Practices supporting values education and its assessment in Estonian schools

Authors

  • Mari-Liisa Parder
  • Helen Hirsnik

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.10

Keywords:

values education, values clarification, aims of education

Abstract

Siinse uurimuse eesmärk on analüüsida väärtuskasvatust toetavaid tegevusi ja nende tulemuslikkuse hindamist Eesti üldhariduskoolides. Uurime, kuivõrd toovad Eesti üldhariduskoolid refleksiooni kaudu välja väärtusi toetavaid tegevusi ning analüüsivad deklareeritud ja tegevustes rakendatavate väärtuste kooskõla. Vaatluse all on tegevused, mida koolid seostavad väärtuskasvatuse toetamisega, ning see, kas ja milliste meetoditega analüüsivad koolid väärtuskasvatust toetavate tegevuste tulemuslikkust. Analüüsi aluseks on üldhariduskoolide koostatud eneseanalüüsid, mis on esitatud Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammi ja mis sisaldavad väärtusarenduse analüüsi neljas valdkonnas. Valimisse kuulub 39 eneseanalüüsi aastatest 2010; 2016 ja 2019, mida analüüsiti kvalitatiivse sisuanalüüsi abil. Siinse uurimuse põhjal saab öelda, et Eesti koolides on levinud integreeriv eetiline kasvatus.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aarna, O., Annus, T., Heidmets, M., Lauristin, M., Loogma, K., Rebane, E., Ruus, V., Sutrop, M., Vernik-Tuubel, E.-M. (2011). Eesti hariduse viis väljakutset. Eesti haridusstrateegia 2012–2020 taustamaterjal. Külastatud aadressil https://www.haridusfoorum.ee/images/stories/haridusstrateegia/eesti-haridusstrateegia-2012-2020-taustamaterjal.pdf

Alustava koolijuhi arenguprogramm. (i.a). Külastatud aadressil https://www.hm.ee/et/tegevused/opetaja-ja-koolijuht/alustavate-koolijuhtide-arenguprogramm

Bergdahl, L., & Langmann, E. (2018). Time for values: Responding educationally to the call from the past. Studies in Philosophy and Education, 37(4), 367–382. https://doi.org/10.1007/s11217-017-9591-2

Berkowitz, M. W. (2002). The science of character education. W. Damon (Ed.), Bringing in a new era in character education (pp. 43–63). Stanford California: Hoover Institution Press.

Berkowitz, M. W. (2009). Teaduspõhine iseloomukasvatus. M. Põder, M. Sutrop, & P. Valk (Eds.), Väärtused, iseloom ja kool. Väärtuskasvatuse lugemik (pp. 193–213). Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Berkowitz, M. W., & Bier, M. (2009). Iseloomukasvatuse interpersonaalsed juured. M. Põder, M. Sutrop, & P. Valk (Eds.), Väärtused, iseloom ja kool. Väärtuskasvatuse lugemik (pp. 289–311). Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Berkowitz, M. W., & Bustamante, A. (2013). Using research to set priorities for character education in schools: A global perspective. KEDI Journal of Educational Policy, 7–20.

Bonny, A. E., Britto, M. T., Klostermann, B. K., Hornung, R. W., & Slap, G. B. (2000). School disconnectedness: Identifying adolescents at risk. Pediatrics, 106(5 I), 1017–1021. https://doi.org/10.1542/peds.106.5.1017

Brighouse, H. (2006). On education. London and New York: Routledge.

Chazan, B. (1985). Moral education as values clarification. T. C. Press (Ed.), Contemporary approaches to moral education (pp. 45–67). New York.

Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013. (s.a). Külastatud aadressil https://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/vaartusprogramm-2009-2013-taust

Ezzy, D. (2002). Qualitative analysis, practice and innovation. London: Routledge.

Fadel, C., Bialik, M., & Trilling, B. (2015). Four-dimensional education: the competencies learners need to succeed. Boston: Center for Curriculum Redesign.

Gutman, A. (1987). Democratic education. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Hargreaves, A. & Shirley, L. D. (2009). The fourth way: The inspiring future for educational change. The United States of America: Corwin Press.

Harro-Loit, H., Blaubrük, A.-L., Hallast, P., Harro, H., Jung, N., Korts, K., Schihalejev, O., Siivelt, P. (2011). Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas? Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Haydon, G. (2006). Values education: Teacher as transmitter of values? G. Haydon (Ed.), Values in education. London; New York: Continuum International Publishing Group.

Hea kooli ja hea lasteaia tunnustamine. (2020). Külastatud aadressil https://www.eetika.ee/et/hea-kool/hea-kooli-tunnustamine

Hea kooli kriitilised sõbrad (s.a). Külastatud aadressil https://www.eetika.ee/et/hea-kool-lasteaed/kriitiline-sober

Howes, C., Matheson, C. C., & Hamilton, C. E. (1994). Maternal, teacher, and child care history correlates of children's relationships with peers. Child Development, 65(1), 264–273. https://doi.org/10.2307/1131380

Howes, C., & Smith, E. W. (1995). Relations among child care quality, teacher behavior, children's play activities, emotional security, and cognitive activity in child care. Early Childhood Research Quarterly, 10(4), 381–404. https://doi.org/10.1016/0885-2006(95)90013-6

Jeynes, W. H. (2019). A meta-analysis on the relationship between character education and student achievement and behavioral outcomes. Education and Urban Society, 51(1), 33–71. https://doi.org/10.1177/0013124517747681

Kirschenbaum, H. (1977). Clarifying Values Clarification: Some Theoretical Issues. Advanced Values Clarification (pp. 7–16). La Jolla, California: University Associated Press.

Kirschenbaum, H. (2009). Väärtuste selitamise selgitus: mõned teoreetilised probleemid. M. Põder, M. Sutrop, & P. Valk (Eds.), Väärtused, iseloom ja kool. Väärtuskasvatuse lugemik (pp. 123–134). Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Kirschenbaum, H. (2013). Values clarification in counseling and psychotherapy. Practical strategies for individuals and group settings. New York: Oxford University Press.

Kohlberg, L. (1981). The philosophy of moral development: Moral stages and the idea of justice. Essays on moral development (Vol. 1). San Francisco: Harper & Row.

Krek, J., & Zabel, B. (2017). Why there is no education ethics without principles. Educational Philosophy and Theory, 49(3), 284–293. https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1217188

Käger, M., Vollmer, M., Harjo, M., Pertšjonok, A., Gutman, K., Kaldur, K., Käsper, K., Grossthal, K., Rajaver, L., Meiorg, M. (2017). Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas. Balti Uuringute Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus.

Laherand, M-L. (2008). Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Infotrükk.

McNeely, C. A., Nonnemaker, J. M., & Blum, R. W. (2002). Promoting school connectedness: Evidence from the national longitudinal study of adolescent health. Journal of School Health, 72(4), 138–146. https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2002.tb06533.x

Narvaez, D. (2006). Integrative ethical education. M. Killen & J. Smetana (Eds.), Handbook of moral development (pp. 703–732). London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, Publishers.

Pojman, L. P. (2005). Eetika. Õiget ja väära avastamas. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Power, F. C., Higgins, A., & Kohlberg, L. (1989). Critical assessments of contemporary psychology. Lawrence Kohlberg's approach to moral education. Columbia University Press.

Põder, M., Sutrop, M., & Valk, P. (2009). Pööre teadmistekeskselt koolilt väärtustekesksele koolile. Sissejuhatus. Väärtused, iseloom ja kool. Väärtuskasvatuse lugemik (pp. 7–21). Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Põhikooli riiklik õppekava. (2011). Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020?leiaKehtiv

Raths, L., Harmin, M., & Simon, S. (1978). Values and Teaching: Working with Values in the Classroom (2nd ed.). Columbus, Ohio: Charles E. Merrill.

Resnick, M. D., Bearman, P. S., Blum, R. W., Bauman, K. E., Harris, K. M., Jones, J., Tabor, J., Beuhring, T., Sieving, R. E., Shew, M., Ireland, M., Bearinger, L. H., Udry, J. R. (1997). Protecting adolescents from harm: Findings from the national longitudinal study on adolescent health. JAMA, 278(10), 832. https://doi.org/10.1001/jama.1997.03550100049038

Rokeach, M. (1975). Towards a philosophy of values education. J. Meyer, B. Burnham, & J. Cholvat (Eds.), Values education: Theory, practice, problems, prospects. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press.

Rokeach, M. (1979). Understanding human values: individual and societal. New York: Free Press.

Ryan, A. M., & Patrick, H. (2001). The classroom social environment and changes in adolescents' motivation and engagement during middle school. American Educational Research Journal, 38, 437–460. https://doi.org/10.3102/00028312038002437

Simon, S. B., Howe, L. W., & Kirschenbaum, H. (1978). Values clarification. A handbook of practical strategies for teachers and students. Hart Publishing Company, Inc.

Simon, S. B., & Olds, S. W. (1976). Helping your child learn right from wrong: a guide to values clarification. New York: Simon and Schuster.

Solomon, D, Watson, M. S., & Battistich, V. A. (2001). Teaching and schooling effects on moral/prosocial development. V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching (4th ed., pp. 566–603). Washington, D. C.: American Educational Research Association.

Solomon, Daniel, Battistich, V., Dong-Il, K. I. M., & Watson, M. (1996). Teacher practices associated with students' sense of the classroom as a community. Social Psychology of Education, 1(3), 235–267. https://doi.org/10.1007/BF02339892

Sutrop, M. (Ed.). (2013). Väärtuspõhine kool. Eesti ja maailma kogemus. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Sutrop, M. (2015). Can values be taught? The myth of value-free education. Trames, 19(2), 189–202. https://doi.org/10.3176/tr.2015.2.06

Sutrop, M. (2017). Sissejuhatuseks. Hea kooli mudelist. M. Sutrop, H. Toming, & T. Kõnnussaar (Eds.), Hea kooli käsiraamat (pp. 9–15). Eesti Keele Sihtasutus.

Sutrop, M., & Harro-Loit, H. (2013). Hea kooli mõõdupuud – miks ja kuidas? M. Sutrop (Ed.), Väärtuspõhine kool. Eesti ja maailma kogemus (pp. 216–246). Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Sutrop, M., Lauristin, M., Loogma, K., & Eamets, R. (2019). Ekspertrühmade tulevikuvisioonid ja ettepanekud Eesti haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna arendamiseks aastatel 2021–2035.

Sutrop, M., Toming, H., & Kõnnussaar, T. (Eds.). (2017). Hea kooli käsiraamat. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Suyatno, Pambudi, D. I., Mardati, A., Wantini, Nuraini, E., & Yoyo. (2019). The education values of Indonesian teachers: Origin, importance, and its impact on their teaching. International Journal of Instruction, 12(3), 633–650. https://doi.org/10.29333/iji.2019.12338a

Volkmor, C. B., Pasanella, A. L., & Raths, L. E. (1977). Values in the classroom. C.E. Merrill Pub. Co.

Wang, M. C., Haertel, G. D., & Walberg, H. J. (1993). Toward a knowledge base for school learning. Review of Educational Research, 63(3), 249–294.

Wentzel, K. R. (2002). Are effective teachers like good parents? Teaching styles and student adjustment in early adolescence. Child Development, 73(1), 287–301.

Õunapuu, L. (2014). Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimisviis sotsiaalteadustes. Tartu: Tartu Ülikool.

Published

2020-11-01

How to Cite

Parder, M.-L., & Hirsnik, H. (2020). Practices supporting values education and its assessment in Estonian schools. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(2), 245–271. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.10

Issue

Section

Articles