Sisestamised

Online sisestamise ja töötlemise staatuse vaatamiseks on vajalik registreerumine ja logimine.

Leht sisestuste töötlemiseks

Autoril tuleb kontrollida nende poolt sisestatud objektide vastavust. Juhenditele mittevastavad sisestused tagastatakse autorile.
 • NÕUDED KÄSIKIRJA ESITAMISEKS

  EETIKANÕUDED

  Avaldamiseks võetakse vastu kaastöid, mida ei ole varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Käsikiri peab olema kooskõlas teadustöö eetika nõuete ja heade akadeemiliste tavadega. Teiste autorite ja toetajate panusele tuleb korrektselt viidata, vältides nii võimalike huvide konflikte ja plagiaati.

 • KÄSIKIRI RETSENSEERIMISEKS

  Kutses autoritele on esitatud eri- või vabanumbri toimetaja nimi ja e-posti aadress, millele palume saata kaastöö kahe eraldi failina: (1) põhifail ja (2) autori(te) andmetega fail. Põhifail koosneb artiklist ilma ühegi osunduseta autori(te)le, eestikeelsest annotatsioonist ja pikemast ingliskeelsest kokkuvõttest (summary). Autori(te) andmetega fail sisaldab autori(te) nimesid, töö- ja ametikohta ning põhiteksti koos korrektsete viidetega autori(te) varasematele töödele; samuti viidet uurimistoetustele ja -projektidele.

 • AUTORI ANONÜÜMSUS

  Autori anonüümsuse tagamiseks retsenseerimisel on oluline, et esitatud kaastöö ei sisaldaks autori(te) nimesid ega äratuntavat teavet autori(te) varasemate tööde kohta. Kõik viited autorite töödele tuleks põhitekstis asendada sõnadega "Autor, 2011", "Autor et al., 2011". Kasutatud kirjanduses on soovitatav kasutada vormi "Autor 2011 (teave eemaldatud eelretsenseerimiseks)".

 • KEELEKASUTUS

  Kaastööd tuleb vormistada korrektses eesti keeles, kooskõlas teadusteksti keelekasutuse ja stiili nõuetega. Eestikeelsele artiklile lisatakse pikem ingliskeelne kokkuvõte. Keelevigade vältimiseks soovitame kasutada tekstitöötlusprogrammi Word õigekirjakontrolli.

 • ABIKS ELEKTROONILISEL VORMISTAMISEL

  Käsikiri tuleb vormistada korrektses eesti keeles, kooskõlas teadusteksti keelekasutuse ja stiili nõuetega ning vastavuses ajakirja artikli vormistamise nõuetele. Detailse juhise leiate siit nii docx- kui ka pdf-formaadis. Eestikeelsele artiklile lisatakse pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Keelevigade vältimiseks soovitame kasutada tekstitöötlusprogrammi Word õigekirjakontrolli.

 • VORMISTAMISJUHENDID

  Kaastööde vormistamisel palume juhinduda Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhistest (APA; Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition). Üksikasjalikud reeglid on aadressil http://www.apastyle.org ja http://blog.apastyle.org .

  Allpool tabelis on esitatud peamiste kirjete näited.

  Viitamine tekstis
  Tekstis viidatakse kõikidele autoritele, kelle ideid või seisukohti artiklis kirjeldatakse. Tekstisisene viide peab vastama kirjanduse loetelus esitatud allikale.
  Sulgudes teksti seesTeksti sees ümarsulgudes esitatakse autori(te) perenimi ja teose ilmumise aasta (tsitaadi puhul ka leheküljed). Viidates samades sulgudes mitmele allikale, esitatakse need tähestikulises järjekorras (arvestatakse esimest autorit). Allikad eraldatakse üksteisest semikooloniga.

  Näited

  (Anson & Schwegler, 2005)
  (Anson & Schwegler, 2005, lk 24)
  (Anson & Schwegler, 2005; Bergman & Wangby, 2014)
  Autoreid on üks või kaksKui autoreid on üks või kaks, kirjutatakse perenimed alati välja. Kahe autori puhul ühendatakse tekstis perenimed sidesõnaga ja; sulgudes kasutatakse &-märki.

  Näited

  (Toomela, 2014)
  (Anson & Schwegler, 2005)
  Autoreid on kolm kuni viisKui autoreid on kolm kuni viis, kirjutatakse esimesel korral välja kõik autorid, edaspidi ainult esimene autor ja lisatakse tekstis lühend jt. Sulgudes kasutatakse lühendit et al.

  Näited

  (Schepens, Aeltermann, & Van Keer, 2007)
  Schepens jt (2007) või (Schepens et al., 2007)
  Autoreid on rohkem kui viisKui autoreid on rohkem kui viis, kirjutatakse juba esimesel korral üksnes esimese autori perenimi ja kasutatakse tekstis lühendit jt ning sulgudes et al. Kõikide autorite nimed kirjutataks välja kasutatud kirjanduse loetelus.

  Näited

  Blom’i jt (2001)
  (Blom et al., 2001)
  Viitamine sama autori mitmele allikaleViidates sama autori mitmele allikale kirjutatakse autori nimi üks kord ja allikad järjestatakse ajalooliselt. Ilmumisaastad eraldatakse üksteisest komadega.

  Näide

  (Biddle, 1986, 1998)
  Autor puudubKui autor puudub, viidatakse pealkirja järgi. Kui pealkiri on pikk, kirjutatakse sellest välja kaks-kolm esimest sõna. Kasutatud kirjanduse loetelus esitatakse kõik allika ilmumisandmed.

  Näide

  (American Psychological Association, 2009)
  KaudviitamineViitamist varasemale allikale teise allika kaudu soovitatakse vältida. Kui kaudviitamine on paratamatu, tuleb osutada nii algallikale kui ka sellele allikale, mille kaudu viidatakse.

  Näide

  (Lewin, Lippitt, & White, 1939, viidatud Baumrind, 1967 j).
  Kasutatud kirjandus
  Kasutatud kirjanduse loetelus esitatakse kõik allikad, mida käsikirjas on kasutanud ja millele tekstis viidatud.
  Esitamise järjekordAllikad esitatakse esimeste autorite perenimede tähestikulises järjestuses. Iga kirje sisaldab tavaliselt järgmisi elemente: autori(te) nimi (nimed), allika ilmumise aasta, pealkiri ja kirjastamise andmed. Kui autor puudub, siis on järjestamise aluseks pealkiri.
  Artikkel
  Artikkel ajakirjastNäide
  Margutti, P., & Drew, P. (2014). Positive evaluation of student answers in classroom instructina. Language and Education, 28(5), 436–458.
  Artikkel ajalehestNäide
  Heidmets, M. (2013, 6. dets). Uus ajakiri: kes kirjutab, kes loeb? Õpetajate Leht, lk 4.
  Raamat
  Teosel on autorNäide
  Võgotski, L. (2014). Mõtlemine ja kõne. Tartu: Ilmamaa.
  Teosel on koostaja või toimetajaNäide
  Kikas, E. (Toim). (2010). Õppimine  ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Tartu: Ecoprint.
  Autor või koostaja puudubNäide
  Looduse entsüklopeedia (2013). Tallinn: Varrak.
  Ühe autori samal aastal avaldatud raamatud või artiklidNäited
  Lyons, J. (1981a). Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
  Lyons, J. (1981b). Language, Meaning and Context. London: Fontana.
  Peatükk raamatustNäide
  Wischmeier, I. (2012). Primary School Teachers' Beliefs about Bilingualism. J. König (Ed.), Teachers' Pedagogical Beliefs (pp. 171–189). Münster: Waxmann Verlag.
  Elektrooniline dokument
  Elektroonilise dokumendi puhul peaks kirje sisaldama teksti autorit ja pealkirja, kodulehekülge ning aadressi.
  Perioodiline väljaanneNäide
  Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Külastatud aadressil http://journals.apa.org/prevention/ volume3/ pre0030001a.html
  Dokument, autor ja aasta olemasNäide
  Hennoste, M. (2013). Eesti keele 3. klassi üleriigilise tasemetöö tulemused 2013. Külastatud aadressil http://www.innove.ee/UserFiles/Tasemet%C3%B6%C3%B6d/2013/Eesti%20keel/2013_aasta_3_klassi_eesti_keele_tasemetoost.pdf.
  Dokument ilma autoritaNäide
  Koolivägivald (s.a.). Külastatud aadressil http://www.koolielu.ee.
  Dokument organisatsiooni vm koduleheltNäide
  American Psychological Association (1996). How to cite information from the world wide web. Külastatud aadressil http://www.apa.org/journals/ webref.html.
  Tabelid ja joonised

  Informatiivne tabel ja joonis täiendab teksti, mitte ei korda seda. Tabelid/joonised nummerdatakse käsitsi, vastavalt nende esinemise järjekorrale tekstis.

  Väiksemad tabelid/joonised paigutatakse õigesse kohta põhiteksti sees. Mahukamad tabelid ja joonised esitatakse eraldi failis või käsikirja lõpus, osutades põhitekstis arusaadavalt nende (soovitavale) asukohale (nt „Lisa siia joonis 1“, „Lisa siia tabel 1“).

  Tabelid esitatakse tabeli formaadis, nähtavaks jäetakse üksnes tabeli olulisi osi eraldavad horisontaalsed jooned. Joonised ja diagrammid on must-valged.

Juhised autorile

Avaldamiseks võetakse vastu nii empiirilisi uurimusi tutvustavaid artikleid kui ka teoreetilisi ülevaateartikleid. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega).

Artikli struktuur

Annotatsioon. Annotatsioon ehk artikli ülevaade esitatakse kahes keeles. Igal artiklil on pikem ingliskeelne kokkuvõte (summary, maht 6000–9000 tähemärki koos tühikutega) ning sisutihe lühike eestikeelne ülevaade (annotatsioon, 1000 tähemärki koos tühikutega). Ingliskeelne ülevaade peab andma ammendava ja põhjaliku ülevaate kogu eestikeelse artikli sisust. Eestikeelne annotatsioon edastab uuringu eesmärgi, uurimismeetodid, olulisemad tulemused ja järeldused. Päisesse kirjutatakse artikli pealkiri vastavas keeles.

Võtmesõnad. Võtmesõnade loend esitatakse annotatsiooni järel (kuni 6 märksõna), samas keeles kui on annotatsioon (eesti või inglise). Võtmesõnade valikul võiks kasutada "Eesti üldist märksõnastikku" aadressil http://ems.elnet.ee/, mis hõlmab muuhulgas haridus- ja piirnevate valdkondade märksõnu koos ingliskeelsete vastetega.

Põhitekst. Empiirilist uuringut kajastav artikkel sisaldab üldjuhul järgmisi põhiosi.

Sissejuhatus. Esitatakse uuritav probleem, antakse ülevaade teoreetilisest taustast ning seni ilmunud teemakohastest uurimustest. Välja tuuakse uurimuse jaoks olulised aspektid ning näidatakse seost teooriate, varasemate uurimuste ja käsitletava töö vahel. Sõnastatakse uurimuse eesmärk, hüpoteesid või uurimisküsimused.

Meetod. Kirjeldatakse, millist uurimisstrateegiat/ metodoloogiat kasutatakse ja kuidas on uuring läbi viidud. Antakse ülevaade uuringu valimist, kasutatud mõõtevahenditest ja empiirilise uurimuse läbiviimisest. Lühidalt kirjeldatakse andmetöötluse põhimõtteid ja kasutatud meetodeid.

Tulemused. Andmed ja analüüsi tulemused esitatakse selgelt koos nende usaldusväärsuse hinnangutega. Esitada tuleb kõik olulisemad tulemused, kaasa arvatud need, mis on hüpoteesidega vastuolus.

Arutelu/järeldused. Saadud tulemusi interpreteeritakse uurimisküsimuste ja/või hüpoteeside valgusel ning seostatakse sissejuhatuses esitatud seisukohtadega. Tuuakse välja sarnasused ja erinevused käsitletavas töös saadud tulemuste ja kirjanduses esitatu vahel, arutletakse järelduste kehtivuse ning uurimuse tugevuste ja piirangute üle. Võimaluse korral osutatakse tulemuste rakendatavusele ning antakse soovitusi edasisteks uurimusteks. Osa kvalitatiivsete kaastööde puhul on põhjendatud tulemuste ja arutelu esitamine ühes peatükis.

Lisad. Esitatakse tähistatult käsikirjas viidatud järjekorras: A, B, jne.

Tänusõnad. Üles loetletakse kõik inimesed, kelle abi kasutati kaastöö valmimisel. Samuti märgitakse ära töö teostamiseks saadud uurimistoetused.

Eessõna

Eessõna või juhtartikkel ajakirja eri- või vabanumbri toimetaja(te)lt.

Introduction or article from the editor(s) of the journal’s special or free issues.

Artiklid

Artikkel hõlmab eestikeelset annotatsiooni (.html), ingliskeelset kokkuvõtet (.pdf, 6000–9000 tähemärki koos tühikutega) ja eestikeelset täisteksti (.pdf, 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega). Igas ajakirja numbris avaldatakse ka ülevaateartikkel või 1-2 välisautori tõlkeartikkel, mille autorid loovutavad eestikeelsele ajakirjale.

The article should include an abstract in Estonian (.html), a summary in English (.pdf, 6000–9000 characters with spaces) and a full text in Estonian (.pdf, 40 000–60 000 characters with spaces). Each issue of the journal will publish a review article or 1–2 translated articles whose copyright is assigned to the journal by their authors.

Raamatututvustus

Raamatute tutvustused, retsensioonid.

Book and article reviews.

Privaatsusest

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education ilmub avatud juurdepääsuga Internetis (open access). See võimaldab publikatsioonidele laiemat rahvusvahelist ja valdkonnaülest levikut suure lugejaskonna hulgas. Lugejad võivad kirjastuse või autori eelneva nõusolekuta ajakirja artiklite täistekste lugeda, alla laadida, kopeerida, levitada, trükkida ja neile viidata. See on kooskõlas BOAI (Budapest Open Access Initiative) avatud juurdepääsu põhimõtetega.