Eessõna

  • Merle Taimalu
  • Astra Schults
  • Kristi Vinter-Nemvalts

Kokkuvõte

Eesti Haridusteaduste Ajakirja kolmandas vabanumbris esitatakse läbilõige meie hariduselu olulistest teemadest õpetajate ja õppijate silme läbi. Välisautor Michele Knobel annab analüütilise ülevaate remiksimist, kirjaoskust ja loovust käsitlevast teaduskirjandusest, lõimides uudsel ja põneval viisil eri teemasid. Teised artiklid võib tinglikult jagada kolme teemaplokki. Esimeses räägivad õpetajad eesmärkidest, kolleegide koostööst ja tundlike teemade õpetamisest ajalootunnis. Teise plokki koondunud artiklites käsitletakse ajast aega aktuaalseid teemasid: kiusamist koolis, haridustee poolelijätmist ja erivajadustega õppijate märkamist. Kolmandas plokis keskenduvad autorid kõrghariduses toimuvale, tundes muret väljundipõhise õppe eesmärkide saavutamise pärast ja uurides õpianalüütika võimalusi. Ajakirja lõpus tutvustatakse kaht värskelt ilmunud raamatut kaasava hariduse valdkonnast: kauaoodatud uut kõrgkooliõpikut logopeedidele ja David Mitchelli teost inimeste mitmekesisusest.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.

Viited

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (2014). Tallinn: Haridus- ja Teadusministeerium. Külastatud aadressil https://www.hm.ee/et/elukestva-oppe-strateegia-2020.

Ferrari, A., Cachia, R., & Punie, Y. (2009). Innovation and creativity in education and training in the EU member states: Fostering creative learning and supporting innovative teaching. Literature review on innovation and creativity in E &T in the EU member states (ICEAC). Seville: European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). Retrieved from ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/JRC52374_TN.pdf.

Kutsestandard. Õpetaja, tase 7 (2013). Külastatud aadressil http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10494558/pdf/opetaja-tase-7.5.et.pdf.

Merriam, S. B. (2001). Andragogy and self-directed learning: Pillars of adult learning theory. New Directions for Adult and Continuing Education, 89, 3-14. https://doi.org/10.1002/ace.3

Rutiku, S., Valk, A., Pilli, E., & Vanari, K. (2009). Õppekava arendamise juhendmaterjal. Tartu: Sihtasutus Archimedes. http://primus.archimedes.ee/system/files/oppekava/juhend_veeb.pdf.

Avaldatud
2017-10-28
Kuis viidata
Taimalu, M., Schults, A., & Vinter-Nemvalts, K. (2017). Eessõna. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(2), 1-7. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.2.01
Rubriik
Eessõna