jt (2007) või (Schepens et al., 2007)
  Autoreid on rohkem kui viisKui autoreid on rohkem kui viis, kirjutatakse juba esimesel korral üksnes esimese autori perenimi ja kasutatakse tekstis lühendit jt ning sulgudes et al. Kõikide autorite nimed kirjutataks välja kasutatud kirjanduse loetelus.

  Näited

  Blom’i jt (2001)
  (Blom et al., 2001)
  Viitamine sama autori mitmele allikaleViidates sama autori mitmele allikale kirjutatakse autori nimi üks kord ja allikad järjestatakse ajalooliselt. Ilmumisaastad eraldatakse üksteisest komadega.

  Näide

  (Biddle, 1986, 1998)
  Autor puudubKui autor puudub, viidatakse pealkirja järgi. Kui pealkiri on pikk, kirjutatakse sellest välja kaks-kolm esimest sõna. Kasutatud kirjanduse loetelus esitatakse kõik allika ilmumisandmed.

  Näide

  (American Psychological Association, 2009)
  KaudviitamineViitamist varasemale allikale teise allika kaudu soovitatakse vältida. Kui kaudviitamine on paratamatu, tuleb osutada nii algallikale kui ka sellele allikale, mille kaudu viidatakse.

  Näide

  (Lewin, Lippitt, & White, 1939, viidatud Baumrind, 1967 j).
  Kasutatud kirjandus
  Kasutatud kirjanduse loetelus esitatakse kõik allikad, mida käsikirjas on kasutanud ja millele tekstis viidatud.
  Esitamise järjekordAllikad esitatakse esimeste autorite perenimede tähestikulises järjestuses. Iga kirje sisaldab tavaliselt järgmisi elemente: autori(te) nimi (nimed), allika ilmumise aasta, pealkiri ja kirjastamise andmed. Kui autor puudub, siis on järjestamise aluseks pealkiri.
  Artikkel
  Artikkel ajakirjastNäide
  Margutti, P., & Drew, P. (2014). Positive evaluation of student answers in classroom instructina. Language and Education, 28(5), 436–458.
  Artikkel ajalehestNäide
  Heidmets, M. (2013, 6. dets). Uus ajakiri: kes kirjutab, kes loeb? Õpetajate Leht, lk 4.
  Raamat
  Teosel on autorNäide
  Võgotski, L. (2014). Mõtlemine ja kõne. Tartu: Ilmamaa.
  Teosel on koostaja või toimetajaNäide
  Kikas, E. (Toim). (2010). Õppimine  ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Tartu: Ecoprint.
  Autor või koostaja puudubNäide
  Looduse entsüklopeedia (2013). Tallinn: Varrak.
  Ühe autori samal aastal avaldatud raamatud või artiklidNäited
  Lyons, J. (1981a). Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
  Lyons, J. (1981b). Language, Meaning and Context. London: Fontana.
  Peatükk raamatustNäide
  Wischmeier, I. (2012). Primary School Teachers' Beliefs about Bilingualism. J. König (Ed.), Teachers' Pedagogical Beliefs (pp. 171–189). Münster: Waxmann Verlag.
  Elektrooniline dokument
  Elektroonilise dokumendi puhul peaks kirje sisaldama teksti autorit ja pealkirja, kodulehekülge ning aadressi.
  Perioodiline väljaanneNäide
  Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Külastatud aadressil http://journals.apa.org/prevention/ volume3/ pre0030001a.html
  Dokument, autor ja aasta olemasNäide
  Hennoste, M. (2013). Eesti keele 3. klassi üleriigilise tasemetöö tulemused 2013. Külastatud aadressil http://www.innove.ee/UserFiles/Tasemet%C3%B6%C3%B6d/2013/Eesti%20keel/2013_aasta_3_klassi_eesti_keele_tasemetoost.pdf.
  Dokument ilma autoritaNäide
  Koolivägivald (s.a.). Külastatud aadressil http://www.koolielu.ee.
  Dokument organisatsiooni vm koduleheltNäide
  American Psychological Association (1996). How to cite information from the world wide web. Külastatud aadressil http://www.apa.org/journals/ webref.html.
  Tabelid ja joonised

  Informatiivne tabel ja joonis täiendab teksti, mitte ei korda seda. Tabelid/joonised nummerdatakse käsitsi, vastavalt nende esinemise järjekorrale tekstis.

  Väiksemad tabelid/joonised paigutatakse õigesse kohta põhiteksti sees. Mahukamad tabelid ja joonised esitatakse eraldi failis või käsikirja lõpus, osutades põhitekstis arusaadavalt nende (soovitavale) asukohale (nt „Lisa siia joonis 1“, „Lisa siia tabel 1“).

  Tabelid esitatakse tabeli formaadis, nähtavaks jäetakse üksnes tabeli olulisi osi eraldavad horisontaalsed jooned. Joonised ja diagrammid on must-valged.

  REFERENCING GUIDE

  All submissions should follow the American Psychological Association (APA) guidelines (APA; Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition). For more information, please consult: http://www.apastyle.org and http://blog.apastyle.org. The following table provides a brief overview of the most common citations used.

  In-text citations
  All the authors whose ideas are mentioned in the article should be referred to. Only sources cited in the text should be included in the reference list.
  In parentheses in the text

  In-text citations consist of the surname(s) of the author(s) and the year of publication in parentheses. Page numbers must be supplied for direct quotations. Two or more works by different authors within the same parentheses are ordered alphabetically and separated by semicolons.

  Examples
  (Anson & Schwegler, 2005) (Anson & Schwegler, 2005, lk 24) (Anson & Schwegler, 2005; Bergman & Wangby, 2014)

  One or two authors

  If there is one or two authors, the surnames of both authors are listed. In the case of two authors the names are joined by ’and’; in the parentheses, by ampersand (&).

  Examples
  (Toomela, 2014) (Anson & Schwegler, 2005)

  Three to five authors

  If there are three to five authors, the surnames of all authors are listed the first time; in subsequent citations, only the name of the first author is used, followed by et al.

  Examples
  (Schepens, Aeltermann, & Van Keer, 2007) Schepens jt (2007) või (Schepens et al., 2007)

  More than five authors

  If there are more than five authors, only the surname of the first author is listed, followed by et al. All the authors should be included in the reference list.

  Examples
  Blom’i jt (2001) (Blom et al., 2001)

  Two or more works by the same author

  Two or more works by the same author are ordered by the year of publication. The dates are separated by commas.

  Example
  (Biddle, 1986, 1998)

  No author

  When there is no author, the title is used in place of the author's name. If the title is too long, only the first two to three words are used. In the reference list the full title is given.

  Example
  (American Psychological Association, 2009)

  Secondary referencing

  Secondary referencing should be avoided and used only when the primary source is not available. When citing such work the author of the primary source and the author of the work it was cited in should be used.

  Example
  (Lewin, Lippitt, & White, 1939, viidatud Baumrind, 1967 j).

  Reference list
  All publications cited in the manuscript must be included in the reference.
  Ordering the reference listAll sources cited in the text are listed alphabetically by the author’s surname. All entries should include the following: the name(s) of the author(s), the year of publication, and the publisher. When there is no author, the work in the reference list is alphabetised by title.
  Article
  Journal articleExample
  Margutti, P., & Drew, P. (2014). Positive evaluation of student answers in calssroom  instruction. Language and Education, 28(5), 436–458.
  Newspaper articleExample
  Heidmets, M. (2013, 6. dets). Uus ajakiri: kes kirjutab, kes loeb? Õpetajate Leht, lk 4.
  Book
  The book has an authorExample
  Vygotski, L. (2014). Mõtlemine ja kõne. Tartu: Ilmamaa.
  The book has an editorExample
  Kikas, E. (Toim). (2010). Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Tartu: Ecoprint.
  No author or editorExample
  Looduse entsüklopeedia (2013). Tallinn: Varrak.
  Multiple works by the same author in the same yearExamples
  Lyons, J. (1981a). Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Lyons, J. (1981b). Language, Meaning and Context. London: Fontana.
  Chapter from a bookExample
  Wischmeier, I. (2012). Primary School Teachers' Beliefs about Bilingualism. J. König (Ed.), Teachers' Pedagogical Beliefs (pp. 171–189). Münster: Waxmann Verlag.
  Electronic documents
  When citing electronic documents the surname of the author, the title of the article  and the exact URL where it can be found should be included.
  Online journal articleExample
  Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Külastatud aadressil http://journals.apa.org/prevention/ volume3/ pre0030001a.html
  Document with the author and dateExample
  Hennoste, M. (2013). Eesti keele 3. klassi üleriigilise tasemetöö tulemused 2013. Külastatud aadressil http://www.innove.ee/UserFiles/Tasemet%C3%B6%C3%B6d/2013/Eesti%20keel/2013_aasta_3_klassi_eesti_keele_tasemetoost.pdf
  Document without the author and dateExample
  Koolivägivald (s.a.). Külastatud aadressil http://www.koolielu.ee.
  Document from the website of an organisationExample
  American Psychological Association (1996). How to cite information from the world wide web. Külastatud aadressil http://www.apa.org/journals/ webref.html.
  Tables and figures
  Tables and figures supplement the text and do not duplicate the results described in it. All tables and figures should be numbered sequentially in the order to which they are referred in the text. Smaller tables and figures are placed in the text as near as possible to where they are first referred.  Longer tables and figures should be submitted as separate files or at the end of the manuscript. Tables are formatted according to APA guidelines. Only horizontal lines can be used to separate information and make it clearer. The tables and figures should be black and white.
 

Copyright Notice

AUTORIÕIGUSED

Eesti Haridusteaduste Ajakirja autorid nõustuvad allpool esitatud tingimustega.

 1. Ajakirjas avaldatud artiklitele on tagatud vaba juurdepääs Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 litsentsiga määratud õiguste mahus.
 2. Autor loovutab ajakirjale tasuta tema poolt loodud artikli varalised õigused, sh õiguse artikli (1) avaldamisele ja levitamisele, (2) üldsusele kättesaadavaks tegemisele ja eksponeerimisele, (3) avalikule esitamisele.
 3. Autoril on õigus Eesti Haridusteaduste Ajakirja eelneval nõusolekul sõlmida lepinguid kolmandate isikutega publitseeritud artikli säilitamiseks raamatukogu repositooriumis või avaldamiseks raamatu peatükina. Nõudeks on teiseses töös viitamine esmasele allikale, st artiklile Eesti Haridusteaduste Ajakirjas.
 4. Pärast artikli ilmumist ajakirjas on autoritel lubatud avaldada Internetis (nt oma veebilehel) motiveeritud mahus tsitaate ning levitada linke koos korrektse viitega ajakirjas ilmunud artiklile (vt Open Access).

The authors who publish in Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education agree to the following terms:

 1. This journal provides immediate open access to its content. All the articles are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License.
 2. Authors grant the journal right of (1) first publication and distribution of the article, (2) making it available to public, (3) public presentation.
 3. Authors have the right to enter into separate contractual arrangements for posting the article to an institutional repository or publish it in a book with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
 4. Authors are permitted to post citations from their work online (e.g. on their website) with an acknowledgement of its initial publication in this journal (see Open Access).

 

Privacy Statement

ANDMEKAITSE

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education ilmub avatud juurdepääsuga Internetis (open access). See võimaldab publikatsioonidele laiemat rahvusvahelist ja valdkonnaülest levikut suure lugejaskonna hulgas. Lugejad võivad kirjastuse või autori eelneva nõusolekuta ajakirja artiklite täistekste lugeda, alla laadida, kopeerida, levitada, trükkida ja neile viidata. See on kooskõlas BOAI (Budapest Open Access Initiative) avatud juurdepääsu põhimõtetega.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of  Education is an open access journal. This means that all content is freely available without charge to the user, and enables the research to be freely available to the public and supports a greater global exchange of knowledge. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI (Budapest Open Access Initiative) definition of open access.