Preface

Authors

  • Kristi Kõiv
  • Jaan Kõrgesaar
  • Mare Leino
  • Tiiu Tammemäe

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.01

Abstract

Eesti Haridusteaduste Ajakirja neljanda erinumbri teemaks on hariduslikud erivajadused ja käitumisprobleemid. Ühelt poolt käsitletakse katusteema "hariduslike erivajadustega laste kaasamine" all valdkondi kõnepuudest andekuseni. Teiselt poolt analüüsitakse käitumisprobleeme, märksõnadeks on "kiusamine" ja "tõenduspõhine sekkumine". Erinumbri artiklid aitavad avardada nii kaasava hariduse kui ka tõenduspõhise sekkumise temaatikat kiusamise vallas (Eesti ja muu maailma) uurimustele tuginedes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

<p>Ainscow, M., Booth, T., &amp; Dyson, A. (2006). <em>Improving schools, developing inclusion</em>. London: Routledge.</p><p><em>Eesti elukestva õppe strateegia 2020</em> (2014). Tallinn: Haridus- ja Teadusministeerium. Külastatud aadressil <a href="https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf">https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf</a>.</p><p><em>Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsioon</em> (2013). Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium. Külastatud aadressil <a href="http://erut3m.havike.eenet.ee/hev/wp-content/uploads/2014/02/HEV-%C3%B5oilaste-%C3%B5ppekorralduse-kontseptsioon.pdf">http://erut3m.havike.eenet.ee/hev/wp-content/uploads/2014/02/HEV-%C3%B5oilaste-%C3%B5ppekorralduse-kontseptsioon.pdf</a>.</p><p>Jahnukainen, M. (2001). Social exclusion and dropping out of education. In J. Visser, H. Daniels, &amp; T. Cole (Eds.), <em>Emotional and behavioural difficulties in mainstream schools</em> (pp. 1–12). Amsterdam: JAI An Imprint of Elsever Sience. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/S1479-3636(01)80003-9">http://dx.doi.org/10.1016/S1479-3636(01)80003-9</a></p><p>Karlep, K. (2015). <em>Kaasamisega kaasnevad probleemid</em>. Eripedagoogika, 46, 40–74.</p><p>Monks, C. P., &amp; Coyne, I. (Eds.) (2011). <em>Bullying in different context</em>. Cambridge: Cambridge University Press.</p><p><em>Noorte vaated kaasavale haridusele. Euroopa noorteparlamendi istung. Brüssel, november 2011 </em>(2012). Odense: Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuur.</p><p>Orgla, K. (2004). Õpetajate arvamusi andeka lapse arendamise vajadustest ja võimalustest koolis. U. Kala, I. Kraav, T. Pedastsaar, L. Talts, &amp; K. Poom-Valickis (toim.), <em>Võimalus ja paratamatus olla õppija </em>(lk 119–124). Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool.</p><p>Paat, G., Kaarna, R., &amp; Aaviksoo, A. (2011). <em>Meditsiiniliste erivajadustega laste üldhariduse korralduse analüüs. Lõpparuanne. </em>Tallinn: Poliitikauuringute Keskus PRAXIS.</p><p>Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (2010). <em>Riigi Teataja I 2010, 41, 240</em>. Külastatud aadressil <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410">https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410</a>.</p><p>Smith, P. K., Morita, J., Junger-Tas, D., Olweus, D., Catalano, R., &amp; Slee, P. T. (Eds.) (1999). <em>The nature of school bullying: A cross-national perspective</em>. London: Routledge.</p><p>Tammemäe, T. (2009). <em>Kahe- ja kolmeaastaste eesti laste kõne arengu tase Reynelli ja HYKS testi põhjal ning selle seosed koduse kasvukeskkonna teguritega </em>(doktoritöö). Tallinna Ülikool, Tallinn.</p><p>Ttofi, M., &amp; Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review.<em> Journal of Experimental Criminology, 7</em>(1), 27–56. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1007/s11292-010-9109-1">http://dx.doi.org/10.1007/s11292-010-9109-1</a></p><p>Unt, I. (2005). <em>Andekas laps: raamat õpetajale ja lapsevanemale</em>. Tallinn: Koolibri.</p><p>Van de Putte, I., &amp; De Schauwer, E. (2013). "Becoming a different teacher…" Teacher’s perspective on inclusive education. <em>Transylvanian Journal of Psychology, Special Issue, </em>245–263.</p><p><em>Viis põhisõnumit kaasava hariduse kohta</em>. Teooria rakendamine praktikas (2014). Odense: Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuur.</p>

Published

2016-10-23

How to Cite

Kõiv, K., Kõrgesaar, J., Leino, M., & Tammemäe, T. (2016). Preface. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(2), 1–7. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.01

Issue

Section

Preface