Eessõna

  • Eve Eisenschmidt
  • Mervi Raudsaar
  • Urve Venesaar

Kokkuvõte

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbri teema on "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine põhikoolist kõrgkoolini". See erinumber on pisut tavapäratu, kuna kasvatusteadlastele lisaks on kaasatud ajakirja väljaandmisse ettevõtlusõppejõud ja majandusteadlased. Autorite hulgast leiab peale haridusvaldkonna eest põhiliselt vastutavate Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõudude ka õppejõude Tallinna Tehnikaülikoolist, Estonian Business Schoolist ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor. Eesmärk on neil aga ühine: käsitleda ettevõtte loomise või selle arendamise protsessi kompleksselt, juhtides tähelepanu vajadusele kujundada ettevõtlusõppe kaudu õppijate arusaama ettevõtjast ja ettevõtlikkusest (huvi, hoiakud, innovaatilisus), ettevõttest ja selle majandustegevuse eri külgedest, samuti ühiskonnast.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

Baron, R. A., & Shane, S. A. (2008). Entrepreneurship: A process perspective (2nd ed.). Cincinnati: Thomson South-Western.

European Commission (2018). Recommendation on key competences for lifelong learning. Retrieved from https://ec.europa.eu/education/initiatives/european-education-area/proposalcouncil-recommendation-key-competences-lifelong-learning_en.

Galbraith, J. K. (1967). The new industrial state. New Jersey: Princeton University Press.

Gümnaasiumi riiklik õppekava (2011). Riigi Teataja, RT I, 29.08.2014, 21. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021.

Kikas, E. (2015). Sissejuhatus üldpädevuste käsitlusse. E. Kikas & A. Toomela (toim.), Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine (lk 63−71). Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Kozlinska, I. (2016). Evaluation of the outcomes of entrepreneurship education revisited: Evidence from Estonia and Latvia (Doctoral dissertation). Tartu: University of Tartu.

Kõrgharidusstandard (2008). Riigi Teataja, RT I 2008, 57, 322. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13099603.

Landström, H. (2013). What makes entrepreneurship "interesting"? Learning from the past. Presentation on the ESU Conference, Lisbon, 22 August 2013.

Mack, O., Khare, A., Krämer, A., & Burgartz, T. (Eds.) (2016). Managing in a VUCA world. Cham et al.: Springer.

Paes, K., Raudsaar, M., & Mets, T. (2014). Ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest – Globaalse Ettevõtlusmonitooringu uuring Eestis. Riigikogu Toimetised, 29, 97–115.

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (2006). Riigi Teataja, RT I 2002, 20, 116. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/1008388.

Põhikooli riiklik õppekava (2011). Riigi Teataja, RT I, 14.01.2011, 1. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001.

Wiklund, J., Davidsson, P., Audretsch, D. B., & Karlsson, C. (2011). The future of entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 1–9. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00420.x

Õunapuu, K., & Ots, A. (2015). Ettevõtlikkuspädevus. E. Kikas & A. Toomela (toim.), Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine (lk 225−240). Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Avaldatud
2018-11-01
Kuis viidata
Eisenschmidt, E., Raudsaar, M., & Venesaar, U. (2018). Eessõna. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 1-11. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.01
Rubriik
Eessõna