Õpetajate õppimiskogemused neoliberaalsete haridusmuutuste taustal

  • Inge Timoštšuk
  • Aino Ugaste
  • Kristi Mets-Alunurm
Märksõnad: haridusmuutused, neoliberalism, sotsiaalne õppimine, õpetaja

Kokkuvõte

Õpetajatöö on stressirohke ja pingete tõttu võidakse ametist loobuda. Ühed pingete põhjused on kiired muutused haridussüsteemis. Uuenevate olude ja ootustega toime tulek eeldab õpetajalt õppimist ja sotsiaalse keskkonna tuge. Et mõista, kuidas õpetajate õppimist muutuste taustal toetada, on meie eesmärk kirjeldada, kuidas kajastuvad neoliberaalsed haridusmuutused õpetajate õpikogemustes, ning analüüsida, millised õpikogemused on õpetajatele tähenduslikumad. 33 õpetajaga tehtud intervjuudest selgub, et õpetajad tajuvad positiivsete majanduslike muutuste kõrval vastuolu liberaalsete väärtuste (nt õppija individuaalsuse arvestamise) ning haridustulemuslikkusele, sh tulemuste mõõdetavusele orienteerituse vahel. Selle vastuoluga toimetulekuks saadakse tuge lähematelt kolleegidelt, kuid vajatakse ka kõrgetasemelist täiendõpet ja õpetaja kui tipp-professionaali tunnustamist ühiskonnas.

PDF Summary

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Apple, M. W. (2006). Producing inequalities: Neo-liberalism, neo-conservatism, and the politics of educational reform. In H. Lauder, P. Brown, J.-A. Dillabough, & A. H. Halsey (Eds.), Education, globalization & social change (pp. 468–489). Oxford: Oxford University Press.

Autio, T., Kuurme, T., & Mikser, R. (2013). Haridus. R. Mikser (toim.), Haridusleksikon (lk 69–77). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Bates, R., & Townsend, T. (2007). The future of teacher education: Challenges and opportunities. In T. Townsend & R. Bates (Eds.), Handbook of teacher education: Globalization, standards and professionalism in times of change (pp. 727–734). Dordrecht: Springer.

Beck, U. (2005). Riskiühiskond. Teel uue modernsuse poole. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Borko, H., Jacobs, J. K., & Koellner, K. (2010). Contemporary approaches to teacher professional development. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International encyclopedia of education (3rd ed., pp. 548–556). Amsterdam: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00654-0

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Britzman, D. P. (2007). Teacher education as uneven development: Toward a psychology of uncertainty. International Journal of Leadership in Education, 10(1), 1–12. https://doi.org/10.1080/13603120600934079

Bullough, R. V., & Gitlin, A. D. (2001). Becoming a student of teaching: Linking knowledge production and practice of teaching (2nd ed.). New York: Routledge Falmer.

Cochran-Smith, M. (2006). Policy, practice and politics in teacher education. California: Corwin Press.

Coldron, J., & Smith, R. (1999). Active location in teachers' construction of their professional identities. Journal of Curriculum Studies, 31(6), 711–726. https://doi.org/10.1080/002202799182954

Darling-Hammond, L. (1990). Teachers and teaching: Signs of a changing profession. In W. R. Houston (Ed.), Handbook of research on teacher education: A project of the Association of Teacher Educators (pp. 267–290). New York: Macmillan Publishing Company.

Day, C. (2004). School reform and transitions in teacher professionalism and identity. International Journal of Educational Research, 37(8), 677–692. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(03)00065-X

Day, C. (2005). The challenge to be the best: Research and the teacher. In P. M. Denicolo & M. Kompf (Eds.), Connecting policy and practice: Challenges for teaching and learning in schools and universities (pp. 158–176). London: Routledge.

Day, C., Elliot, B., & Kington, A. (2005). Reform, standards and teacher identity: Challenges of sustaining commitment. Teaching and Teacher Education, 21(5), 563–577. https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.03.001

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2000). Handbook of qualitative research. (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (2014). Tallinn: Haridus- ja Teadusministeerium. Külastatud aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf.

Flick, U. (2006). An introduction to qualitative research (3rd ed.). London, Thousand Oaks: SAGE Publications.

Flores, M. A., & Day, C. (2006). Contexts which shape and reshape new teachers' identities: A multi-perspective study. Teaching and Teacher Education, 22(2), 219–232. https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.09.002

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. F. (2003). How do design and evaluation in education (4th ed.). New York: McGraw-Hill Companies.

Furlong, J., Barton, L., Miles, S., Whiting, C., & Whitty, G. (2000). Teacher education in transition: Re-forming professionalism? Buckingham: Open University Press.

Goodson, I. F. (2014). Investigating the life and work of teachers. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 2(2), 28–47. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.02b

Green, A. (1997). Education, globalization and the nation state. London: Palgrave Macmillan.

Grubb, W. N., & Lazerson, M. (2006). The globalization of rhetoric and practice: The education gospel and vocationalism. In H. Lauder, P. Brown, J.-A. Dillabough, & A. H. Halsey (Eds.), Education, globalization & social change (pp. 295–307). Oxford: Oxford University Press.

Hargreaves, A. (2006). Four ages of professionalism and professional learning. In H. Lauder, P. Brown, J.-A. Dillabough, & A. H. Halsey (Eds.), Education, globalization & social change (pp. 673–691). Oxford: Oxford University Press.

Imants, J. (2003). Two basic mechanisms for organisational learning in schools. European Journal of Teacher Education, 26(3), 293–311. https://doi.org/10.1080/0261976032000128157A

Kitsing, M., Boyle, A., Kukemelk, H., & Mikk, J. (2016). The impact of professional capital on educational excellence and equality in Estonia. Journal of Professional Capital and Community, 1(3), 237–252. https://doi.org/10.1108/JPCC-03-2016-0003

Kostogriz, A. (2007). Spaces of professional learning: Remapping teacher professionalism. In A. Berry, A. Celmans, & A. Kostogriz (Eds.), Dimensions of professional learning: Professionalism, practice and identity (pp. 23–36). Rotterdam: Sense Publishers.

Kutsestandard. Õpetaja V (2005). Hariduse kutsenõukogu. Külastatud aadressil http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10086813/lae.

Kutsestandard. Õpetaja, tase 7 (2013). Hariduse kutsenõukogu. Külastatud aadressil http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10086813/lae.

Lauriala, A. (1997). Development and change of professional cognitions and action orientations of Finnish teachers (Doctoral dissertation). Oulu: Oulun Yliopisto.

Lepik, M., Loogma, K., & Talts, L. (2013). Õpetajakutse transformatsioon ühiskonnas: toimetulekustrateegiad, pedagoogilised uskumused ning tööidentiteet. E. Krull et al. (toim.), Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine (lk 227–234). Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Loughran, J. (2002). Effective reflective practice: In search of meaning in learning about teaching. Journal of Teacher Education, 53(1), 33–43. https://doi.org/10.1177/0022487102053001004

Luukkainen, O. (2000). Opettaja vuonna 2010. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 15. Loppuraportti. Helsinki: Opetushallitus.

McGregor, G. (2009). Educating for (whose) success? Schooling in an age of neoliberalism. British Journal of Sociology of Education, 30(3), 345–358. https://doi.org/10.1080/01425690902812620

Mikser, R., & Heidmets, M. (2013). Hariduspoliitika. R. Mikser (toim.), Haridusleksikon (lk 89–94). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Männiste, T. (2014). Nõukogudeaegse kõrgharidusega keskealised siirdeaja elu kestva õppe keskkonnas. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 2(2), 48–78. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.03

Newman, F. M., Marks, H. M., & Gamoran, A. (1996). Authentic pedagogy and student performance. American Journal of Education, 104(4), 180–312. https://doi.org/10.1086/444136

Olssen, M. (2004). Neoliberalism, globalisation, democracy: Challenges for education. Globalisation, Societies and Education, 2(2), 231–275. https://doi.org/10.1080/14767720410001733665

OECD (2008). TALIS 2008. Technical report. Paris: OECD. Retrieved from https://www.oecd.org/edu/school/44978960.pdf.

OECD (2013). TALIS 2013. Technical report. Paris: OECD. Retrieved from http://www.oecd.org/education/school/TALIS-technical-report-2013.pdf.

OECD (2016). PISA 2015 results. Retrieved from http://www.oecd.org/pisa/.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Putnam, R. T., & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning? Educational Researcher, 29(1), 4–15. https://doi.org/10.3102/0013189X029001004

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (2007). Riigi Teataja I, 2007, 40, 294. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/12841613.

Remmik, M., Lepp, L., & Koni, I. (2015). Algajad õpetajad koolijuhi ja kolleegide toetusest esimestel tööaastatel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 3(1), 173–201. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.08

Rizvi, F. A., & Lingard, B. (2006). Globalization and the changing nature of the OECD's educational work. In H. Lauder, P. Brown, J.-A. Dillabough, & A. H. Halsey (Eds.), Education, globalization & social change (pp. 247–260). Oxford: Oxford University Press.

Robson, J. (2006). Teacher professionalism in further and higher education: Challenges to culture and practice. Abingdon: Routledge.

Ruus, V-R. (2006). Õpetaja professionaalsuse ning õpetajahariduse kaasaegsed arengusuundumused. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Ruus, V-R. (2010). Õpetajakutse mitmetasandiline ja -dimensiooniline mudel ning strateegilised sõlmpunktid. V. Ruus & E-S. Sarv (koost.), Õpetaja esmaharidus. Olukord ja probleemid 21. sajandi algul (lk 7–35). Tallinn: Tallinna Ülikool.

Ruus, V-R., & Timoštšuk, I. (2014). Searching for constant innovation in teacher education curricula: The case of Estonia. Problems of education in the 21st century (Vol. 62, pp. 97–108). Šiauliai: Scientific Methodical Center "Scientia Educologica".

Sarv, E.-S. (1999). Political and social transformations: Analysis in the Estonian context. In H. Niemi (Ed.), Moving horizons in education: International transformations and challenges of democracy (pp. 39–67). Helsinki: University of Helsinki.

Sirk, M., Ümarik, M., Loogma, K., & Niglas, K. (2017). Koostöö kutseõpetaja professionaalsust määrava tegurina. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 5(2), 80–105. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.2.04

Stokking, K., Leenders, F., De Jong, J., & Van Tartwijk, J. (2003). From student to teacher: Reducing practice shock and early dropout in the teaching profession. European Journal of Teacher Education, 26(3), 329–350. https://doi.org/10.1080/0261976032000128175

Timoštšuk, I. (2011). Õpetajaks õppivate üliõpilaste kutseidentiteet (doktoritöö). Tallinn: Tallinna Ülikool. Külastatud aadressil http://www.etera.ee/zoom/2203/view?page=3&p=separate&view=0,0,2067,2834

Timoštšuk, I., & Ugaste, A. (2010). Student teachers' professional identity. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1563–1570. https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.06.008

Trent, J. (2010). Teacher education as identity construction: Insights from action research. Journal of Education for Teaching, 36(2), 153–168. https://doi.org/10.1080/02607471003651672

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, 15(3), 398–405. https://doi.org/10.1111/nhs.12048

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Wenger, E. (2009). A social theory of learning. In K. Illeris (Ed.), Contemporary theories of learning (pp. 209–218). London: Routledge.

Wringe, C. A. (2010). Autonomy. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International encyclopedia of education (pp. 121–126). Amsterdam: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00575-3

Avaldatud
2018-05-01
Kuis viidata
Timoštšuk, I., Ugaste, A., & Mets-Alunurm, K. (2018). Õpetajate õppimiskogemused neoliberaalsete haridusmuutuste taustal. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(1), 77-101. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.1.04
Rubriik
Artiklid