The identity of young academics at the University of Tartu, in the light of neoliberal controls

Authors

  • Kadri Steinbach
  • Ragne Kõuts-Klemm
  • Marvi Remmik

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.1.08

Keywords:

higher education, neoliberalism, professional identity, performance indicators

Abstract

Viimastel kümnenditel on uurijate tähelepanu keskpunktis olnud neoliberaalne pööre kõrghariduses, mille olulisemate ilmingutena nähakse orienteerumist "turu" nõuetele, tudengite muutumist klientideks, projektipõhisust. Neoliberaalne pööre mõjutab ka õppejõudude ametialast enesemääratlust, mille üheks tulemuseks on mõõdikute rolli suurenemine õppejõu töö hindamisel. Artikli eesmärk on analüüsida, millist tähendust omistavad õppejõud mõõdikutele oma ametialase enesemääratluse eri tasanditel: individuaalsel, organisatoorsel ning riigi tasandil. Selleks tehti poolstruktureeritud intervjuud Tartu Ülikooli alla 40-aastaste kaasprofessoritega. Intervjuud näitasid, et õppejõud tajuvad teravalt mõõdikute mõju – individuaalsel tasandil tekitab see pingeid ning stressi, organisatsiooni tasandil on probleemiks lineaarne karjäärimudel ja liigne ühtlustamine ning riigi tasandil kõrghariduse rahastusega kaasnev probleemistik.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aava, K., & Mets-Alunurm, K. (2020, 20. november). Uusliberaalne kapitalism ja akadeemia. Sirp. Külastatud aadressil https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/uusliberaalne-kapitalism-ja-akadeemia/.

Aavik, K. (2017, 1. september). Mis on neoliberaalne ülikool? Sirp. Külastatud aadressil https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/mis-on-neoliberaalne-ulikool/.

Aavik, K. (2018, 27. aprill). Neoliberaalne vampiirülikool. Sirp. Külastatud aadressil https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/neoliberaalne-vampiirulikool/.

Akadeemiliste töötajate ametijuhendid (2021). Tartu Ülikool.

Alumäe, T, Tilk, O., & Asadullah (2018). Advanced rich transcription system for Estonian speech. Baltic HLT.

Archer, L. (2008). The new neoliberal subjects? Young/er academics’ constructions of professional identity. Journal of Education Policy, 23(3), 265–285. https://doi.org/10.1080/02680930701754047

Berg, L. D., Huijbens, E. H., & Larsen, H. G. (2016). Producing anxiety in the neoliberal university. The Canadian Geographer / Le Géographe canadien, 60, 168–180. https://doi.org/10.1111/cag.12261

Beijaard, D., Verloop, N., & Vermunt, J. D. (2000). Teachers’ perceptions of professional identity: An exploratory study from a personal knowledge perspective. Teaching and Teacher Education, 16(7), 749–764. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(00)00023-8

Billot, J. (2010). The imagined and the real: Identifying the tensions for academic identity. Higher Education Research & Development, 29(6), 709–721. https://doi.org/10.1080/07294360.2010.487201

Bourdieu, P. (1998, December). The essence of neoliberalism (transl. by J. Shapiro). La monde diplomatique. Külastatud aadressil https://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu.

Braun, V., & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Briggs, A. R. (2007). Exploring professional identities: middle leadership in further education colleges. School Leadership and Management, 27(5), 471–485. https://doi.org/10.1080/13632430701606152

Broucker B., De Wit K. (2015) New Public Management in Higher Education. Huisman J., de Boer H., Dill D. D., Souto-Otero M (Ed.) The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance (pp. 57–75). London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-137-45617-5_4

Country sheets: public funding observatory (2021). European University Association.

Davis, D. A. (2015). Constructing fear in academia: Neoliberal practices at a public college. Hyatt, S. B., Shear, B. W., & Wright, S. (Eds.). Learning Under Neoliberalism: Ethnographies of Governance in Higher Education Vol. 1 (pp. 151–177), Berghahn Books.

Djerasimovic, S., & Villani, M. (2020). Constructing academic identity in the European higher education space: Experiences of early career educational researchers. European Educational Research Journal, 19(3), 247–268. https://doi.org/10.1177/1474904119867186

Eesti Teadusagentuur (2020). ETAGi riiklike uurimistoetuste 2020. aasta kokkuvõte. Külastatud aadressil https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/12/PUT2021-taotlusvooru-kokkuvõte.pdf.

Ehala, M. (2018, 22. juuni). Mis identiteet õigupoolest ikkagi on? Sirp. Külastatud aadressil https://sirp.ee/s1-artiklid/varia/mis-identiteet-oigupoolest-ikkagi-on/.

Eurostat (2018). Classroom teachers and academic staff by education level, programme orientation, sex and age groups. Data table EDUC_UOE_PERP01. Külastatud aadressil https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDUC_UOE_PERP01__custom_1009321/default/table?lang=en.

Gibbs, P. (2011) An Aristotelian model for ethical higher education marketing: The role of practical wisdom. Journal of Marketing for Higher Education, 21(2), 203–214. https://doi.org/10.1080/08841241.2011.623732

Grauberg, E. (2020, 20. november). Kõrgharidus mcdonaldiseerumise tuultes. Sirp. Külastatud aadressil https://sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/korgharidus-mcdonaldiseerumise-tuultes.

Haamer, A., Lepp, L., & Reva, E. (2012). The dynamics of professional identity of university teachers: Reflecting on the ideal university teacher. Studies for the Learning Society, 2(2-3), 110. https://doi.org/10.2478/v10240-012-0010-5

Hakala, J. (2009). The future of the academic calling? Junior researchers in the entrepreneurial university. Higher Education, 57(2), 173. https://doi.org/10.1007/s10734-008-9140-6

Haridus- ja teadusministeerium (2017). Uus rahastamismudel. Külastatud aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files/uus_rahastamismudel_0.jpg.

Haywood, H., Jenkins, R., & Molesworth, M. (2010). A degree will make all your dreams come true: Higher education as the management of consumer desires (pp. 197–209). Molesworth, M., Scullion, R., & Nixon, E. (Eds.). The marketisation of higher education and the student as consumer. Routledge.

Henkel, M. (2005). Academic identity and autonomy in a changing policy environment. Higher Education, 49, 155–176. https://doi.org/10.1007/s10734-004-2919-1

Jauhiainen, A., Jauhiainen, A., & Laiho, A. (2009). The dilemmas of the ‘efficiency university’ policy and the everyday life of university teachers. Teaching in Higher Education, 14(4), 417–428. https://doi.org/10.1080/13562510903050186

Kumar, R., & Hill, D. (2008). Neoliberal capitalism and education. Hill, D., & Kumar, R. (Eds.). Global neoliberalism and education and its consequences (pp. 1–11). Routledge.

Laiho, A., Jauhiainen, A., & Jauhiainen, A. (2020). Being a teacher in a managerial university: academic teacher identity. Teaching in Higher Education, 1–18. https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1716711

Levidow, L. (2005). Neoliberal agendas for higher education. Saad-Filho, A., & Johnston (Ed.). Neoliberalism: a critical reader (pp. 156–163), Chicago: University of Chicago Press.

MacLeod, A., Cameron, P., Ajjawi, R., Kits, O., & Tummons, J. (2019). Actor-network theory and ethnography: Sociomaterial approaches to researching medical education. Perspectives on Medical Education, 8, 177–186. https://doi.org/10.1007/s40037-019-0513-6

Maringe, F., & Gibbs, P. (2009). Marketing higher education. Theory and practice. Berkshire: Open University Press.

Molesworth, M., Scullion, R., & Nixon, E. (Eds.). (2010). The marketisation of higher education. Routledge.

Mägi, E., Koppel, K., Kõiv, K., Kindsiko, E., & Beerkens, M. (2019). Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas. Lõpparuanne. Tartu: Tartu Ülikool ja Mõttekoda Praxis.

Nicolini D. (2012) Practice theory, work, and organization: An introduction. Oxford: Oxford University Press.

Nixon, E., Scullion, R., & Hearn, R. (2018). Her majesty the student: Marketised higher education and the narcissistic (dis)satisfactions of the student-consumer. Studies in Higher Education, 43(6), 927–943. https://doi.org/10.1080/03075079.2016.1196353

Olssen, M., & Peters, M. A. (2005). Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. Journal of Education Policy, 20(3), 313–345. https://doi.org/10.1080/02680930500108718

Remmik, M., Karm, M., & Lepp, L. (2013). Learning and developing as a university teacher: Narratives of early career academics in Estonia. European Educational Research Journal, 12(3), 330–341. https://doi.org/10.2304/eerj.2013.12.3.330

Reva, E., & Remmik, M. (2020). Erialane hübriididentiteet praktikute-õppejõudude arusaamades. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(2), 111–137. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.05

Riigikontroll (2019). Audit: kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused. Riigikontrolli aruanne Riigikogule.

Ross, S., Savage, L., & Watson, J. (2020). University Teachers and Resistance in the Neoliberal University. Labor Studies Journal, 45(3), 227–249. https://doi.org/10.1177/0160449X19883342

Sarv, A. (2013). Õppejõu eneserefleksioon ja professionaalne identiteet. Tartu: Tartu Ülikool

Seema, R., Udam, M., Mattisen, H., & Lauri, L. (2017). The perceived impact of external evaluation: The system, organisation and individual levels. Estonian case. Higher Education, 73(1), 79−95. https://doi.org/10.1007/s10734-016-0001-4

Shore, C. (2010). Beyond the multiversity: Neoliberalism and the rise of the schizophrenic university. Social Anthropology, 18(1), 15–29. https://doi.org/10.1111/j.1469-8676.2009.00094.x

Talviste, E. (2020, 11. detsember). Õpetamine ja humanitaaria kui valed erialad. Sirp. Külastatud aadressil https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/opetamine-jahumanitaaria-kui-valed-erialad/.

Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord (2020). Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/109102020013.

Winter, R. (2009). Academic manager or managed academic? Academic identity schisms in higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, 31(2), 121–131. https://doi.org/10.1080/13600800902825835

Õppejõudude ja teadustöötajate atesteerimise kord (2016) Tartu Ülikool.

Ylijoki, O. H., & Henriksson, L. (2017). Tribal, proletarian and entrepreneurial career stories: Junior academics as a case in point. Studies in Higher Education, 42(7), 1292–1308. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1092129

Ylijoki, O. H., & Ursin, J. (2015). High-flyers and underdogs: The polarisation of Finnish academic identities. Evans, L., & Nixon, J. (Eds.), Academic identities in higher education: the changing European landscape (pp. 187–202). Bloomsbury Publishing.

Published

2022-05-01

How to Cite

Steinbach, K., Kõuts-Klemm, R., & Remmik, M. (2022). The identity of young academics at the University of Tartu, in the light of neoliberal controls. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 10(1), 171–197. https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.1.08

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)