Developing an understanding of the nature of science in preschool primary teachers

Authors

  • Aigi Kikkas
  • Regina Soobard
  • Miia Rannikmäe

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.2.04

Keywords:

nature of science, teachers’ training, primary school teachers’ understanding

Abstract

Tänapäeval on tähtis, et ühiskonnaliikmed mõistavad teaduse ja tehnoloogia olulisust. Siinse uuringu eesmärk oli disainida vastavalt klassiõpetajaks õppivate üliõpilaste senistele arusaamadele teaduse olemusest kõigile kohustuslik kursus, mis toetab arusaamise kujunemisest teaduse olemusest ning valmisolekut käsitleda sellega seotud aspekte üldhariduskoolis. Uuringus osalenud 27 klassiõpetaja eriala üliõpilase arusaamu selgitati välja varasemates uuringutes kasutatud küsimustikuga ning vastuste analüüsile tuginedes sisustati kursust teadusmetodoloogiliselt põhjendatud õppetegevustega. Kursuse lõpus koguti osalenutelt tagasisidet kursuse kohta. Andmeanalüüsis kombineeriti kvantitatiivset ja kvalitatiivset lähenemisviisi. Kursuse alguses tehtud küsimustiku tulemused näitasid, et klassiõpetaja eriala üliõpilastel on raske mõista teaduslike teadmiste olemust, kujutlusvõime rolli ja mitmekesiste uurimismeetodite kasutamist teaduses, kuid nad suhtusid toetavalt eelnimetatud aspektide käsitlemisesse üldhariduskoolis. Kursusel osalejad hindasid kõrgelt vaatluse olemuse ja teaduslike uurimismeetodite varieeruvuse mõistmisele suunatud õppetegevusi.

Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd-El-Khalick, F. (2012). Examining the sources for our understandings about science: Enduring conflations and critical issues in research on nature of science in science education. International Journal of Science Education, 34(3), 353–374. https://doi.org/10.1080/09500693.2011.629013

Abd-El-Khalick, F., & Lederman, N. G. (2000). Improving science teachers’ conceptions of nature of science: A critical review of the literature. International Journal of Science Education, 22(7), 665–701. https://doi.org/10.1080/09500690050044044

Adibelli-Sahin, E., & Deniz, H. (2017). Elementary teachers’ perceptions about the effective features of explicit-reflective nature of science instruction. International Journal of Science Education, 39(6), 761–790. https://doi.org/10.1080/09500693.2017.1308035

Ainevaldkond „Loodusained". Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 4 (2011a). Riigi Teataja I, 14.07.2020, 24. https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/7202/0024/1m%20lisa4.pdf#.

Ainevaldkond „Loodusained. Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 4 (2011b). Riigi Teataja I, 08.03.2023. https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1080/3202/3005/18m_pohi_lisa4.pdf#.

Akerson, V. L., Buck, G. A., Donnelly, L. A., Nargund-Joshi, V., & Weiland, I. S. (2011). The importance of teaching and learning nature of science in the early childhood years. Journal of Science Education and Technology, 20(5), 537–549. https://doi.org/10.1007/s10956-011-9312-5

Akerson, V. L., & Hanuscin, D. L. (2007). Teaching nature of science through inquiry: Results of a 3-year professional development program. Journal of Research in Science Teaching, 44(5), 653–680. https://doi.org/10.1002/tea.20159

Al-Samarraie, H., & Hurmuzan, S. (2018). A review of brainstorming techniques in higher education. Thinking Skills and Creativity, 27, 78–91. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.12.002

Anderson, D., & Moeed, A. (2017). Working alongside scientists. Science & Education, 26(3), 271–298. https://doi.org/10.1007/s11191-017-9902-6

Bell, R. L., Matkins, J. J., & Gansneder, B. M. (2011). Impacts of contextual and explicit instruction on preservice elementary teachers’ understandings of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 48(4), 414–436. https://doi.org/10.1002/tea.20402

Chen, S. (2006). Views on science and education (VOSE) questionnaire. In Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching (Vol. 7, No. 2, pp. 1–19). The Education University of Hong Kong, Department of Science and Environmental Studies.

Clough, M. P., & Olson, J. K. (2008). Teaching and assessing the nature of science: An introduction. Science & Education, 17(2), 143–145. https://doi.org/10.1007/s11191-007-9083-9

Cofré, H., Núñez, P., Santibáñez, D., Pavez, J. M., Valencia, M., & Vergara, C. (2019). A critical review of students’ and teachers’ understandings of nature of science. Science & Education, 28(3), 205–248. https://doi.org/10.1007/s11191-019-00051-3

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Los Angeles: Sage publications.

Dogan, N., & Abd-El-Khalick, F. (2008). Turkish grade 10 students’ and science teachers’ conceptions of nature of science: A national study. Journal of Research in Science Teaching, 45(10), 1083–1112. https://doi.org/10.1002/tea.20243

Engelbrecht, J., & Tammiksaar, E. (2019). Teaduskorraldusest Eestis: minevik ja tulevik. Riigikogu toimetised, 40, 29–39.

Erduran, S., & Dagher, Z.R. (2014). Reconceptualizing nature of science for science education. In: Reconceptualizing the nature of science for science education. Contemporary trends and issues in science education, vol 43. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9057-4_1

Erits, A. (2008). Põhikooli lõpuklasside õpilaste arusaamad teaduse olemusest. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Fouad, K. E., Masters, H., & Akerson, V. L. (2015). Using history of science to teach nature of science to elementary students. Science & Education, 24(9), 1103–1140. https://doi.org/10.1007/s11191-015-9783-5

García-Carmona, A., & Acevedo-Díaz, J. A. (2018). The Nature of scientific practice and science education. Science & Education, 27(5), 435–455. https://doi.org/10.1007/s11191-018-9984-9

Habicht, T. (2019, 29. juuni). Kanada professor: teaduse põhialuseid peab õpetama lasteaias. Postimees, lk 20–21.

Haridus- ja teadusministeerium (2021). Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035. http://arhmus.tlu.ee/cgi-bin/epam?oid=121394.

Haridussõnastik (2014). https://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=klassi%C3%B5petaja&F=M&C06=en.

Holbrook, J., & Rannikmäe, M. (2007). The nature of science education for enhancing scientific literacy. International Journal of Science Education, 29(11), 1347–1362. https://doi.org/10.1080/09500690601007549

Kampourakis, K. (2016). The "general aspects" conceptualization as a pragmatic and effective means to introducing students to nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 53(5), 667–682. https://doi.org/10.1002/tea.21305

Karaman, A. (2018). Eliciting the views of prospective elementary and preschool teachers about the nature of science. European Journal of Educational Research, 7(1), 45–61. https://doi.org/10.12973/eu-jer.7.1.45

Khishfe, R. (2019). The transfer of nature of science understandings: A question of similarity and familiarity of contexts. International Journal of Science Education, 41(9), 1159–1180. https://doi.org/10.1080/09500693.2019.1596329

Khishfe, R., & Abd-El-Khalick, F. (2002). Influence of explicit and reflective versus implicit inquiry-oriented instruction on sixth graders’ views of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(7), 551–578. https://doi.org/10.1002/tea.10036

Kiely, M. E. (2021). Risks and benefits of vegan and vegetarian diets in children. Proceedings of the Nutrition Society, 80(2), 159–164. https://doi.org/10.1017/S002966512100001X

Klassiõpetaja (2022). https://ut.ee/et/oppekavad/klassiopetaja.

Lederman, N. G. (2007). Nature of science: past, present, and future. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 831–879). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Lederman, N. G., Lederman, J. S., & Antink, A. (2013). Nature of science and scientific inquiry as contexts for the learning of science and achievement of scientific literacy. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(3). https://ijemst.net/index.php/ijemst/article/view/19.

Lin, F., & Chan, C. K. K. (2018). Promoting elementary students’ epistemology of science through computer-supported knowledge-building discourse and epistemic reflection. International Journal of Science Education, 40(6), 668–687. https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1435923

Lukner, A. (2009). Õpetajate ja õpilaste arusaamad teaduse olemusest. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Malleus, E., Kikas, E., & Marken, T. (2017). Kindergarten and primary school children’s everyday, synthetic, and scientific concepts of clouds and rainfall. Research in Science Education, 47, 539–558. https://doi.org/10.1007/s11165-016-9516-z

Matkins, J. J., & Bell, R. L. (2007). Awakening the scientist inside: Global climate change and the nature of science in an elementary science methods course. Journal of Science Teacher Education, 18(2), 137–163. https://doi.org/10.1007/s10972-006-9033-4

McComas, W. F. (1998). The principal elements of the nature of science: Dispelling the myths. In The nature of science in science education (pp. 53–70). Springer, Dordrecht.

Mesci, G., & Schwartz, R. S. (2017). Changing preservice science teachers’ views of nature of science: Why some conceptions may be more easily altered than others. Research in Science Education, 47(2), 329–351. https://doi.org/10.1007/s11165-015-9503-9

National Research Council. (2013). Next generation science standards: For states, by states. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/18290

Parikh, M., Redfield, R., Wang, C., & Lautenslager, T. (2021). S1897 Miracle Mineral Solution: In no way a "miracle". Official journal of the American College of Gastroenterology ACG, 116, S832–S833.

Põhikooli riiklik õppekava. (2011). Riigi Teataja I, 08.03.2023, 5. https://www.riigiteataja.ee/akt/108032023005.

Rannikmäe, M., Holbrook, J., & Soobard, R. (2020). Social constructivism – Jerome Bruner. In Science Education in Theory and Practice (pp. 259–275). Springer, Cham.

Rannikmäe, A., & Rannikmäe, M. (2014). Teaduse olemus ja loodusainete õpetamine. M. Rannikmäe & R. Soobard (toim), Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis (lk 21‒32). Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Rannikmäe, A., Rannikmäe, M., & Holbrook, J. (2006). The nature of science as viewed by none-science undergraduate students. Journal of Baltic Science Education, 2, 77–85.

Rannikmäe, M., Soobard, R., Reiska, P., Rannikmäe, A., & Holbrook, J. (2017). Õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete muutus gümnaasiumiõpingute jooksul. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 5(1), 59–98. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.03

Salter, I., & Atkins, L. (2013). Student-generated scientific inquiry for elementary education undergraduates: Course development, outcomes and implications. Journal of Science Teacher Education, 24(1), 157–177. https://doi.org/10.1007/s10972-011-9250-3

Zaidi, M. B., & Flores-Romo, L. (2020). The growing threat of vaccine resistance: A global crisis. Current Treatment Options in Infectious Diseases, 12(2), 122–134. https://doi.org/10.1007/s40506-020-00219-4

Vaismoradi, M., & Snelgrove, S. (2019). Theme in qualitative content analysis and thematic analysis. Forum: Qualitative.

Valencia Narbona, M., Núñez Nieto, P., & Cofré Mardones, H. (2022). Understanding of nature of science (NOS) in pre-service teachers with different science content knowledge, before and after an intervention. International Journal of Science Education, 1–19. https://doi.org/10.1080/09500693.2022.2152294

Ward, G., & Haigh, M. (2017). Challenges and changes: Developing teachers’ and initial teacher education students’ understandings of the nature of science. Research in Science Education, 47(6), 1233–1254. https://doi.org/10.1007/s11165-016-9543-9

Wilson, K., & Keelan, J. (2013). Social media and the empowering of opponents of medical technologies: The case of anti-vaccinationism. Journal of Medical Internet Research, 15(5), e103. https://doi.org/10.2196/jmir.2409

Öberg, G., Campbell, A., Fox, J., Graves, M., Ivanochko, T., Matsuchi, L., Mouat, I., & Welsh, A. (2022). Teaching science as a process, not a set of facts. Science & Education, 31(3), 787–817. https://doi.org/10.1007/s11191-021-00253-8

Published

2023-10-22

How to Cite

Kikkas, A., Soobard, R., & Rannikmäe, M. (2023). Developing an understanding of the nature of science in preschool primary teachers. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 11(2), 68–97. https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.2.04

Issue

Section

Articles