A longitudinal study of the development of the professional identity of student teachers

Authors

  • Katrin Poom-Valickis
  • Erika Löfström

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.1.10

Keywords:

teacher education, identity, professional identity

Abstract

Artiklis antakse ülevaade viieaastase pikiuuringu tulemustest, keskendudes uuringus osalenud üliõpilastega õpetajakoolituse lõpus tehtud intervjuudele (N = 13). Artiklis otsitakse vastust küsimustele, kuidas õpetajakoolituse lõpetanud tudengid interpreteerivad enda õpetaja identiteedi kujunemist õpingute kaudu; milline on see õpetaja identiteet, mille poole soovitakse püüelda, lähtudes õpetaja ideaalist; ning millised on need põhitegurid, mis on mõjutanud tulevase õpetaja arusaamu õpingute käigus. Mittestruktureeritud intervjuus kasutati taustinfona ja intervjueeritavate mälutugedena nende poolt kolmel õpinguaastal kirja pandud metafoore õpetaja rolli kohta ning küsimustiku abil kogutud infot. Intervjuudest ja varasematest küsitlustest saadud info kõrvutamine ning analüüs võimaldavad paremini mõista aspekte, mis mõjutavad tulevaste õpetajate professionaalse identiteedi kujunemist. Tulemuste põhjal võib öelda, et õpetajakoolitust alustatakse naiivse ettekujutusega õpetaja tööst, lähtudes isiklikust varasemast koolikogemusest. Aine- ja klassiõpetajad väärtustavad õpetaja ideaali kirjeldamisel eri aspekte. Arusaamad õpetaja tööst ja rollist muutuvad õpingute jooksul komplekssemaks, õpetajakoolituse lõpus väärtustatakse enim pedagoogilist asjatundlikkust. Kõige tugevamalt mõjutab tulevase õpetaja arusaamu aga pedagoogiline praktika. Uurimuse tulemused võimaldavad paremini mõista algajate õpetajate arengut õpingute jooksul ning annavad viiteid õpetajate koolitajatele, kuidas tõhusamalt toetada professionaalse identiteedi kujunemist kui üht olulist aspekti õpetajahariduse omandamisel.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akkerman, S. F., & Meijer, P. C. (2011). A dialogical approach to conceptualizing teacher identity. Teaching and Teacher Education, 27(2), 308–319. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.013

Alger, C. L. (2009). Secondary teachers’ conceptual metaphors of teaching and learn­ ing: Changes over the career span. Teaching and Teacher Education, 25(5), 743– 751. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2008.10.004

Anspal, T., Eisenschmidt, E., & Löfström, E. (2012). Finding myself as a teacher – exploring the shaping of teacher identities through student teachers’ narratives. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 18(2), 197–216. http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2012.632268

Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher education. Cambridge Jour­ nal of Education, 39(2), 175–189. http://dx.doi.org/10.1080/03057640902902252

Beauchamp, C., & Thomas, L. (2010). Reflecting on an ideal: Student teachers envi­ sion a future identity. Reflective Practice, 11(5), 631–643. http://dx.doi.org/10.1080/14623943.2010.516975

Beijaard, D. (1995). Teachers’ prior experiences and actual perceptions of pro­ fessional identity. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 1(2), 281–294. http://dx.doi.org/10.1080/1354060950010209

Beijaard, D., Meijer, P., & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teach­ ers’ professional identity. Teaching and Teacher Education, 20(2), 107–128. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2003.07.001

Beijaard, D., Verloop, N., & Vermunt, J. D. (2000). Teachers’ perceptions of profes­ sional identity: An exploratory study from a personal knowledge perspective. Teaching and Teacher Education, 16(7), 749–764. http://dx.doi.org/10.1016/S0742­051X(00)00023­8

Berliner, D. (1987). Ways of thinking about students and classrooms by more and less experienced teachers. In J. Calderhead (Ed.), Exploring teachers’ thinking (pp. 60–83). London: Cassell.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bullough, R. V., Jr. (1991). Exploring personal teaching metaphors in preservice teacher education. Journal of Teacher Education, 42(1), 43–51. http://dx.doi.org/10.1177/002248719104200107

Calderhead, J. (1996). Teachers: Beliefs and knowledge. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of Educational Psychology (pp. 709–725). New York: McMillan.

Day, C., Kington, A., Stobart, G., & Sammons, P. (2006). The personal and profes­ sional selves of teachers: Stable and unstable identities. British Educational Research Journal, 32(4), 601–616. http://dx.doi.org/10.1080/01411920600775316

De Ruyter, D., & Conroy, J. (2002). The formation of identity: The importance of ideals. Oxford Review of Education, 28(4), 509–522. http://dx.doi.org/10.1080/0305498022000013643

Flores, M. A., & Day, C. (2006). Context which shape and reshape new teachers’ iden­ tities: A multi­perspective study. Teaching and Teacher Education, 22(2), 219–232. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2005.09.002

Freese, A. R. (2006). Reframing one’s teaching: Discovering our teacher selves through reflection and inquiry. Teaching and Teacher Education, 22(1), 110–119. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2005.07.003

Furlong, C. (2013). The teacher I wish to be: Exploring the influence of life histories on student teacher idealised identities. European Journal of Teacher Education, 36(1), 68–83. http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2012.678486

Haamer, A. (2012). Ideaalide kaudu professionaalse identiteedini. Acta semiotica Estica, IX, 201–225.

Joram, E., & Gabriele, A. J. (1998). Preservice teachers’ prior beliefs: Transforming obstacles into opportunities. Teaching and Teacher Education, 14(2), 175–191. http://dx.doi.org/10.1016/S0742­051X(97)00035­8

Kagan, D. M. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review of Educational Research, 62(2), 129–169. http://dx.doi.org/10.3102/00346543062002129

Karm, M. (2007). Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võima­ lused (Doktoriväitekiri). Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tallinn.

Kelchtermans, G., & Vandenberghe, R. (1994). Teachers’ professional develop­ ment: A biographical perspective. Journal of Curriculum Studies, 26(1), 45–62. http://dx.doi.org/10.1080/0022027940260103

Korthagen, F. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1), 77–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2003.10.002

Korthagen, F., & Vasalos, A.(2005). Levels in reflection: Core reflection as a means to enhance professional growth. Teachers and Teaching, 11(1), 47–71. http://dx.doi.org/10.1080/1354060042000337093

Lauriala, A., & Kukkonen, M. (2005). Ammatillisen identiteeti rakentuminen harjoittelusituaatioissa. In P. Väisänen & P. Atjonen (Eds.), Kohtaamisia ja kasvun paikkoja opetusharjoittelussa:Vuoropuhelua ohjauksen kehittämisestä. Suomen harjoittelukoulujen vuosikirja 3 (pp. 91–107). Joensuu: Joensuun Yliopistopaino.

Leavy, A. M., McSorley, F. A., & Bote, L. A. (2007). An examination of what meta­ phor construction reveals about the evolution of preservice teachers’ beliefs about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 23(7), 1217–1233. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2006.07.016

Leijen, Ä., & Kullasepp, K. (2013). All roads lead to Rome: Developmental trajecto­ ries of student teachers’ professional and personal identity development. Journal of Constructivist Psychology, 26(2), 104–114. http://dx.doi.org/10.1080/10720537.2013.759023

Lortie, D. (1975). Schoolteacher: A sociological study. Chicago: University of Chicago Press.

Loughran, J., & Berry, A. (2005). Modelling by teacher educators. Teaching and Teacher Education, 21(2), 193–203. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2004.12.005

Löfström, E., Anspal, T., Hannula, M. S., & Poom­Valickis, K. (2010a). Metaphors about ’the teacher’: Gendered, discipline­specific and persistent? In J. Mikk, M. Veisson, & P. Luik (Eds.), Teacher’s personality and professionalism. Estonian Studies in Education (Vol. 2, pp. 105–122). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Löfström, E., & Poom­Valickis, K. (2013). Beliefs about teaching: Persistent or malleable? A longitudinal study of prospective student teachers’ beliefs. Teaching and Teacher Education, 35, 104–113. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2013.06.004

Löfström, E., Poom­Valickis, K., Hannula, M. S., & Mathews, S. (2010b). Supporting emerging teacher identities: Can we identify teacher potential among students? European Journal of Teacher Education, 33(2), 167–184. http://dx.doi.org/10.1080/02619761003631831

Martínez, M. A., Sauleda, N., & Huber, G. L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 17(8), 965–977. http://dx.doi.org/10.1016/S0742­051X(01)00043­9

McAlpine, L., & Weston, C. (2002). Reflection: Improving teaching and students learning. In N. Hativa & P. Goodyear (Eds.), Teacher thinking, beliefs and knowledge in higher education (pp. 59–77). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. http://dx.doi.org/10.1007/978­94­010­0593­7_4

Pajares, F. M. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Reserch, 62(3), 307–332. http://dx.doi.org/10.3102/00346543062003307

Pillen, M. T., Brok, D. P. J., & Beijaard, D. (2013). Profiles and change in beginning teachers’ professional identity tensions. Teaching and Teacher Education, 34, 86–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2013.04.003

Pinnegar, S., Mangelson, J., Reed, M., & Groves, S. (2011). Exploring preservice teachers’ metaphor plotlines. Teaching and Teacher Education, 27(3), 639–647. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.11.002

Poom­Valickis, K. (2008). Novice teachers’ professional development across their induc­ tion year (Doctoral dissertation). Tallinn University, Tallinn.

Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In

J. Sikula (Ed.), Handbook of research on teacher education (pp. 102–119). New York: McMillan.

Saban, A. (2004). Prospective classroom teachers’ metaphorical images of selves and comparing them to those they have of their elementary and cooperating teachers. International Journal of Educational Development, 24(6), 617–635. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2004.03.003

Saban, A. (2010). Prospective teachers’ metaphorical conceptualizations of learner. Teaching and Teacher Education, 26(2), 290–305. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2009.03.017

Smagorinsky, P., Cook, L. S., Moore, C., Jackson, A. Y., & Fry, P. G. (2004). Tensions in learning to teach: Accommodation and the development of a teaching identity. Journal of Teacher Education, 55(1), 8–24. http://dx.doi.org/10.1177/0022487103260067

Smyth, J. (1989). Developing and sustaining critical reflection in teacher education. Journal of Teacher Education, 40(2), 2–9. http://dx.doi.org/10.1177/002248718904000202

Thomas, L., & Beauchamp, C. (2007). Learning to live well as teachers in changing world: Insights into developing a professional identity in teacher education. Jour­ nal of Educational Thought, 41(3), 229–243.

Thomas, L., & Beauchamp, C. (2011). Understanding new teachers’ professional iden­ tities through metaphor. Teaching and Teacher Education, 27(4), 762–769. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.12.007

Timoštšuk, I., & Ugaste, A. (2010). Student teachers’ professional identity. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1563–1570. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.06.008

Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54(2), 143–178. http://dx.doi.org/10.3102/00346543054002143

Published

2014-05-01

How to Cite

Poom-Valickis, K., & Löfström, E. (2014). A longitudinal study of the development of the professional identity of student teachers. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(1), 241–271. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.1.10

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)