Ettevõtluspädevust toetavate programmide mõju õpilaste võimekuse ja loovusega seotud uskumuste ning sotsiaalsete oskuste kujunemisele

  • Grete Arro
  • Elina Malleus
  • Juta Jaani
  • Anu Olvik
Märksõnad: ettevõtlusõpe põhikoolis, ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse arendamine, arenguuskumused, enesehinnangulised sotsiaalsed oskused

Kokkuvõte

Ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse toetamiseks on loodud mitmeid programme (Junior Achievementi õpilasfirmade programm, ettevõtlusteater, ettevõtlike koolide võrgustik, ettevõtlusõppe valikaine), mis on eri rõhuasetusega ning milles kasutatakse eri meetodeid. Seetõttu on oluline kirjeldada programmide tähendust ja erisusi ettevõtlikkuspädevuse arendamise kontekstis. Artiklis võetakse vaatluse alla enamik Eesti ettevõtlusprogramme, käsitledes neid vähe uuritud perspektiivist: milline on programmide mõju arenguuskumustele ning sotsiaalsetele oskustele? Uuringu valimisse kuuluvad üldhariduskoolide 8. klasside õpilased, kes kas osalevad (sekkumisgrupp, N = 198) või ei osale ettevõtlusõppe programmides (kontrollgrupp, N = 125). Õppijaid hinnatakse arenguuskumuste ja enesehinnanguliste sotsiaalsete oskuste alusel enne ja pärast ettevõtlusõppe programmis osalemist. Tulemused viitavad, et arenguuskumustes ja enesehinnangulistes sotsiaalsetes oskustes ei ilmne erinevusi ei enne ega pärast programmis osalemist, eri programmide ega sekkumis- ja kontrollgrupi vahel. Samuti ei ilmne eri võimekusega õpilaste rühmade vahel uuritud näitajate puhul statistiliselt olulisi erinevusi. Üks võimalik selgitus tulemustele on, et motivatsiooni või sotsiaalsete oskustega seotud alapädevusi ei teadvustata ettevõtluspädevuse osana. Tulemused osutavad võimalustele, kuidas saaks ettevõtlusprogrammide õpetajaid ja õppijaid senisest veelgi paremini toetada, näiteks aidates ettevõtlikkuspädevust alapädevuste kaupa mõtestada.

PDF Summary

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Aus, K., & Jõgi, A-L. (2014). Eesti põhikooliõpilaste spikerdamiskäitumise seosed võimekususkumustega erinevate motivatsiooniliste tegurite ja võimekuse ning teadmiste taustal. E. Kikas (toim.), Projekt "Üldpädevused ja nende hindamine". Ülevaade projektist ja mõningaid 7.–9. klasside uurimuse tulemusi. Külastatud aadressil http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/49704/YPKoondAruanne.pdf.

Baron, R. A., & Markman, G. D. (2003). Beyond social capital: The role of entrepreneurs’ social competence in their financial success. Journal of Business Venturing, 18(1), 41–60. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(00)00069-0

Beauchamp, M. H., & Anderson, V. (2010). SOCIAL: An integrative framework for the development of social skills. Psychological Bulletin, 136(1), 39–64. https://doi.org/10.1037/a0017768

Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development, 78(1), 246–263. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.00995.x

Blayney, P., Kalyuga, S., & Sweller, J. (2010). Interactions between the isolated-interactive elements effect and levels of learner expertise: Experimental evidence from an accountancy class. Instructional Science, 38(3), 277–287. https://doi.org/10.1007/s11251-009-9105-x

Blayney, P., Kalyuga, S., & Sweller, J. (2015). Using cognitive load theory to tailor instruction to levels of accounting students’ expertise. Educational Technology & Society, 18(4), 199–210.

Boaler, J., & Foster, D. (2014). Raising expectations and achievement: The impact of wide scale mathematics reform giving all students access to high quality mathematics. Retrieved from https://bhi61nm2cr3mkdgk1dtaov18-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/03/Raising-Expectations.pdf.

Cohen, E. G., & Lotan, R. A. (2014). Designing groupwork: Strategies for the heterogeneous classroom (3rd ed.). New York: Teachers College Press.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A metaanalysis of school-based universal interventions. Child Development, 82(1), 405–432. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x

Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95(2), 256–273. https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.256

Elert, N., Andersson, F. W., & Wennberg, K. (2015). The impact of entrepreneurship education in high school on long-term entrepreneurial performance. Journal of Economic Behavior & Organization, 111, 209–223. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.12.020

Hagel III, J., & Brown, J. S. (2010, 23. nov). Do you have a growth mindset? Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2010/11/do-you-have-a-growth-mindset.

Hogan, K., & Dweck, C. (2016, 7. okt). How Microsoft uses a growth mindset to develop leaders. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2016/10/how-microsoft-uses-a-growth-mindset-to-develop-leaders.

Iarocci, G., Yager, J., & Elfers, T. (2007). What gene-environment interactions can tell us about social competence in typical and atypical populations. Brain and Cognition, 65(1), 112–127. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2007.01.008

Johansen, V. (2017). Innovation clusters for entrepreneurship education: A short summary of the main findings. Eastern Norway Research Institute. Retrieved from http://www.ja.ee/public/files/A%20Short%20Summary%20of%20the%20Main%20ICEE%20Findings_DEF.pdf.

Johnston, I. (2017). Creating a growth mindset. Strategic HR Review, 16(4), 155–160. https://doi.org/10.1108/SHR-04-2017-0022

Kaldoja, M-L. (2014). Sotsiaalse pädevuse hindamine enesekohase küsimustikuga. E. Kikas (toim.), Projekt "Üldpädevused ja nende hindamine". Ülevaade projektist ja mõningaid 7.–9. klasside uurimuse tulemusi (lk 50–61). Külastatud aadressil http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/49704/YPKoondAruanne.pdf.

Kaldoja, M-L. (2015). Sotsiaalne pädevus. E. Kikas & A. Toomela (toim.), Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine (lk 185–207). Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Karwowski, M. (2014). Creative mindsets: Measurement, correlates, consequences. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 8(1), 62–70. https://doi.org/10.1037/a0034898

Keating, L. A., & Heslin, P. A. (2015). The potential role of mindsets in unleashing employee engagement. Human Resource Management Review, 25(4), 329–341. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.008

Kikas, E. (2015). Sissejuhatus üldpädevuste käsitlusse. E. Kikas & A. Toomela (toim.), Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine (lk 63–71). Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Lans, T., Blok, V., & Gulikers, J. (2015). Show me your network and I’ll tell you who you are: Social competence and social capital of early-stage entrepreneurs. Entrepreneurship & Regional Development, 27(7–8), 458–473. https://doi.org/10.1080/08985626.2015.1070537

Man, T. W., Lau, T., & Snape, E. (2008). Entrepreneurial competencies and the performance of small and medium enterprises: An investigation through a framework of competitiveness. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 21(3), 257–276. https://doi.org/10.1080/08276331.2008.10593424

Molden, D. C., & Dweck, C. S. (2006). Finding "meaning" in psychology: A lay theories approach to self-regulation, social perception, and social development. American Psychologist, 61(3), 192–203. https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.3.192

Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence can undermine children’s motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 75(1), 33–52. https://doi.org/10.1037/0022-3514.75.1.33

Murphy, M. C., & Dweck, C. S. (2010). A culture of genius: How an organization’s lay theory shapes people’s cognition, affect, and behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(3), 283–296. https://doi.org/10.1177/0146167209347380

Mylonas, N., Kyrgidou, L., & Petridou, E. (2017). Examining the impact of creativity on entrepreneurship intentions: The case of potential female entrepreneurs. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 13(1), 84–105. https://doi.org/10.1504/WREMSD.2017.080749

O’Rourke, E., Haimovitz, K., Ballwebber, C., Dweck, C. S., & Popović, Z. (2014). Brain points: A growth mindset incentive structure boosts persistence in an educational game. Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in com puting systems (pp. 3339–3348). Toronto. https://doi.org/10.1145/2556288.2557157

Põhikooli riiklik õppekava (2011). Riigi Teataja, RT I, 29.08.2014, 20. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020.

Rattan, A., Savani, K., Naidu, N. V. R., & Dweck, C. S. (2012). Can everyone become highly intelligent? Cultural differences in and societal consequences of beliefs about the universal potential for intelligence. Journal of Personality and Social Psychology, 103(5), 787–803. https://doi.org/10.1037/a0029263

Ricci, M. C. (2013). Mindsets in the classroom. Waco: Prufrock Press.

Romero, C., Master, A., Paunesku, D., Dweck, C. S., & Gross, J. J. (2014). Academic and emotional functioning in middle school: The role of implicit theories. Emotion, 14(2), 227–234. https://doi.org/10.1037/a0035490

Rosenzweig, E. Q., & Wigfield, A. (2016). STEM motivation interventions for adolescents: A promising start, but further to go. Educational Psychologist, 51(2), 146–163. https://doi.org/10.1080/00461520.2016.1154792

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498–504. https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.3.498

Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the epistemological belief system: Introducing the embedded systemic model and coordinated research approach. Educational Psychologist, 39(1), 19–29. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3901_3

Toomela, A. (2015). Arengust, õppimisest, õpetamisest ja pääsukestest. E. Kikas & A. Toomela (toim.), Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine (15–31). Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Venesaar, U., Täks, M., Arro, G., Malleus, E., Loogma, K., Mädamürk, K., … Toding, M. (2018). Ettevõtluspädevuse mudel ett evõtlusõppe arendamise alusena. Eesti Haridus teaduste Ajakiri, 6(2), 118–155. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.06

Walton, G. M. (2014). The new science of wise psychological interventions. Current Directions in Psychological Science, 23(1), 73–82. https://doi.org/10.1177/0963721413512856

Õunapuu, K., & Ots, A. (2015). Ettevõtlikkuspädevus. E. Kikas & A. Toomela (toim.), Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine (lk 225–240). Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Yeager, D. S., Walton, G. M., Brady, S. T., Akcinar, E. N., Paunesku, D., Keane, L., & Dweck, C. S. (2016). Teaching a lay theory before college narrows achievement gaps at scale. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(24), E3341–E3348. https://doi.org/10.1073/pnas.1524360113

Avaldatud
2018-11-01
Kuis viidata
Arro, G., Malleus, E., Jaani, J., & Olvik, A. (2018). Ettevõtluspädevust toetavate programmide mõju õpilaste võimekuse ja loovusega seotud uskumuste ning sotsiaalsete oskuste kujunemisele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 39-65. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.03
Rubriik
Artiklid