Looverialade ettevõtlusõppe rakendumine ettevõtluspädevuste mudeli kontekstis

  • Tiiu Männiste
  • Andres Rõigas
  • Lii Araste
  • Marju Mäger
Märksõnad: ettevõtlusõpe, ettevõtluspädevused, looverialad

Kokkuvõte

Ettevõtlusõpe on jõudnud haridusmaastikule ning selle rakendamise vajadust kinnitavad ka mitmed strateegiad ja uuringud. Looverialade õpetamise seisukohalt on see kasvava tähtsusega kogu maailma majanduses. Alates 2015. aastast on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rakendanud Eesti haridussüsteemis kõigil erialadel kohustuslikku ettevõtlusõpet. Mitmeaastane kogemus võimaldab analüüsida, kuivõrd on ettevõtluspädevused loovainetega lõimitud. Artiklis käsitletakse kvalitatiivsele sisuanalüüsile tuginedes ettevõtluspädevustega seonduvaid õpiväljundeid ja ettevõtlust arendavaid õppetöövorme Viljandi kultuuriakadeemia 2015/2016. ja 2016/2017. õa rakenduskõrghariduse õppekavades. Analüüsist selgub, et õppeasutuse spetsiifika tõttu keskenduvad õppekavad eelkõige kultuurilistele pädevustele. Ettevõtlusega seotud teadmised on väljunditena fikseeritud peamiselt ettevõtlusainetes ja erialaülestes projektides, millel on ettevõtluskultuuri toetava hariduskeskkonna tunnuseid. Kuigi ettevõtlust arendavate õppeainete ja loovainete õpiväljundite seos on nõrk ning ettevõtlust toetav kultuur on veel tervikuks sidumata, võib õppekavade erialamoodulite õpiväljunditest leida ka ettevõtlusele omaseid pädevusi.

PDF Summary

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Abreu, M., & Grinevich, V. (2014). Academic entrepreneurship in the creative arts. Environment and Planning C: Government and Policy, 32(3), 451–470. https://doi.org/10.1068/c11144r

Araya, D. (2010). Cultural democracy: Universities in the creative economy. Policy Futures in Education, 8(2), 217–231. https://doi.org/10.2304/pfie.2010.8.2.217

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Retrieved from http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf.

Bell, D., & Jayne, M. (2010). The creative countryside: Policy and practice in the UK rural cultural economy. Journal of Rural Studies, 26(3), 209–218. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2010.01.001

Björkegren, D. (1996). The culture business: Management strategies for the arts-related business. London: Routledge.

Bontje, M., & Musterd, S. (2009). Creative industries, creative class and competitiveness: Expert opinions critically appraised. Geoforum, 40(5), 843–852. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2009.07.001

Carey, C., & Naudin, A. (2006). Enterprise curriculum for creative industries students: An exploration of current attitudes and issues. Education + Training, 48(7), 518–531. https://doi.org/10.1108/00400910610705908

Chapain, C., & Comunian, R. (2009). Enabling and inhibiting the creative economy: The role of the local and regional dimensions in England. Regional Studies, 44(6), 717–734. https://doi.org/10.1080/00343400903107728

Damasio, M. J., & Bicacro, J. (2017). Entrepreneurship education for film and media arts: How can we teach entrepreneurship to students in the creative disciplines? Industry and Higher Education, 31(4), 253–266. https://doi.org/10.1177/0950422217713110

Davey, T., Hannon, P., & Penaluna, A. (2016). Entrepreneurship education and the role of universities in entrepreneurship: Introduction to the special issue. Industry and Higher Education, 30(3), 171–182. https://doi.org/10.1177/0950422216656699

De Clercq, D., & Voronov, M. (2010). The role of domination in newcomers’ legitimation as entrepreneurs. Organization, 16(6), 799–827. https://doi.org/10.1177/1350508409337580

Dejardin, M. (2000). Entrepreneurship and economic growth: An obvious conjunction? Namur: University of Namur. Retrieved from http://econwpa.repec.org/eps/dev/papers/0110/0110010.pdf.

Drake, G. (2003). This place gives me space: Place and creativity in the creative industries. Geoforum, 34(4), 511–524. https://doi.org/10.1016/S0016-7185(03)00029-0

Drakopoulou Dodd, S., & Hynes, B. C. (2012). The impact of regional entrepreneurial contexts upon enterprise education. Entrepreneurship & Regional Development, 24(9–10), 741–766. https://doi.org/10.1080/08985626.2011.566376

Etzkowitz, H. (2002). Incubation of incubators: Innovation as a triple helix of university-industry-government networks. Science and Public Policy, 29(2), 115–128. https://doi.org/10.3152/147154302781781056

European Commission (2014). Entrepreneurship education: A guide for educators. Enterprise and industry. Retrieved from http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465.

Fayolle, A., Gailly, B., & Lassas-Clerc, N. (2006). Assessing the impact of entrepreneurship education programmes: A new methodology. Journal of European Industrial Training, 30(9), 701–720. https://doi.org/10.1108/03090590610715022

Fisher, J. L., & Koch, J. V. (2008). Born, not made: The entrepreneurial personality. London: Praeger.

Frenette, A. (2017). Arts graduates in a changing economy. American Behavioral Scientist, 61(12), 1455–1462. https://doi.org/10.1177/0002764217747695

Gartner, W. B., & Vesper, K. H. (1994). Experiments in entrepreneurship education: Successes and failures. Executive forum. Journal of Business Venturing, 9(3), 179–187. https://doi.org/10.1016/0883-9026(94)90028-0

Gibb, A. A. (2002). In pursuit of a new "enterprise" and "entrepreneurship" paradigm for learning: Creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, 4(3), 233–269. https://doi.org/10.1111/1468-2370.00086

Hunt, J. M. (1998). Toward the development of a competency model of family firm leadership. Paper presented to the 12th Annual National Conference. United States Association for Small Business and Entrepreneurship, Clearwater, USA, 15–18 January 1998.

Hyclak, T., & Barakat, S. (2010). Entrepreneurship education in an entrepreneurial community. Industry and Higher Education, 24(6), 475–486. https://doi.org/10.5367/ihe.2010.0018

Iacobucci, D., & Micozzi, A. (2012). Entrepreneurship education in Italian universities: Trend, situation and opportunities. Education + Training, 54(8/9), 673–696. https://doi.org/10.1108/00400911211274828

INTELI (2011). Creative-based strategies in small and medium-sized cities: Guidelines for local authorities. Retrieved from http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/Creative_Clusters/documents_media/URBACTCreativeClusters_TAP_INTELI_Final_01.pdf.

Karmokar, S. (2016). Creative entrepreneurship: Integrating entrepreneurial method and experience of learning by doing. Journal of Creativity and Business Innovation, 2, 80–88.

Keerberg, A. (2016). Regionaalsete kõrgkoolide roll kohalikus arengus. Riigikogu Toimetised, 33, 148–161.

Kuratko, D. F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges. Entrepreneurship: Theory and Practice, 29(5), 577–597. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00099.x

Lackéus, M. (2013a). Developing entrepreneurial competencies: An action-based approach and classification in education. Gothenburg: Chalmers University of Technology.

Lackéus, M. (2013b). Links between emotions and learning outcomes in entrepreneurial education. Paper presented at 22nd Nordic Academy of Management Conference, Reykjavik, Iceland, 21–23 August 2013.

Laukkanen, M. (2000). Exploring alternative approaches in high-level entrepreneurship education: Creating micro-mechanisms for endogenous regional growth. Entrepreneurship and Regional Development, 12(1), 25–47. https://doi.org/10.1080/089856200283072

Lauristin, M., & Vihalemm, P. (2017). Eesti tee stagnaajast tänapäeva: sotsiaalteaduslik vaade kolme aastakümne arengutele. P. Vihalemm, M. Lauristin, V. Kalmus, & T. Vihalemm (toim.), Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu "Mina. Maailm. Meedia" 2002–2014 tulemused (lk 60−88). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Lilleväli, U., & Täks, M. (2017). Competence models as a tool for conceptualizing the systematic process of entrepreneurship competence development. Education Research International, 2017. Retrieved from https://www.hindawi.com/journals/edri/2017/5160863/.

Man, T. W. Y, Lau, T., & Chan, K. F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualisation with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17(2), 123−142. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(00)00058-6

Martin, B. R., & Etzkowitz, H. (2000). The origin and evolution of the university species. Journal for Science and Technology Studies, 13(3–4), 9–34.

McGuigan, J. (2014). The neoliberal self. Culture Unbound, 6, 223–240. https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.146223

McMullen, J. S., & Kier, A. S. (2017). You don’t have to be an entrepreneur to be entrepreneurial: The unique role of imaginativeness in new venture ideation. Business Horizons, 60(4), 455–462. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.03.002

Mitchelmore, S., & Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: A literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(2), 92–111. https://doi.org/10.1108/13552551011026995

Mittelstädt, A., & Cerri, F. (2008). Fostering entrepreneurship for innovation. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2008/05. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/227624785873

Nieuwenhuizen, C., & Niekerk, A. (2001). Entrepreneurship education for professionally qualified people. In R. H. Brockhaus, G. E. Hills, H. Klant, & H. P. Welsch (Eds.), Entrepreneurship education: A global view (pp. 256–275). Aldershot: Ashgate Publishing.

Oakley, K. (2004). Not so cool Britannia: The role of the creative industries in economic development. International Journal of Cultural Studies, 7(1), 67–77. https://doi.org/10.1177/1367877904040606

Paes, K., Raudsaar, M., Rõigas, A., & Barkalaja, A. (2014). "Total Entrepreneurship Education" model for implementing entrepreneurial university concept: The case of Estonia in the field of creative industries. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), ICERI2014 Proceedings (pp. 3091–3099). Seville: IADIS Press.

Phillips, F. (2018). The sad state of entrepreneurship in America: What educators can do about it. Technological Forecasting & Social Change, 129, 12–15. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.01.001

Pittaway, L., Rodriguez-Falcon, E., Aiyegbayo, O., & King, A. (2011). The role of entrepreneurship clubs and societies in entrepreneurial learning. International Small Business Journal, 29(1), 37–57. https://doi.org/10.1177/0266242610369876

Pratt, A. C. (2010). Creative cities: Tensions within and between social, cultural and economic development: A critical reading of the UK experience. City, Culture and Society, 1(1), 13–20. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2010.04.001

Raagmaa, G. (2016). Kohalik kõrgkool kui parim regionaalpoliitika tööriist. Riigikogu Toimetised, 33, 162–172.

Richards, G. (2011). Creativity and tourism. The state of the art. Annals of Tourism Research, 38(4), 1225–1253. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.07.008

Richardson, P., & Denton, D. K. (1996). Communication change. Human Resource Management, 35(2), 203–216. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-050X(199622)35:2<203::AID-HRM4>3.0.CO;2-1

Robinson, P. B., & Sexton, E. A. (1994). The effect of education and experience on self-employment success. Journal of Business Venturing, 9(2), 141–156. https://doi.org/10.1016/0883-9026(94)90006-X

Rozentale, I. (2014). Creative industries during economic recession: The case of Riga. Regional Studies, Regional Science, 1(1), 329–335. https://doi.org/10.1080/21681376.2014.981578

Rõigas, A., Mäger, M., Kährik, A., & Männiste, T. (2016). Viljandi Kultuuriakadeemia regiooni edendajana. Riigikogu Toimetised, 34, 55−70.

Sarasvathy, D. K., Simon, H. A., & Lave, L. (1998). Perceiving and managing business risks: Differences between entrepreneurs and bankers. Journal of Economic Behavior & Organization, 33(2), 207–225. https://doi.org/10.1016/S0167-2681(97)00092-9

Sánchez, J. C. (2011). University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 239–254. https://doi.org/10.1007/s11365-010-0156-x

School of Translational Health Science and The Joanna Briggs Institute (2013). A strategy for strengthening the translation of evidence into action across JBI Programs. Retrieved from http://joannabriggs-webdev.org/assets/docs/about/ImplementationStrategy_Nov2013.pdf.

Segal, G., Borgia, D., & Schoenfeld, J. (2005). The motivation to become an entrepreneur. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 11(1), 42–57. https://doi.org/10.1108/13552550510580834

Smith, B., & Morse, E. (2005). Entrepreneurial competencies: Literature review and best practices. Small Business Policy Branch, Industry Canada, Ottawa.

Souitaris, V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business Venturing, 22(4), 566–591. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2006.05.002

Tartu Ülikool (2014). Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2015–2020. Külastatud aadressil https://www.ut.ee/sites/default/files/www_ut/ulikoolist/tartu_ulikooli_arengukava_aastateks_2015-2020_a2020_terviktekst_1.pdf.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia (2016). Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia arengukava aastateks 2016–2022. Külastatud aadressil https://www.kultuur.ut.ee/sites/default/files/www_ut/vkaarengukava2017-2020.pdf.

Taylor, D. W., & Thorpe, R. (2004). Entrepreneurial learning: A process of co-participation. Journal of Small Business and Enterprise Development, 11(2), 203–211. https://doi.org/10.1108/14626000410537146

Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2011). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change. Nueva York: Wiley.

Timmons, J. A. (1990). New venture creation: Entrepreneurship in the 1990s. Boston: Irwin.

Timmons, J. A. (1994). New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century. Chicago: Irwin.

Varblane, U., & Mets, T. (2010). Entrepreneurship education in the higher education institutions (HEIs) of post-communist European countries. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 4(3), 204–219. https://doi.org/10.1108/17506201011068219

Waakkee, I. A. M., & van der Sijde, P. (2002). Supporting entrepreneurs entering a global market. New concepts for academic entrepreneurship. Proceedings of the USE-it! conference 2002, 25–26 April 2002, Bonn, Germany (pp. 129–149).

Waitt, G., & Gibson, C. (2009). Creative small cities: Rethinking the creative economy in place. Urban Studies, 46(5−6), 1223–1246. https://doi.org/10.1177/0042098009103862

Avaldatud
2018-11-01
Kuis viidata
Männiste, T., Rõigas, A., Araste, L., & Mäger, M. (2018). Looverialade ettevõtlusõppe rakendumine ettevõtluspädevuste mudeli kontekstis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 180-211. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.08
Rubriik
Artiklid