Teacher cyberbullying and possible interventions at school: a view of teachers experiencing student cyberbullying

Authors

  • Kätlyn Jürisaar
  • Andra Siibak

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.08

Keywords:

cyberbullying, cyberbullying of teachers, electronic bullying, cyberbullying interventions, school, intervention measures, students

Abstract

Artikli eesmärk on analüüsida õpilastepoolset küberkiusamist kogenud Eesti üldhariduskooli õpetajate (N = 14) arvamusi ja kogemusi ning uurida, milliseid koolipoolseid sekkumisvõimalusi õpetajad selliste küberkiusamise juhtumite lahendamiseks näevad. Poolstruktureeritud individuaalintervjuu meetodil otsiti vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: 1) milliste õpilastepoolsete küberkiusamise liikidega on õpetajad kokku puutunud; 2) kuidas võiks kool õpetajate küberkiusamisjuhtumitesse sekkuda. Intervjueeritud õpetajad olid peamiselt kokku puutunud viie küberkiusamise liigiga: 1) töödeldud fotod; 2) kirjad ja sõnumid; 3) laim ja valeinfo jagamine; 4) jälitamine ja ahistamine veebis; 5) kellegi teise nime all esinemine. Küberkiusamist kogenud õpetaja turvatunde loomise ja juhtumi efektiivse lahendamise eesmärgil peeti oluliseks õpetajate küberkiusamist taunivate meetmete sätestamist kooli regulatsioonides, toetavate  juhendmaterjalide loomist, koolipere harimist küberkiusamise vallas ning psühholoogilise ja tehnilise nõustamise tagamist. 

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asterhan, C. S. C., & Rosenberg, H. (2015). The promise, reality and dilemmas of secondary school teacher-student interactions on Facebook: the teacher perspective. Computers & Education, 85, 134–148. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.02.003

Atay, A. (2009). Facebooking the student-teacher relationship: How Facebook is changing student-teacher relationships. Rocky Mountain Communication Review, 6, 71–74.

Bauman, S. (2014). Cyberbullying: What counselors need to know. Hoboken: John Wiley & Sons.

Daniels, J. A., Bradley, M. C., & Hays, M. (2007). The impact of school violence on school personnel: Implications for psychologists. Professional Psychology: Research and Practice, 38(6), 652–659. https://doi.org/10.1037/0735-7028.38.6.652

Davenport, P. (2014). Educators' perspectives on having been cyber harassed: A phenomenological study. Doctoral dissertation, Liberty University.

Eden, S., Heiman, T., & Olenik‐Shemesh, D. (2013). Teachers' perceptions, beliefs and concerns about cyberbullying. British Journal of Educational Technology, 44(6), 1036–1052. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2012.01363.x

Gunnulfsen, A. E. (2016). School leadership and the knowledge of teacher-student interaction on Facebook: A study of a lower secondary school in Norway. International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments, 4(2), 169–186.

Jürisaar, K. (2019). Õpetajate küberkiusamine õpilaste poolt: kiusatute tõlgendused ja kogemused. Margistritöö. Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut.

Kalmus, V., Masso, A., & Linno, M. (2015). Kvalitatiivne sisuanalüüs. Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. Tartu Ülikool. Külastatud aadressil http://samm.ut.ee/kvalitatiivne-sisuanalyys

Kauppi, T., & Pörhölä, M. (2012). School teachers bullied by their students: Teachers' attributions and how they share their experiences. Teaching and Teacher Education, 28(7), 1059–1068. https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.05.009

Keasberry, C. (2018). Social Media, teacher-student relationships, and student learning. International Journal for Educational Media and Technology, 12(2), 27–34.

Kopecký, K., & Szotkowski, R. (2017a). Specifics of Cyberbullying of Teachers in Czech Schools – A National Research. Informatics in Education, 16(1), 103–120. https://doi.org/10.15388/infedu.2017.06

Kopecký, K., & Szotkowski, R. (2017b). Cyberbullying, cyber aggression and their impact on the victim – The teacher. Telematics and Informatics, 34(2), 506–517. https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.08.014

Kyriacou, C., & Zuin, A. (2016). Cyberbullying of teachers by students on YouTube: Challenging the image of teacher authority in the digital age. Research Papers in Education, 31(3), 255–273. https://doi.org/10.1080/02671522.2015.1037337

Kyriacou, C. (2001). Teacher Stress: Directions for future research. Educational Review, 53(1), 27–35. https://doi.org/10.1080/00131910120033628

Laherand, M.-L. (2008). Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Infotrükk.

Marwick, A., & boyd, d. (2014) ‘It's just drama': Teen perspectives on conflict and aggression in a networked era. Journal of Youth Studies, 17(9), 1187–1204. https://doi.org/10.1080/13676261.2014.901493

Menesini, E., & Nocentini, A. (2009). Cyberbullying definition and measurement: Some critical considerations. Zeitschrift Für Psychologie/Journal of Psychology, 217(4), 230–232. https://doi.org/10.1027/0044-3409.217.4.230

Naruskov, K., & Luik, P. (2015). Küberkiusamise fenomeni tajumine Eesti õpilaste seas: sooline võrdlus kiusamise kriteeriumite ja liikide alusel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 3(2), 186−215. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.2.07

Naruskov, K. (2020). The Perception of Cyberbullying among Estonian Students According to Cyberbullying Types and Criteria. Doktoritöö, Tartu Ülikool.

Nocentini, A., Calmaestra, J., Schultze-Krumbholz, A., Scheithauer, H., Ortega, R., & Menesini, E. (2010). Cyberbullying: Labels, behaviours and definition in three European countries. Australian Journal of Guidance and Counselling, 20(2), 129–142. https://doi.org/10.1375/ajgc.20.2.129

Ontario College of Teachers (2007). State of the Teaching Profession 2007. Full Report on Province-Wide Survey. Canada: COMPAS Inc. Külastatud aadressil https://www.oct.ca/~/media/F1A8E6DBFE63478FB68B170AEA653287.ashx

Paal, D. (2014). Küberkiusamise levik õpetajate seas Tartumaa ja Viljandimaa õpetajate hinnangul. Magistritöö. Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond.

Phippen, A. (2011). The online abuse of professionals — Research report from the UK Safer Internet Centre. South West Grid for Learning Trust. Külastatud aadressil https://static.lgfl.net/LgflNet/downloads/online-safety/LGfL-OS-Research-Archive-2011-SWGfL-Online-Abuse-of-Professionals.pdf

Rao, T. S., Bansal, D., & Chandran, S. (2018). Cyberbullying: A virtual offense with real consequences. Indian Journal of Psychiatry, 60(1), 3–5. https://doi.org/10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_147_18

Salmons, J. (2010). Online Interviews in Real Time. Thousand Oaks: Sage Publications.

Saveljev, K. (2017). Õpetajatele suunatud vägivald Pärnumaa üldhariduskoolide näitel. Rakenduskõrghariduse lõputöö. Tartu Ülikool.

Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 376–385. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x

Sule, K. (2019). Õpetajate arusaamad õpilastepoolse kiusamise kohta. Bakalaureusetöö, Tartu Ülikool.

Žardeckaitė-Matulaitienė, K., & Paluckaitė, U. (2013). The relation between teacher's self-disclosure and student's motivation to learn. European Scientific Journal, 9, 1857–7881.

The National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers (NASUWT) (2013). The abuse of social media and internet sites – A survey of teachers' experiences. Külastatud aadressil http://download.eiie.org/Docs/WebDepot/NASUWT_Theabuseofsocialmediaandinternetsites.pdf

Tikk, S. (2017). Õpetajate kiusamine õpilaste poolt põhikoolide õpetajate näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Vaillancourt, T., Faris, R., & Mishna, F. (2017). Cyberbullying in children and youth: Implications for health and clinical practice. Canadian Journal of Psychiatry. Revue Canadienne de Psychiatrie, 62(6), 368–373. https://doi.org/10.1177/0706743716684791

Välimaa, M. (2016). Õpetajate poolt kogetud kiusamine ning võimalikud lahendused selle vähendamiseks. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool.

Willard, N. (2007). Educator's guide to cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. Illinois: Research Press.

Özkilic, R., & Kartal, H. (2012). Teachers bullied by their students: How their classes influenced after being bullied? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, 3435–3439. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.080

Published

2020-11-01

How to Cite

Jürisaar, K., & Siibak, A. (2020). Teacher cyberbullying and possible interventions at school: a view of teachers experiencing student cyberbullying. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(2), 192–218. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.08

Issue

Section

Articles