Reading and math skills of students with special educational needs in regular and special classes

Authors

  • Hardi Sigus
  • Piret Soodla
  • Kaja Mädamürk

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.1.07

Keywords:

reading skills, math skills, students with special needs, inclusive education

Abstract

Selle uurimistöö eesmärk on kirjeldada hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste lugemis- ja matemaatikaoskuste seoseid tava- või eriklassis õppimisega. Valimisse kuulus 3369 kolmanda klassi last (poisse 50%, 209 klassist, 135 koolist) ning 3340 kuuenda klassi last (poisse 51%, 200 klassist, 134 koolist) eesti- ja venekeelsetest koolidest. Õpilased täitsid koolitundide ajal veebipõhised lugemise ladususe, loetu mõistmise, arvutamise ja tekstülesannete testid. Tulemustest selgus, et tava- ja eriklassis õppivate HEV õpilaste lugemis- ja matemaatikaoskused olid sarnasel tasemel, välja arvatud vene õppekeelega koolide kuuendates klassides, kus tavaklassis õppivad HEV õpilased said tekstülesannete lahendamises kõrgema skoori võrreldes eriklassis õppivate HEV õpilastega. Uuring annab esmase ülevaate eesti- ja venekeelsete koolide kolmandate ja kuuendate klasside HEV õpilaste kaasamise olukorrast ja akadeemilistest oskustest.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arcidiacono, F., & Baucal, A. (2020). Kaasav haridus ja õpetajakoolitus sotsiaal-kultuurilisest käsitlusest lähtudes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(1), 5–25. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.02a

Babayiğit, S., & Stainthorp, R. (2011). Modeling the relationships between cognitive–linguistic skills and literacy skills: New insights from a transparent orthography. Journal of Educational Psychology, 103(1), 169–189. https://doi.org/10.1037/a0021671

Dalgaard, N. T., Bondebjerg, A., Viinholt, B. C. A., & Filges, T. (2022). PROTOCOL: The effects of inclusion on academic achievement, socioemotional development and wellbeing of children with special educational needs. Campbell Systematic Reviews, 17(2), 1–20. https://doi.org/10.1002/cl2.1291

EASIE (2020). 2020 Dataset (2019/2020 school year) Country Report – Estonia. European Agency Statistics on Inclusive Education. https://www.european-agency.org/data/18773/datatable-country-report/2019_2020.

Farrell, P. (2000). The impact of research on developments in inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 4, 153–162. https://doi.org/10.1080/136031100284867

Hakkarainen, A. M., Holopainen, L. K., & Savolainen, H. K. (2013). Mathematical and reading difficulties as predictors of school achievement and transition to secondary education. Scandinavian Journal of Educational Research, 57, 488–506. https://doi.org/10.1080/00313831.2012.696207

Hakkarainen, A. M., Holopainen, L. K., & Savolainen, H. K. (2015). A five-year followup on the role of educational support in preventing dropout from upper secondary education in Finland. Journal of Learning Disabilities, 48, 408–421. https://doi.org/10.1177/0022219413507603

Hakkarainen, A. M., Holopainen, L. K., & Savolainen, H. K. (2016). The impact of learning difficulties and socioemotional and behavioural problems on transition to postsecondary education or work life in Finland: A five-year follow-up study. European Journal of Special Needs Education, 31, 171–186. https://doi.org/10.1080/08856257.2015.1125688

Haridus- ja teadusministeerium (s.a.). Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine: õppekorraldus ja tugiteenused. https://www.hm.ee/et/tegevused/hariduslike-erivajadustega-opilaste-toetamine-oppekorraldus-ja-tugiteenused.

Hienonen, N., Lintuvuori, M., Jahnukainen, M., Hotulainen, R., & Vainikainen, M.-P. (2018). The effect of class composition on cross-curricular competences – Students with special educational needs in regular classes in lower secondary education. Learning and Instruction, 58, 80–87. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.05.005

Hienonen, N., Hotulainen, R., & Jahnukainen, M. (2021). Outcomes of regular and special class placement for students with special educational needs – A quasiexperimental study. Scandinavian Journal of Educational Research, 65, 646–660. https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1739134

Häidkind, P., & Oras, K. (2016). Kaasava hariduse mõiste ning õpetaja ees seisvad ülesanded lasteaedades ja esimeses kooliastmes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 4(2), 60–88. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.04

Kendeou, P., van den Broek, P., Helder, A., & Karlsson, J. (2014). A cognitive view of reading comprehension: Implications for reading difficulties. Learning Disabilities Research & Practice, 29, 10–16. https://doi.org/10.1111/ldrp.12025

Kim, Y. S., Petcher, Y., Schatschneider, C., & Foorman, B. (2010). Does growth rate in oral reading fluency matter in predicting reading comprehension achievement? Journal of Educational Psychology, 102, 652–667. https://doi.org/10.1037/a0019643

Kintsch, W. (2013). Revisiting the construction-integration model of text comprehension and its implications for instruction. In Theoretical models and processes of reading. 6th ed., edited by Donna E. Alvermann, Norman J. Unrau, and Robert B. Ruddell, 807–839. Newark, DE: International Reading Association.

Kivirand, T., Leijen, Ä., Lepp, L., & Malva, L. (2020). Kaasava hariduse tähendus ja tõhusa rakendamise tegurid Eesti kontekstis: õpetajaid koolitavate või nõustavate spetsialistide vaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(1), 48−71. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.03

Kivirähk, T., & Kiive, E. (2022). Cognitive factors and educational placement affecting mathematical attainment in middle school students with mild intellectual disability. International Journal of Developmental Disabilities. https://doi.org/10.1080/20473869.2022.2106534

Kortteinen, H., Eklund, K., Eloranta, A.-K., & Aro, T. (2021). Cognitive and non-cognitive factors in educational and occupational outcomes – Specific to reading disability? Dyslexia, 27, 204–223. https://doi.org/10.1002/dys.1673

Krämer, S., Möller, J., & Zimmermann, F. (2021). Inclusive education of students with general learning difficulties: A meta-analysis. Review of Educational Research, 91, 432–478. https://doi.org/10.3102/0034654321998072

Lee, K. (2010). Do early academic achievement and behavior problems predict longterm effects among Head Start children? Children and Youth Services Review, 32(12), 1690–1703. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.07.012

Leijen, Ä., Arcidiacono, F., & Baucal, A. (2021). The dilemma of inclusive education: Inclusion for some or inclusion for all. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633066

Lenkeit, J., Hartmann, A., Ehlert, A., Knigge, M., & Spörer, N. (2022). Effects of special educational needs and socioeconomic status on academic achievement. Separate or confounded? International Journal of Educational Research, 113. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101957

Little, C. W., Hart, S. A., Quinn, J. M., Tucker-Drob, E. M., Taylor, J., & Schatschneider, C. (2017). Exploring the co-development of reading fluency and reading comprehension: A twin study. Child Development, 88, 934–945. https://doi.org/10.1111/cdev.12670

Loogma, K., Ruus, V.-R., Talts, L., & Poom-Valickis, K. (2009). Õpetaja professionaalsus ning tõhusama õpetamis- ja õppimiskeskkonna loomine. OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS tulemused. Tallinn: Tallinna Ülikooli haridusuuringute keskus, veebiväljaanne: http://www.hm.ee/index.php?048181.

Mattison, R. E., Woods, A. D., Morgan, P. L., Farkas, G., & Hillemeier, M. M. (2022). Longitudinal trajectories of reading and mathematics achievement for students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 1–13. https://doi.org/10.1177/00222194221085668

Moll, K., Gangl, M., Banfi, C., Schulte-Körne, G., & Landerl, K. (2020). Stability of deficits in reading fluency and/or spelling. Scientific Studies of Reading, 24, 241–251. https://doi.org/10.1080/10888438.2019.1659277

Nelis, P., & Pedaste, M. (2020). Kaasava hariduse mudel alushariduse kontekstis: süstemaatiline kirjandusülevaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(2), 138–163. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.06

OECD (2010). The high cost of low educational performance. The long-run economic impact of improving PISA outcomes. https://www.oecd.org/pisa/44417824.pdf.

Pedaste, M., Leijen, Ä., Kivirand, T., Nelis, P., & Malva, L. (2021). School leaders’ vision is the strongest predictor of their attitudes towards inclusive education practice. International Journal of Inclusive Education, 1–17. https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1994661

Perfetti, C. (2007). Reading ability: Lexical quality to comprehension. Scientific Studies of Reading, 11, 357–383. https://doi.org/10.1080/10888430701530730

Poom-Valickis, K., & Ulla, T. (2020). Kaasava hariduse rakendamist toetavate hoiakute kujundamine õpetajakoolituse esmaõppes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(1), 72–99. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.04

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (2010). Riigi Teataja I 2010, 41, 240. https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410.

Rabiner, D. L., Godwin, J., & Dodge, K. A. (2016). Predicting academic achievement and attainment: The contribution of early academic skills, attention difficulties, and social competence. School Psychology Review, 45(2), 250–267. https://doi.org/10.17105/SPR45-2.250-267

Ritchie, S. J., & Bates, T. C. (2013). Enduring links from childhood mathematics and reading achievement to adult socioeconomic status. Psychological Science. 24(7), 1301–1308. https://doi.org/10.1177/0956797612466268

Rittle-Johnson, B., Siegler, R. S., & Alibali, M. W. (2001). Developing conceptual understanding and procedural skill in mathematics: An iterative process. Journal of Educational Psychology, 93(2), 346–362. https://doi.org/10.1037/0022-0663.93.2.346

Rittle-Johnson, B., & Schneider, M. (2015). Developing conceptual and procedural knowledge of mathematics. In R. C. Kadosh & A. Dowker (Eds.), The Oxford handbook of numerical cognition (pp. 1118–1134). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199642342.013.014

Ruijs, N. M., & Peetsma, T. T. D. (2009). Effects of inclusion on students with and without special educational needs reviewed. Educational Research Review, 4, 67–79. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2009.02.002

Räis, M. L., Kallaste, E., & Sandre, S.-L. (2016). Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus. Uuringu lõppraport. Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar. https://centar.ee/uus/wp-content/uploads/2017/01/Pohiraport-final.pdf.

Savolainen, H., Ahonen, T., Aro, M., Tolvanen, A., & Holopainen, L. (2008). Reading comprehension, word reading and spelling as predictors of school achievement and choice of secondary education. Learning and Instruction, 18(2), 201–210. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.09.017

Szumski, G., Smogorzewska, J., & Karwowski, M. (2017). Academic achievement of students without special educational needs in inclusive classrooms: A metaanalysis. Educational Research Review, 21, 33–54. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.02.004

Smart, D., Youssef, G. J., Sanson, A., Prior, M., Toumbourou, J. W., & Olsson, C. A. (2017). Consequences of childhood reading difficulties and behaviour problems for educational achievement and employment in early adulthood. British Journal of Educational Psychology, 87, 288–308. https://doi.org/10.1111/bjep.12150

Soodla, P., Tammik, V., & Kikas, E. (2020). Is part-time special education beneficial for children at risk for reading difficulties? An example from Estonia. Dyslexia, 27, 126–150. https://doi.org/10.1002/dys.1643

Suviste, R., Palu, A., Kikas, E., & Kiuru, N. (2017). The role of teacher-related factors in mathematics skills between children attending Estonian-speaking and Russianspeaking schools. European Journal of Psychology of Education, 32(3), 501–520. https://doi.org/10.1007/s10212-016-0305-x

Toomela, A., Mädamürk, K., Soodla, P., & Härma, E. (2020). Arvutipõhised hindamisvahendid lugemis- ja matemaatikapädevuse hindamiseks põhikooli I ja II kooliastmes. Juhendid testide läbiviimiseks ja tulemuste interpreteerimiseks. www.innove.ee/eksamid-ja-testid/uldpadevustestid/lugemis-ja-matemaatikapadevuse-testid.

Torppa, M., Georgiou, G., Lerkkanen, M.-K., Niemi, P., Poikkeus, A.-M., & Nurmi, J.-E. (2016). Examining the simple view of reading in a transparent orthography: A longitudinal study from kindergarten to grade 3. Merrill-Palmer Quarterly, 62, 179–206. https://doi.org/10.13110/merrpalmquar1982.62.2.0179

Torppa, M., Soodla, P., Lerkkanen, E., & Kikas, E. (2019). Early prediction of reading trajectories of children with and without reading instruction in kindergarten: A comparison study of Estonia and Finland. Journal of Research in Reading, 42, 389–410. https://doi.org/10.1111/1467-9817.12274

Ugaste, A., Tuul, M., Niglas, K., & Neudorf, E. (2014). Estonian preschool teachers’ views on learning in preschool. Early Child Development and Care 184, 370–385. https://doi.org/10.1080/03004430.2013.788502

Verhoeven, L., & van Leeuwe, J. (2008). Prediction of the development of reading comprehension: A longitudinal study. Applied Cognitive Psychology, 22, 407–423. https://doi.org/10.1002/acp.1414

Wilson, C., Woolfson, L. M., & Durkin, K. (2022). The impact of explicit and implicit teacher beliefs on reports of inclusive teaching practices in Scotland. International Journal of Inclusive Education, 26, 378–396. https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1658813

Published

2023-05-01

How to Cite

Sigus, H., Soodla, P., & Mädamürk, K. (2023). Reading and math skills of students with special educational needs in regular and special classes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 11(1), 159–186. https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.1.07

Issue

Section

Articles