Identifying developmental language disorders in bilingual children: a pilot study for developing an Estonian sentence repetition task

Authors

  • Marika Padrik
  • Virve-Anneli Vihman
  • Olga Fil

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.2.11

Keywords:

bilingual children, sentence repetition, developmental language disorder, assessment, Estonian, sentence structures

Abstract

Keelepuude märkamine kakskeelsetel lastel on keeruline: lapse raskusi põhjendatakse kakskeelsusega või kakskeelsele lapsele omast arengut peetakse keelepuudeks. Vaja on objektiivseid hindamisvahendeid. Uuringu eesmärk on selgitada välja lausemallid ja laused laste keeletöötlusvõimet hindava lausete järelekordamistesti jaoks. Testis sisalduvad laused peavad olema jõukohased kakskeelsetele lastele ning arvestama keelepuudega lastel eesti keeles avalduvaid eripäraseid raskusi. Valimi moodustasid 76 last vanuses 5.0–6.11, kes jagunesid nelja rühma: eakohase arenguga ükskeelsed (29), vene-eesti kakskeelsed (20), keelepuudega ükskeelsed (20), keelepuudega kakskeelsed (7). Prooviuuringu tulemusel valiti testi loomise järgmisse etappi 14 mallist 10 (igas 3–4 lauset). Lisaks annab artikkel õpetajatele kasulikku teavet 5–6aastaste kakskeelsete laste süntaktiliste oskuste kohta.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ågren, M., Granfeldt, J., & Thomas, A. (2014). Combined effects of age of onset and input on the development of different grammatical structures: A study of simultaneous and successive bilingual acquisition of French. Linguistic Approaches to Bilingualism, 4(4), 462–493. https://doi.org/10.1075/lab.4.4.03agr

Aid, M. (2008). 5–6-aastaste laste süntaktilised oskused [Teadusmagistritöö]. Tartu Ülikool, eripedagoogika osakond.

Almeida, L. de, Ferré, S., Morin, E., Prévost, P., Santos, C. dos, Tuller, L., Zebib, R., & Barthez, M.-A. (2017). Identification of bilingual children with Specific Language Impairment in France. Linguistic Approaches to Bilingualism, 7(3–4), 331–358. https://doi.org/10.1075/lab.15019.alm

Argus, R. (2008). Eesti keele muutemorfoloogia omandamine. Tallinna Ülikool.

Argus, R. (2009). The early development of case and number in Estonian. In M. D. Voeikova & U. Stephany (Eds.), Development of Nominal Inflection in First Language Acquisition: A Cross-Linguistic Perspective (Studies on Language Acquisition, 30) (p. 111–152). Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110217117.111

Armon-Lotem, S., Jong, J. de, & Meir, N. (2015). Assessing Multilingual Children: Disentangling Bilingualism from Language Impairment. Multilingual Matters.

Armon-Lotem, S., & Meir, N. (2016). Diagnostic accuracy of repetition tasks for the identification of specific language impairment (SLI) in bilingual children: Evidence from Russian and Hebrew. International Journal of Language & Communication Disorders, 51(6), 715–731. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12242

Baddeley, A. D. (2000). Short-term and working memory. The Oxford handbook of memory, 4, 77–92.

Bialystok, E., Luk, G., Peets, K. F., & Sujin, Y. A. N. G. (2010). Receptive vocabulary differences in monolingual and bilingual children. Bilingualism: Language and cognition, 13(4), 525–531. https://doi.org/10.1017/S1366728909990423

Boerma, T., & Blom, E. (2017). Assessment of bilingual children: What if testing both languages is not possible? Journal of Communication Disorders, 66, 65–76. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2017.04.001

Bome, C., & Vangen, I. K. (2017). The development and pilot of a Norwegian adaption to the language impairment testing in a multilingual setting sentence repetition tasks [Master’s thesis]. University of Bergen.

Dressler, W. U., Sommer-Lolei, S., Korecky-Kröll, K., Argus, R., Dabašinskienė, I., Kamandulytė-Merfeldienė, L., Ijäs, J. J., Kazakovskaya, V. V., Laalo, K., & Thomadaki, E. (2019). First-language acquisition of synthetic compounds in Estonian, Finnish, German, Greek, Lithuanian, Russian and Saami. Morphology, 29(3), 409–429. https://doi.org/10.1007/s11525-019-09339-0

Everitt, A., Hannaford, P., & Conti-Ramsden, G. (2013). Markers for persistent specific expressive language delay in 3–4-year-olds. International Journal of Language & Communication Disorders, 48(5), 534–553. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12028

Fil, O. (2021). Lausete järelekordamise testi väljatöötamine arengulise keelepuude määramiseks: Ükskeelsete ja eesti-vene kakskeelsete laste võrdlus [Magistritöö]. Tartu ülikool, haridusteaduste instituut. https://dspace.ut.ee/handle/10062/73201

Fleckstein, A., Prévost, P., Tuller, L., Sizaret, E., & Zebib, R. (2018). How to identify SLI in bilingual children: A study on sentence repetition in French. Language Acquisition, 25(1), 85–101. https://doi.org/10.1080/10489223.2016.1192635

Gathercole, V. C. M. (2007). Miami and North Wales, so far and yet so near: A constructivist account of morphosyntactic development in bilingual children. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(3), 224–247. https://doi.org/10.2167/beb442.0

Gathercole, V. C. M., & Hoff, E. (2007). Input and the acquisition of language: Three questions. Blackwell Handbook of Language Development (pp. 107–127). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470757833.ch6

Granlund, S., Kołak, J., Vihman, V.-A., Engelmann, F., Lieven, E., Pine, J., Theakston, A. & Ambridge, B. 2019. Language-general and language-specific phenomena in the acquisition of inflectional noun morphology: A cross-linguistic elicited-production study of Polish, Finnish and Estonian. Journal of Memory and Language, 107, 169–194. https://doi.org/10.1016/j.jml.2019.04.004

Hallap, M., & Padrik, M. (2019). Simultaanse kakskeelsusega 3-ja 4-aastaste laste grammatilised oskused eesti keeles. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 15, 35–52. https://doi.org/10.5128/ERYa15.03

Hallap, M., Padrik, M., & Raudik, S. (2014). Käändevormide kasutamise oskus eakohase arenguga vene-eesti kakskeelsetel ning spetsiifilise kõnearengu puudega ükskeelsetel lastel. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 10, 73–90. https://doi.org/10.5128/ERYa10.05

Hallap, M., Padrik, M., & Raudik, S. (2019). 3–4-aastaste laste kõnetest. Tartu Ülikool.

Haridussilm (2021). Külastatud aadressil https://www.haridussilm.ee/.

Haman, E., Łuniewska, M., & Pomiechowska, B. (2015). 8. Designing Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLTs) for bilingual preschool children. In Assessing Multilingual Children (pp. 196–240). Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781783093137-010

HEV õpilaste toetamine: Õppekorraldus ja tugiteenused. (2019). https://www.hm.ee/et/hariduslike-erivajadustega-opilaste-toetamine-oppekorraldus-ja-tugiteenused.

Hoff, E. (2015). Language development in bilingual children. In E. L. Bavin & L. R. Naigles (Eds.), The Cambridge Handbook of Child Language (2nd ed., pp. 483–503). Cambridge University Press.

Hoff, E., Core, C., Place, S., Rumiche, R., Señor, M., & Parra, M. (2012). Dual language exposure and early bilingual development. Journal of Child Language, 39(1), 1–27. https://doi.org/10.1017/S0305000910000759

Houwer, A. D. (2007). Parental language input patterns and children’s bilingual use. Applied Psycholinguistics, 28(3), 411–424. https://doi.org/10.1017/S0142716407070221

Jong, J. de. (2010). Notes on the nature of bilingual specific language impairment. Applied Psycholinguistics, 31(2), 273–277. https://doi.org/10.1017/S0142716409990415

Kohnert, K. (2010). Bilingual children with primary language impairment: Issues, evidence and implications for clinical actions. Journal of Communication Disorders, 43(6), 456–473. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2010.02.002

Kohnert, K., Ebert, K. D., & Pham, G. T. (2020). Language disorders in bilingual children and adults. Plural Publishing.

Komeili, M., & Marshall, C. R. (2013). Sentence repetition as a measure of morphosyntax in monolingual and bilingual children. Clinical Linguistics & Phonetics, 27(2), 152–162. https://doi.org/10.3109/02699206.2012.751625

Lange, B. P., Euler, H. A., & Zaretsky, E. (2016). Sex differences in language competence of 3- to 6-year-old children. Applied Psycholinguistics, 37(6), 1417–1438. https://doi.org/10.1017/S0142716415000624

Leonard, L. B. (2014). Children with specific language impairment. MIT Press.

Marinis, T., & Armon-Lotem, S. (2015). Sentence Repetition. In S. Armon-Lotem, J. de Jong, & N. Meir (Eds.), Assessing multilingual children: Disentangling bilingualism from Language Impairment (pp. 116–143). Multilingual Matters.

Marinis, T., Armon-Lotem, S., & Pontikas, G. (2017). Language impairment in bilingual children: State of the art 2017. Linguistic Approaches to Bilingualism, 7(3–4), 265–276. https://doi.org/10.1075/lab.00001.mar

Meir, N., Walters, J., & Armon-Lotem, S. (2016). Disentangling SLI and bilingualism using sentence repetition tasks: The impact of L1 and L2 properties. International Journal of Bilingualism, 20(4), 421–452. https://doi.org/10.1177/1367006915609240

Morgan, G. P., Restrepo, M. A., & Auza, A. (2013). Comparison of Spanish morphology in monolingual and Spanish–English bilingual children with and without language impairment. Bilingualism: Language and Cognition, 16(3), 578–596. https://doi.org/10.1017/S1366728912000697

Orgassa, A., & Weerman, F. (2008). Dutch gender in specific language impairment and second language acquisition. Second Language Research, 24(3), 333–364. https://doi.org/10.1177/0267658308090184

Padrik, M. (2010). Word-formation skill in Estonian children with specific language impairment [Doktoritöö]. Tartu Ülikool.

Padrik, M., Hallap, M., Aid, M., Mäll, R. (2013). 5–6-aastaste laste kõne test. Studium Publishers.

Padrik, M., Hallap, M., & Raudik, S. (2016). 3–4-aastaste eesti laste kõne grammatiline profiil. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4(2), 30–59. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.03

Paradis, J. (2010). The interface between bilingual development and specific language impairment. Applied psycholinguistics, 31(2), 227–252. https://doi.org/10.1017/S0142716409990373

Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. B. (2021). Dual language development & disorders: A handbook on bilingualism and second language learning (3rd ed). Paul H. Brookes Publishing Co.

Polišenská, K., Chiat, S., & Roy, P. (2015). Sentence repetition: What does the task measure? International Journal of Language & Communication Disorders, 50(1), 106–118. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12126

Raja, M., & Rants, M.-L. (2013). Kakskeelsete spetsiifilise kõnearengupuudega koolieelikute arengutaseme hindamine [Magistritöö], Tartu Ülikool, haridusteaduste instituut. https://dspace.ut.ee/handle/10062/31872

Rothweiler, M., Chilla, S., & Babur, E. (2010). Specific language impairment in Turkish: Evidence from case morphology in Turkish–German successive bilinguals. Clinical Linguistics & Phonetics, 24(7), 540–555. https://doi.org/10.3109/02699200903545328

Scharff Rethfeldt, W., McNeilly, L., Abutbul-Oz, H., Blumenthal, M., Garcia de Goulart, B., Hunt, E., Laasonen, M. R., Levey, S., Meir, N., Moonsamy, S., Mophosho, M., Salameh, E.-K., Smolander, S., Taiebine, M., Thordardottir, E. (2020). Common Questions by Speech and Language Therapists / Speech-Language Pathologists about Bilingual / Multilingual Children and Informed, Evidence-based Answers. https://ialpasoc.info/wp-content/uploads/2017/10/Common-Questions-by-SLT-SLP-about-Bilingual-Multilingual-Children-and-Informed-Evidence-based-Answers_2020.pdf.

Tereštšuk, V. (2022). Lausete järelekordamise testi väljatöötamine arengulise keelepuude määramiseks: vene-eesti kakskeelsete ja keelepuudega eestikeelsete laste võrdlus [Magistritöö], Tartu Ülikool, haridusteaduste instituut.

Thordardottir, E. (2019). Amount trumps timing in bilingual vocabulary acquisition: Effects of input in simultaneous and sequential school-age bilinguals. International Journal of Bilingualism, 23(1), 236–255. https://doi.org/10.1177/1367006917722418

Thordardottir, E., Grüter, T., & Paradis, J. (2014). The typical development of simultaneous bilinguals. Input and Experience in Bilingual Development, 13, 141–160. https://doi.org/10.1075/tilar.13.08tho

Thordardottir, E., Rothenberg, A., Rivard, M.-E., & Naves, R. (2006). Bilingual assessment: Can overall proficiency be estimated from separate measurement of two languages? Journal of Multilingual Communication Disorders, 4(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/14769670500215647

Tomas, E., & Vissers, C. (2019). Behind the scenes of developmental language disorder: Time to call neuropsychology back on stage. Frontiers in Human Neuroscience, 12. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00517

Torn-Leesik, R., & Vija, M. (2012). Acquisition of the Impersonal Voice by an Estonian Child. Journal of Baltic Studies, 43(2), 251–271. https://doi.org/10.1080/01629778.2012.674799

Unsworth, S. (2013). Current Issues in Multilingual First Language Acquisition. Annual Review of Applied Linguistics, 33, 21–50. https://doi.org/10.1017/S0267190513000044

Valk, A., & Selliov, R. (2018). Lühianalüüs alusharidusest: Osalus, kasulikkus, keelsus. https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/alusharidusvtk_analyys.docx.pdf.

Vinther, T. (2002). Elicited imitation:a brief overview. International Journal of Applied Linguistics, 12(1), 54–73. https://doi.org/10.1111/1473-4192.00024

Voitk, R. (2021). Lausete järelekordamise testi väljatöötamine arengulise keelepuude määramiseks veneeesti kakskeelsetel lastel [Magistritöö], Tartu ülikool, haridusteaduste instituut. http://hdl.handle.net/10062/73343.

Published

2022-11-01

How to Cite

Padrik, M., Vihman, V.-A., & Fil, O. (2022). Identifying developmental language disorders in bilingual children: a pilot study for developing an Estonian sentence repetition task. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 10(2), 305–333. https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.2.11

Issue

Section

Articles