Kutse kaastööde saatmiseks

2022-03-08

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 11, nr 1), mille teema on "Kaasav haridus". Selle erinumbri toimetajad on Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor Äli Leijen, Tallinna Ülikooli eelkoolipedagoogika dotsent Tiia Õun ja Tallinna Ülikooli eripedagoogika lektor Tiiu Tammemäe. Erinumber ilmub 2023. aasta mais.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISe järgi klassifikatsioon 1.2), kus avaldatakse peamiselt empiirilistel uuringutel põhinevaid artikleid. Lisaks avaldatakse eesti keeles rahvusvaheliselt laia kõlapinda tekitanud ja haridusvaldkonnas tunnustatud välisautorite originaalartikleid. Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena avatud juurdepääsu platvormil Open Journal Systems (OJS). Ajakiri on indekseeritud andmebaasides Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja EBSCO Academic Search Complete ning Google Scholaris.

Eelistatud on järgmised teemad ja alateemad.

 • Kaasava hariduse kontseptuaalsed ja juriidilised alused
 • Kaasava hariduse käsitlused ja arusaamad
 • Kaasava hariduskorralduse mudelid
 • Kaasav koolikultuur
 • Kaasav õpetamine
 • Kaasava hariduse mõju
 • Erinevate osapoolte koostöö kaasava hariduse rakendamisel
 • Tugispetsialistide roll kaasava hariduse rakendamisel
 • Õpetajate ja tugispetsialistide professionaalne areng kaasava hariduse kontekstis

Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000 – 60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni (APA) publitseerimisjuhiste "Publication Manual of the American Psychological Association" (6. trükk) järgi. Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üks neist on Eestist ja teine välismaalt.

Ajakirja erinumbri koostamise ajakava on järgmine.

 1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 10.04.2022 toimetaja Äli Leijenile aadressil ali.leijen@ut.ee. Resümees on välja toodud teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgid, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
 2. Toimetajad teatavad autoritele otsuse resümee vastuvõtmise kohta 5.05.2022.
 3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 5.09.2022.
 4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 01.11.2022.
 5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 15.12.2022.
 6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 10.01.2023.
 7. Artiklite keeletoimetamine 01.03.2023.
 8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses märts–aprill 2023.
 9. Ajakirja ilmumine 01.05.2023.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine number on vabanumber, mis ilmub 2023. aasta novembris.

Lisainfot ajakirja ja kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab aadressilt http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA või ajakirja kodulehelt eha.ut.ee. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda ajakirja vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.