Novice teachers’ perception of senior management support and its connection with involvement in school development and collegial co-operation

Authors

  • Eve Eisenschmidt
  • Epp Reiska
  • Tuuli Oder

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.07

Keywords:

novice teachers, school leader, collegial cooperation, involvement in school development, management support

Abstract

Artikli eesmärk on vaadelda, kuidas õpetajad tajuvad koostöise koolikultuuri aspekte esimesel ja viiendal tööaastal. Pikiuuringu raames täitsid Eesti esimese kutseaasta programmi läbinud õpetajad ankeedi kahel korral: esmalt siis, kui nad tööd alustasid (2004/2005. õa), ja teist korda siis, kui nad olid õpetajana töötanud viis aastat (2010). Valim koosnes kõigist 2004/2005. õppeaastal kutseaasta programmis osalenust. Vastas 107 inimest, kellest aga osa oli õpetajaametist loobunud (24) või lapsehoolduspuhkusel (29). Võimalik vastajate arv võinuks seega olla 76, küsimustiku täitis teist korda 54 õpetajat. Uuringus osalejatel paluti mõlemal korral samadele väidetele hinnanguid andes peegeldada koolikultuuri kolme aspekti: kaasatust, koostööd ja juhtkonna tuge. Selgus, et koolijuhi tugi on seotud õpetajate kaasamisega kooliarendusse, aga koostöö edendamise valdkonnas on juhtide toetus oluline vaid kooli sisekliima kujundamisel, mitte tööalase õppimise toetamisel. Julgus juhtkonnale ettepanekuid teha on seotud kooliarendusse kaasatusega, enda tundmisega kollektiivi täisväärtusliku liikmena ning tajutud juhtkonnapoolse toega.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alhija, F. N.-A., & Fresko, B. (2010). Socialization of new teachers: Does induction matter? Teaching and Teacher Education, 26(8), 1592–1597. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.06.010

Calderhead, J., & Shorrock, S. B. (1997). Understanding teacher education: Case studies in the professional development of beginning teachers. London: Falmer Press.

Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Steca, P. (2003). Efficacy beliefs as determinants of teachers’ job satisfaction. Journal of Educational Psychology, 95(4), 821–832. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.95.4.821

Cochran-Smith, M., & Lytle, S. (2003). Teacher learning communities. In J. W. Guthrie (Ed.), Encyclopaedia of education (7th ed., pp. 2461–2469). New York: Macmillan Publishers USA.

Consuegra, E., Engels, N., & Stryven, K. (2014). Beginning teachers’ experience of the workplace learning environment in alternative teacher certification programs: A mixed methods approach. Teaching and Teacher Education, 42, 79–88. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2014.05.001

Day, C., Sammons, P., Stobart, G., Kington, A., & Gu, Q. (2007). Teachers matter: Connecting work, lives and effectiveness. Berkshire: Open University Press.

Denison, D. R. (1996). What is the difference between organizational culture and organizational climate? A native’s point of view on a decade of paradigm wars. The Academy of Management Review, 21(3), 619–654. doi: http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1996.9702100310

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (2014). Tallinn: Eesti Koostöö Kogu. Külastatud aadressil https://hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf.

Eisenschmidt, E. (2006). Kutseaasta kui algaja õpetaja toetusprogrammi rakendamine Eestis (doktoritöö). Tallinn: Tallinna Ülikool. Külastatud aadressil http://e-ait.tlulib.ee/103/7/eisenschmidt_eve.pdf.

Eisenschmidt, E., Oder, T., & Reiska, E. (2013). The induction program – teachers’ experience after five years of practice. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 21(3), 241–257. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13611267.2013.827824

Fantilli, R. D., & McDougall, D. E. (2009). A study of novice teacher: Challenges and supports in the first years. Teaching and Teacher Education, 25(6), 814–825. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.021

Fullan, M. (1991). The new meaning of educational change. New York: Teachers College Press.

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional capital: Transforming teaching in every school. New York: Teacher College Press.

Haridusasutuse juhi kompetentsusmudel (2014). Külastatud aadressil http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/opetajakoolitus/haridusasutuse- juhi-kompetentsusmudel.

Harris, A., & Muijs, D. (2005). Improving schools through teacher leadership. Berkshire: Open University Press.

Hickman, G. R. (2012). Concepts of leadership in organizational change. In M. Preedy, N. Bennett, & C. Wise (Eds.), Educational leadership: Context, strategy and collaboration (pp. 67–82). Maidenhead: Open University Press. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781473915244.n6

Hord, S. M. (1997). Professional learning communities: Communities of continuous inquiry and improvement. Austin: Southwest Education Department. Retrieved from http://www.sedl.org/pubs/change34/plc-cha34.pdf.

Hulpia, H., & Devos, G. (2010). How distributed leadership can make a difference in teachers’ organizational commitment? A qualitative study. Teaching and Teacher Education, 26(3), 565–575. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2009.08.006

James, M., & McCormick, R. (2009). Teachers learning how to learn. Teaching and Teacher Education, 25(7), 973–982. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.023

Jõgi, A-L., Aus, K., & Kikas, E. (2014). Esimese klassi õpilaste matemaatikateadmiste arengu seosed klassiõpetajate võimekususkumuste ja tulemusootuste profiiliga. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 2(1), 50–66. doi: http://dx.doi.org/10.12697/eha.2014.2.1.03

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Korthagen, F. A. J. (1999). Linking reflection and technical competence: The logbook as an instrument in teacher education. European Journal of Teacher Education, 22(2–3), 191–207.

Kukemelk, H., Lillemaa, T., & Tondi, J. (2011). Teachers’ professional involvement in creating a general learning environment in Estonian schools. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 11, 47–51. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.01.031

Kyriacou, C. (2001). Teacher stress: Directions of future research. Educational Review, 53(1), 27–35. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00131910120033628

Lambson, D. (2010). Novice teachers learning through participation in a teacher study group. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1660–1668. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.06.017

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. doi: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Lindahl, R. (2006). The role of organizational climate and culture in the school improvement process: A review of the knowledge base. Retrieved from https://www.oercommons.org/courses/the-role-of-organizational-climate-andculture- in-the-school-improvement-process-a-review-of-the-knowledge-base.

Loogma, K., Ruus, V-R., Talts, L., & Poom-Valickis, K. (2009). Õpetaja professionaalsus ning tõhusama õpetamis- ja õppimiskeskkonna loomine. OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS tulemused. Tallinn: Tallinna Ülikooli haridusuuringute keskus. Külastatud aadressil http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/40808/Rahv_TALIS.pdf?sequence=1.

Louis, K. S., Marks, H. M., & Kruse, S. (1996). Teachers’ professional community in restructuring schools. American Educational Research Journal, 33(4), 757–798. doi: http://dx.doi.org/10.3102/00028312033004757

McLeskey, J., & Waldron, N. L. (2002). Professional development and inclusive schools: Reflections on effective practice. The Teacher Educator, 37(3), 159–172. doi: http://dx.doi.org/10.1080/08878730209555291

Meirink, J. A., Meijer, P. C., Verloop, N., & Bergen, T. C. M. (2009). Understanding teacher learning in secondary education: The relations of teacher activities to changed beliefs about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 25(1), 89–100. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2008.07.003

Meristo, M., & Eisenschmidt, E. (2014). Novice teachers’ perceptions of school climate and self- efficacy. International Journal of Educational Research, 67, 1–10. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2014.04.003

Militello, M., & Benham, M. K. P. (2010). "Sorting Out" collective leadership: How Q- methodology can be used to evaluate leadership development. The Leadership Quarterly, 21(4), 620–632. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.06.005

Moos, L. (2012). From successful school leadership towards distributed leadership. In M. Preedy, N. Bennett, & C. Wise (Eds.), Educational leadership: Context, strategy and collaboration. Maidenhead: Open University Press. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781473915244.n3

Muijs, D., & Harris, A. (2006). Teacher led school improvement: Teacher leadership in the UK. Teaching and Teacher Education, 22(8), 961–972. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2006.04.010

Nguni, S., Sleegers, P., & Denessen, E. (2006). Transformational and transactional leadership effects on teachers’ job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behavior in primary schools: The Tanzanian case. School Effectiveness and School Improvement, 17(2), 145–177. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09243450600565746

OECD (2013). TALIS 2013 results: An international perspective on teaching and learning. Paris: OECD Publishing. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264196261-en.

Pawan, F., & Ortloff, J. H. (2011). Sustaining collaboration: English-as-a-second-language, and content-area teachers. Teaching and Teacher Education, 27(2), 463–471. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.09.016

Riigikogu (2014). Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. Riigi Teataja I, 36. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410.

Rousseau, D. M. (1990). Assessing organizational culture: The case for multiple methods. In B. Schneider (Ed.), Organizational climate and culture (pp. 153–192). San Francisco: Jossey-Bass.

Sarv, E-S. (2008). Õpetaja ja kool õpilase arengu toetajana. Õpetaja enesest ja koolist. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organisation. New York: Doubleday.

Snoek, M. (2014). Developing teacher leadership and its impact in school. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Stokking, K. M., Leenders, F. J., De Jong, J., & Van Tartwijk, J. (2003). From student to teacher: Reducing practice shock and early dropout in the teaching profession. European Journal of Teacher Education, 26(3), 329–350. doi: http://dx.doi.org/10.1080/0261976032000128175

Stolp, S., & Smith, S. (1994). School culture and climate: The role of the leader. OSSC Bulletin. Eugene: Oregon School Study Council.

Supporting teacher competence development for better learning outcomes (2013). Retrieved from http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/teachercomp_en.pdf.

Taylor, M., Goeke, J., Klein, E., Onore, C., & Geist, K. (2011). Changing leadership: Teachers lead the way for schools that learn. Teaching and Teacher Education, 27(5), 920–929. doi: doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2011.03.003

Tuytens, M., & Devos, G. (2011). Stimulating professional learning through teacher evaluation: An impossible task for the school leader? Teaching and Teacher Education, 27(5), 891–899. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2011.02.004

Waldron, N. L., & McLeskey, J. (2010). Establishing a collaborative school culture through comprehensive school reform. Journal of Educational and Psychological Consultation, 20(1), 58–74. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10474410903535364

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press. doi: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Published

2015-04-30

How to Cite

Eisenschmidt, E., Reiska, E., & Oder, T. (2015). Novice teachers’ perception of senior management support and its connection with involvement in school development and collegial co-operation. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(1), 148–172. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.07

Issue

Section

Articles